Cơ quan UBKT-TT

14/10/2020

CƠ QUAN UỶ BAN KIỂM TRA - THANH TRA

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:            Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:       02033 888 260

Fax:                  02033 888 731

E-mail:             ubkttt.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức: 

      

Đồng chí: Nịnh Quốc Hoàn

Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thủ trưởng cơ quan

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 260

Số điện thoại di động: 0946 534 686

Email: ninhquochoan@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Mai 
Phó Thủ trưởng Thường trực 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 256

Số điện thoại di động:       0974 508 228

Email: nguyenthithuymai@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phạm Văn Nhớ

Phó Thủ trưởng 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 256

Số điện thoại di động: 0914 635 801

Email: phamvannho.bc@quangninh.gov.vnĐồng chí: Nguyễn Ngọc Hòa 

Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra

Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT, cử nhân Luật Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 256

Số điện thoại di động: 0989 062 466

Email: nguyenngochoa@quangninh.gov.vn

 

 Đồng chí: Chu Thị Khánh Liên

Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 256

Số điện thoại di động: 0978 225 808

Email: chuthikhanhlien@quangninh.gov.vnĐồng chí: Ân Văn Ninh

Thanh tra viên

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 256

Số điện thoại di động: 0949 592 599 

Email: anvanninh@quangninh.gov.vnĐồng chí: Trần Thị Thảo

Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Cử nhân QLKD/TCKT

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 256

Số điện thoại di động: 0942 998 659

Email: tranthithao@quangninh.gov.vnĐồng chí: Hoàng Thị Hạnh

Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 256

Số điện thoại di động: 0973 551 699

Email: hoangthihanh@quangninh.gov.vn
3. Chức năng và nhiệm vụ:

3.1. Chức năng:

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Ba Chẽ là cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện và Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định tại Điều 5, Quy định 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư; tại Khoản 9, Điều 7, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ và Điều 6, Điều 7, Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phù và Bộ Nội vụ. Đồng thời, giúp Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện giao. Chịu sự hướng dẫn trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh.

3.2. Nhiệm vụ:

3.2.1. Công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, thanh tra, giám sát, kỷ luật, đề án trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, nội chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

- Tham mưu tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được cấp ủy, chính quyền phê duyệt.

- Đề xuất, đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy đối với công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và thi hành kỷ luật; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

- Tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

- Sơ kết, tổng kết theo quy định.

3.2.2. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát:

Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các quy định của Đảng; Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới; UBND cấp xã, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

3.2.3. Công tác thẩm định, thẩm tra:

Thẩm định, thẩm tra, tham gia góp ý vào các đề án, văn bản của cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan được giao.

3.2.4. Công tác phối hợp:

Chủ động phối hợp với các ban Đảng, phòng ban chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc để thực hiện các nhiệm vụ: Theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế quản lý công tác cán bộ, công chức, viên chức; công tác nội chính; Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiếm tra, giám sát và kỷ luật cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiểm tra của Huyện ủy và cấp uỷ trực thuộc Huyện ủy; hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn và các nhiệm vụ khác do Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện giao.

3.2.5. Nhiệm vụ chuyên môn:

- Tham mưu cho UBKT Huyện ủy phối hợp với các ban đảng giúp Huyện ủy BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

- Tham mưu cho UBKT Huyện ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm (theo Điều 32, Điều lệ Đảng), Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ.

- Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND cấp huyện.

- Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của tổ chức và cá nhân. Thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân thuộc thẩm quyền của Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra.

- Thực hiện nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Thực hiện nhiệm vụ về công tác nội chính.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

- Đồng thời, phối hợp với Ban Tiếp công dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân trên địa bàn cấp huyện.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau các cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát do cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện.

- Quản lý biên chế, công chức, tài chính, tài sản được giao, thực hiện các chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy đinh của pháp luật và theo phân cấp của huyện.

3.2.6. Thực hiện nhiệm vụ khác: do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3089
Đã truy cập: 5228401