Giới thiệu chung UBND

21/06/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA CHẼ

   

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:             Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:                     Số 354, đường Hải Chi, Khu phố 1, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:                0203 3888 490

Fax:                           0203 3888 205

Email:                       ubndbc@quangninh.gov.vn

Website:                    http://bache.quangninh.gov.vn 

Trụ sở HĐND và UBND huyện Ba Chẽ.

2. Tổ chức bộ máy:Đồng chí: Đỗ Mạnh Hùng

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

 

   Điện thoại văn phòng: 0203 3888 202

   Email: domanhhung3@quangninh.gov.vn
Đồng chí: Đinh Thị Vỹ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

   Điện thoại văn phòng: 0203 3888 900

   Email:  dinhthivy@quangninh.gov.vn

 
Đồng chí: Khiếu Anh Tú

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

   Điện thoại văn phòng: 0203 3888 208

   Email:  khieuanhtu@quangninh.gov.vn

 

 


3. Phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026: (theo Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của UBND huyện Ba Chẽ)

(1). Ông Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện theo Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện, quản lý chung về mọi hoạt động và công việc của Ủy ban nhân dân huyện, các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Chiến lược, quy hoạch (quyết định chủ trương, địa điểm, lập mới, điều chỉnh các quy hoạch), kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo thẩm quyền; điều hành ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản (chủ trương đầu tư, chủ trương phê duyệt dự án đầu tư, quyết định điều chỉnh các dự án đã được phê duyệt đối với các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách, chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng sang mục đích khác);

­­- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính; công tác thi đua, khen thưởng; công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật;

- Công tác nội chính; quốc phòng, an ninh; công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư;

- Các chủ trương lớn, những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực khác do Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách nhưng Chủ tịch UBND huyện xét thấy cần phải trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

- Quyết định ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; quy chế làm việc, lề lối làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện.

- Thay mặt UBND huyện là người phát ngôn cho báo chí.

c) Giữ mối quan hệ làm việc với Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

d) Theo dõi và chỉ đạo: Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng (theo lĩnh vực phụ trách), Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện và các cơ quan đóng trên địa bàn huyện theo khối công việc liên quan; địa phương: Thị trấn.

đ) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện; Trưởng BCĐ phòng, chống khủng bố huyện; Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng…) của huyện theo lĩnh vực công tác do Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo hoặc do Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ phân công.

(2). Bà Đinh Thị Vỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện

a) Trực tiếp giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Văn hóa thông tin, thể dục thể thao, thông tin và truyền thông, báo chí, phát thanh và truyền hình; bưu chính, viễn thông; du lịch, di tích lịch sử - văn hoá; giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề; lao động, việc làm, thương binh và các vấn đề xã hội; y tế, dân số, gia đình và trẻ em; tín ngưỡng, tôn giáo, thanh niên; văn hoá công sở, văn thư, lưu trữ; khoa học - công nghệ; Chuyển đổi số.

- Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; an toàn vệ sinh lao động; vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực y tế.

- Công tác tư pháp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hộ tịch; quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ; quản lý nhà nước về Hội và các tổ chức xã hội; quản lý và triển khai thực hiện các quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ nhân quyền.

- Công tác dân vận chính quyền; quy chế dân chủ cơ sở; chương trình phối hợp giữa UBND huyện và Ban Dân vận Huyện uỷ, Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể.

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp nâng cao mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

- Chỉ đạo, rà soát tổng hợp đề xuất các dự án đầu tư (nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách) thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia giải quyết tố tụng hành chính; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau kết luận thanh tra, kiểm toán, giám sát đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách theo đúng quy định và tiến độ.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, thi hành án dân sự, cải cách hành chính.

b) Giữ mối quan hệ làm việc với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện; Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Ban Dân vận Huyện uỷ; Liên đoàn Lao động huyện; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội người cao tuổi; Hội Cựu giáo chức; Hội Văn học nghệ thuật; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Câu lạc bộ Hưu trí 3-2.

c) Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Y tế, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Trung tâm GDNN-GDTX, Bảo hiểm xã hội, Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội huyện; các địa phương: Nam Sơn, Đồn Đạc và Thanh Sơn.

d) Làm nhiệm vụ: Trưởng ban Chỉ đạo 138 huyện; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực công tác được phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công hoặc ủy quyền.

(3). Ông Khiếu Anh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: 

a) Trực tiếp giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về đất đai (ngoài nội dung Chủ tịch UBND huyện phụ trách), tài nguyên, khoáng sản, môi trường; chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án trên địa bàn huyện.

- Công tác thống kê, quản lý địa giới hành chính. Đề án bố trí nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025 và công tác dân tộc.

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ, lưu thông hàng hoá trên địa bàn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; an toàn thực phẩm trong lĩnh vực công thương; hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế; quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; theo dõi đôn đốc, kiểm tra, quản lý thực hiện trong các cụm công nghiệp.

- Quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc của huyện; những đồ án, những quy hoạch được Chủ tịch UBND huyện phân công cụ thể. Quản lý đô thị, cấp phép xây dựng; chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở; phát triển, nâng cấp đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, môi trường đô thị; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị, nghĩa trang; thị trường bất động sản. Giao thông vận tải và an toàn giao thông trên địa bàn; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị và trật tự giao thông đô thị trên địa bàn.

- Quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; kiểm lâm; an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP).

- Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; Phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư (nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách) khi được cấp có thẩm quyền đồng ý chủ trương đầu tư dự án. Chỉ đạo kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN và ngoài ngân sách đến khi hoàn thành, quyết toán công trình. Chỉ đạo, theo dõi việc đấu giá, đấu thầu các dự án có sử dụng đất.

- Chủ trì tổng hợp báo cáo, kiểm soát, rà soát trình tự thủ tục đầu tư các dự án trên địa bàn huyện.

- Công tác thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách nhà nước (khi được Chủ tịch UBND huyện phân công hoặc uỷ quyền); thuế; phí; ngân hàng; kho bạc nhà nước; quản lý nhà nước về tài sản công; lĩnh vực giá và tài chính trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI).

- Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng chống cháy nổ.

- Tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia giải quyết tố tụng hành chính; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau kết luận thanh tra, kiểm toán, giám sát đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách theo đúng quy định và tiến độ.

b) Giữ mối quan hệ làm việc với Điện lực Ba Chẽ; Hội Doanh nghiệp; Hạt Kiểm lâm; Đội Quản lý thị trường số 8; Kho Bạc nhà nước; Chi cục Thuế khu vực.

c) Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Dân tộc, Ban quản lý dự án ĐTXD, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Văn phòng đăng ký QSD đất, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường; các đơn vị đóng trên địa bàn huyện theo khối công việc có liên quan; các địa phương: Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh và Thanh Lâm.

d) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng; Trưởng ban Chỉ đạo 389 huyện; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực công tác được phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền và phân công.

(4). Nhiệm vụ của các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện

a. Các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện đúng yêu cầu tại Khoản 9, Điều 1 Quyết định này; giữ mối quan hệ công tác với các sở, ngành, đơn vị của tỉnh theo lĩnh vực ngành dọc, đồng thời chủ trì, tham mưu chuẩn bị các nội dung khi các sở, ngành, đơn vị của Tỉnh theo lĩnh vực ngành dọc về làm việc với huyện.

b. Thực hiện các công việc khác khi được Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phân công./.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1303
Đã truy cập: 7510325