Giới thiệu chung HĐND

08/07/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:       Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ.

Địa chỉ:                Số 354, đường Hải Chi, Khu phố 1, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:           0203 3888 490

Fax:                      0203 3888 205

Email:                 ubndbc@quangninh.gov.vn

Trụ sở HĐND và UBND huyện Ba Chẽ.

 

2. Tổ chức bộ máy:

Ông: Bùi Văn Lưu

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện

 

Điện thoại văn phòng: 0203 3888 235

Điện thoại di động:    0949 928 668

Email: buivanluu.bc@quangninh.gov.vn

 


Bà: Linh Thị Xuân

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

 

Điện thoại văn phòng: 0203 3888 760

Điện thoại di động:      0912 471 209 

Email: linhthixuan@quangninh.gov.vn


3. Phân công công việc của lãnh đạo HĐND huyện: Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 24/8/2021 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công công việc của Thường trực HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

* Những nguyên tắc chung về phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND huyện:

1. Thường trực HĐND huyện là cơ quan thường trực của HĐND huyện (gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên là Trưởng các Ban HĐND huyện), hoạt động thường xuyên theo nguyên tắc tập trung dân chủ để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 104 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các quy định khác của pháp luật.

2. Thường trực HĐND huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên để đảm bảo Thường trực HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

3. Phó Chủ tịch Thường trực và Trưởng các Ban HĐND huyện chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả nhiệm vụ do Chủ tịch HĐND huyện phân công, đồng thời có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong thực thi công vụ; cùng Chủ tịch chịu trách nhiệm tập thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND huyện trước HĐND huyện.

4. Chủ tịch HĐND huyện chịu trách nhiệm chung về các nội dung công việc của Thường trực HĐND huyện, của Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban HĐND huyện được Chủ tịch phân công đảm trách.

5. Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ thực tế, việc phân công nhiệm vụ trong Thường trực HĐND huyện có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

* Phân công nhiệm vụ cụ thể (theo Điều 105 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015):

1. Ông: Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện: 

Phụ trách chung về tổ chức và hoạt động của HĐND huyện. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Tổ chức kỳ họp HĐND huyện, ký chứng thực các nghị quyết của HĐND huyện theo luật định.

- Công tác đối ngoại, tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện.

- Chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng phát sinh giữa hai kỳ họp: Điều chỉnh hoặc bổ sung dự toán ngân sách, chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách ngoài kế hoạch.

- Tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo sự thống nhất phân công trong Thường trực HĐND huyện.

- Giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Ba Chẽ, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện.

2. Bà: Linh Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện:  

Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày của Thường trực HĐND huyện; thay mặt Chủ tịch HĐND huyện giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch HĐND huyện đi vắng và uỷ quyền. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh (đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch thì có trách nhiệm xem xét nội dung trước khi báo cáo Chủ tịch).

- Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND huyện các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công; đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào việc: Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND; rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; tham gia dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND huyện tại các kỳ họp; duyệt hoàn chỉnh lần cuối tất cả các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua để trình Chủ tịch HĐND huyện ký ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát thực hiện nghị quyết HĐND huyện; theo dõi tình hình thực hiện kết luận giám sát và thực thi pháp luật của Nhà nước trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giúp Chủ tịch HĐND huyện duyệt về nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND huyện hàng tháng, chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND huyện; Ký các báo cáo công tác định kỳ của Thường trực HĐND huyện và các văn bản khác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; Ký các văn bản thuộc thẩm quyền Chủ tịch HĐND khi Chủ tịch đi vắng và uỷ quyền.

- Giúp Chủ tịch HĐND huyện trực tiếp phân công, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện; Giữ mối liên hệ công tác với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện, HĐND và Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

- Tham gia chủ tọa, điều hành các kỳ họp của HĐND huyện, các cuộc họp định kỳ đột xuất của Thường trực HĐND huyện; dự các cuộc họp của các Ban HĐND huyện và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND huyện.

- Thực hiện nhiệm vụ điều hành nguồn kinh phí hoạt động của HĐND huyện, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐND huyện và pháp luật về quyết định của mình.

- Giúp Chủ tịch HĐND huyện thống nhất với Thường trực UBND huyện để chỉ đạo chung công tác Văn phòng, nhằm đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thường xuyên của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện.

- Tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo sự phân công trong Thường trực HĐND huyện.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế, HĐND huyện.

- Phụ trách theo dõi các địa bàn: xã Lương Mông, xã Đạp Thanh Lâm, xã Minh Cầm.

3. Bà: Nịnh Thị Hảo - Ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội:  

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo các lĩnh vực quy định tại khoản 6, Điều 108 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện nhiệm vụ theo luật định thuộc thẩm quyền của Ban.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND huyện giao.

- Theo dõi các địa bàn: xã Thanh Lâm, xã Đồn Đạc. 

4. Ông: Hoàng Văn Thắng - Ủy viên, Trưởng ban Pháp chế:  

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo các lĩnh vực quy định tại khoản 1, Điều 108 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện nhiệm vụ theo luật định thuộc thẩm quyền của Ban.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND huyện giao.

- Theo dõi các địa bàn: xã Nam Sơn, xã Thanh Sơn, Thị trấn Ba Chẽ.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2299
Đã truy cập: 7269377