Phòng Tài chính và Kế hoạch

04/06/2021

PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện.

Địa chỉ:            Số 419, đường Hải Chi, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:       02033 888 318

Fax:                  02033 888 251

Email:              phongtckh.bc@quangninh.gov.vn

2. Cơ cấu tổ chức: 
Đồng chí: Trần Văn Dũng

Trưởng phòng

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 318

Số điện thoại di động: 0945 095 165

Email: tranvandung.bc@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ: Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của phòng Tài chính  Kế hoạch. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo chung các mặt công tác về: quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tài chính, tài sản theo theo quy định của pháp luật

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Phòng Tài chính và Kế hoạch;

- Thực hiện phân công, giao việc, đánh giá thực hiện công việc của nhân viên, tổ chức các cuộc họp định kỳ tháng, quý, năm đột xuất phát sinh;

- Chỉ đạo điều hành quản lý tài chính, tài sản, biên chế của phòng;

- Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại và điều hành nguồn kinh phí của phòng và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh khác.

 


Đồng chí: Vũ Thế Hùng

Phó Trưởng phòng

Năm sinh:  1984.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế phát triển nông thôn

Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 298

Số điện thoại di động:      0912 516 618

Email: vuthehung@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ: Trực tiếp tham mưu và chỉ đạo công chức phụ trách chuyên môn, giúp Trưởng phòng thực hiện một số lĩnh vực sau:

- Tham mưu tổng hợp, xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện gửi tỉnh;

- Tổng hợp và phân bổ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện cho các đơn vị;

- Tham mưu xây dựng các báo cáo đột xuất liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng;

- Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH hằng tháng, quý, năm gửi tỉnh, huyện;

- Tham mưu tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH hằng tháng, quý, năm của UBND huyện.

- Phụ trách quản lý, đăng ký kinh doanh  theo quy định tại Trung tâm hành chính công huyện

- Tham mưu tổng hợp báo cáo về kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp.

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch hành và báo cáo về cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) theo quy định.

- Xây dựng phương án hệ số điều chỉnh giá đất của huyện.

- Xây dựng kế hoạch và báo cáo công tác cải cách hành chính của Phòng

- Đăng ký các danh hiệu và phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 

Đồng chí: Lê Thị Hồng

Chuyên viên

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Tài chính - Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 251

Số điện thoại di động: 0945 356 245

Email: lethihong2@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Báo cáo giá thị trường hàng tháng, quý theo quy định;

- Tham mưu, quản lý công tác quản lý giá và tài sản công; theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu thẩm định, hướng dẫn các xã, thị trấn liên quan đến Chương trình hỗ trợ PTSX.

- Tham mưu phối hợp xây dựng phương án hệ số điều chỉnh giá đất của huyện.

- Tham mưu quản lý, đăng ký kinh doanh theo quy định tại Trung tâm hành chính công huyện.

- Tham mưu tổng hợp báo cáo liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

 

 

Đồng chí: Đàm Hồng Quân

Chuyên viên

Năm sinh: 1989

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 251 

Số điện thoại di động: 0916 979 161

Email: damhongquan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Xây dựng và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm;

- Thực hiện việc báo cáo công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB định kỳ tháng, quý, năm;

- Thực hiện phân bổ vốn đầu tư thông qua hệ thống Tabmis;

- Thực hiện báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo năm kế hoạch;

- Tham mưu tổng hợp báo cáo và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn huyện.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

 

 

Đồng chí: Triệu Văn Chiều

Chuyên viên

Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, ngành Xây dựng công trình.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 251

Số điện thoại di động: 0912 656 454

Email: tckh251@gmail.com

Nhiệm vụ

- Thẩm tra quyết toán vốn dự án, công trình hoàn thành (bao gồm cả cấp xã).

- Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án công trình hoàn thành theo định kỳ.

- Thẩm định công tác đấu thầu: Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Báo cáo tổng hợp công tác đấu thầu theo định kỳ.

- Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo định kỳ.

- Tham gia ý kiến quy hoạch xây dựng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phụ trách hoặc Trưởng phòng giao.

 


 

Đồng chí: Thân Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

Năm sinh: 1992

Trình độ chuyên môn: Cử ngân Tài chính - Ngân hàng

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại di động: 0943 513 413
Email:

Nhiệm vụ:

- Tham mưu, phụ trách công tác thẩm kế ngân sách. Trực tiếp phụ trách, hướng dẫn ngân sách Khối sự nghiệp giáo dục - đào tạo và  khối xã, thị trấn.

- Xây dựng dự toán kinh phí hàng năm của cơ quan và thực hiện báo cáo công tác tài chính theo quy định.

- Thanh toán lương và các khoản chi thường xuyên của đơn vị.

- Báo cáo thu, chi ngân sách hàng tháng;

- Tổng hợp báo cáo biểu quyết toán NSNN năm;

- Phụ trách công tác văn thư - lưu trữ của Phòng.

- Tham mưu trực tiếp cho Trưởng phòng trong công tác cải cách hành chính của Phòng Tài chính và Kế hoạch.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.Đồng chí: Ngô Minh Tuấn

Chuyên viên

Năm sinh: 1992

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 051

Số điện thoại di động: 0985 955 986

Email:

 

3. Vị trí và chức năng: 

- Phòng Tài chính và Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tài chính, tài sản theo theo quy định của pháp luật

- Phòng Tài chính và Kế hoạch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính.  

4. Nhiệm vụ và quyền hạn:

4.1. Đối với lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:

1.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:

a) Dự thảo các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm của huyện; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn huyện.

1.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư phát triển trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do cấp huyện quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân huyện là chủ đầu tư;

1.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

1.4. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã.

1.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

1.6. Về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân:

a) Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể, hộ kinh doanh cá thể và đăng ký hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, trên địa bàn huyện;

c) Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký trên phạm vi địa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh;

d) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1.7. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

1.8. Quản lý và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

1.9. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

1.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật. 

4.2. Đối với lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản:

2.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham mưu, giúp UBND huyện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư trên địa bàn.

2.3. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hằng năm; xây dựng trình Ủy ban nhân dân huyện dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

2.4. Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình Ủy ban nhân dân huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Ủy ban nhân dân huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

2.5. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc huyện.

2.6. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2.7. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý.

2.8. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.

2.9. Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

2.10. Quản lý giá theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn; tổ chức thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật; chủ trì thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước tại địa phương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

2.12. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, đầu tư, giá thị trường với Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài chính.

2.13. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2906
Đã truy cập: 3954332