Phòng Tài chính và Kế hoạch

17/05/2022

PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện.

Địa chỉ:            Số 419, đường Hải Chi, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:       02033 888 318

Fax:                  02033 888 251

Email:              phongtckh.bc@quangninh.gov.vn

2. Cơ cấu tổ chức: 
Đồng chí: Trần Văn Dũng

Trưởng phòng

Năm sinh: 1980.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 318

Số điện thoại di động: 0945 095 165

Email: tranvandung.bc@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo chung các mặt hoạt động công tác và chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND huyện; sự chỉ đạo chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ mọi hoạt động công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Dự các kỳ họp và tiếp nhận mọi thông tin, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện Ba Chẽ và ngành dọc của Tỉnh về tổ chức, chỉ đạo, điều hành cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật;

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau: Chỉ đạo, điều hành, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành dọc cấp trên thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương, đầu tư công; trình, ký các nội dung thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài chính - ngân sách địa phương;

- Tham gia các ban chỉ đạo, tổ tư vấn, tổ giúp việc do UBND huyện quyết định; chỉ đạo thực hiện các nội dung về công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách, kế hoạch và đầu tư; công tác thẩm định định giá phục vụ điều tra các vụ án trên địa bàn huyện;

- Là chủ tài khoản của đơn vị;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện phân công.

 


Đồng chí: Vũ Thế Hùng

Phó Trưởng phòng

Năm sinh:  1984.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Cử nhân Kinh tế phát triển nông thôn

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 298

Số điện thoại di động:      0912 516 618

Email: vuthehung@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ: Trực tiếp tham mưu và chỉ đạo công chức phụ trách chuyên môn, giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực sau:

- Trực tiếp tham mưu về công tác kế hoạch, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ba Chẽ;

- Trực tiếp tham mưu báo cáo tình hình - kinh tế xã hội của UBND huyện hàng tháng, quý, năm, 2,5 năm, 5 năm;

- Trực tiếp tham mưu lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, HTX, kinh tế tư nhân;

- Trực tiếp thẩm định, giải quyết một số thủ tục hành chính của Phòng thực hiện tại Trung tâm Hành chính công;

- Phụ trách và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá, công sản trên địa bàn huyện Ba Chẽ;

- Phụ trách và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng phương án hệ số điều chỉnh giá đất; xây dựng phương án giá đất để làm căn cứ đấu giá thu tiền cấp quyền sử dụng đất; thực hiện công tác định giá tài sản phục vụ điều tra vụ án, tài sản tố tụng, thi hành án, tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước, tài sản tận thu và các tài sản khác có liên quan;

- Phụ trách và trực tiếp tổ chức thực hiện về công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ, thi hành pháp luật, rà soát thủ tục hành chính, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng cháy chữa cháy của Phòng;

- Trực tiếp đảm bảo hoạt động của Chi bộ: chế độ báo cáo; ban hành nghị quyết, kế hoạch, chương trình triển khai nhiệm vụ công tác và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; thu quỹ Đảng; đánh giá, thi đua của chi bộ và đảng viên;

- Trực tiếp thực hiện công tác thi đua - khen thưởng của Phòng;

- Là chủ tài khoản thứ hai, có trách nhiệm hàng tháng điều hành nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị, báo cáo Trưởng phòng và thực hiện công khai khi có chỉ đạo;

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 


Đồng chí: Vũ Thị Khanh

Chuyên viên

Năm sinh: 1985.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 022033 888 298

Số điện thoại di động: 0977 952 171

Email:  vuthikhanh@quangninh.gov.vn


Nhiệm vụ: Trực tiếp tham mưu nhiệm vụ, lĩnh vực sau

- Xây dựng dự toán thu chi ngân sách hàng năm, thời kỳ ổn định ngân sách, phân bổ dự toán ngân sách;

- Chịu trách thẩm định và ban hành Thông báo kết quả thẩm tra quyết toán ngân sách hàng năm của các đơn vị;

- Tham mưu các tờ trình, dự thảo nghị quyết về quyết toán, phân bổ ngân sách trình HĐND huyện Ba Chẽ;

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách địa phương tháng, quý, năm; tham mưu thủ tục công khai ngân sách địa phương định kỳ.

- Thực hiện việc kiểm tra ngân sách hàng năm đối với các đơn vị dự toán trên địa bàn huyện;

- Trực tiếp theo dõi tài khoản ủy quyền, tài khoản ngân sách huyện 8311.2.2999202; báo cáo thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu các quỹ ngân sách và nguồn ủy quyền;

- Chịu trách nhiệm thẩm định và tham mưu cấp bổ sung kinh phí cho các đơn vị khi có sự nhất trí về chủ trương của Thưởng trực UBND huyện, chỉ đạo của Trưởng phòng;

- Cùng bà Thân Thị Thanh Huyền thực hiện tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;

- Thẩm định hồ sơ thanh toán và cấp phát Lệnh chi tiền trên hệ thống TABMIS;

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Luật Thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn, đảm bảo chế độ báo cáo định kỳ;

- Phối hợp theo dõi tài khoản tạm giữ chờ xử lý;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 


 

Đồng chí: Triệu Văn Chiều

Chuyên viên

Năm sinh: 1986.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng công trình.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 251

Số điện thoại di động: 0912 656 454.

Email: tckh251@gmail.com

Nhiệm vụTrực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng một số nhiệm vụ như sau:

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; th am mưu phân bổ và công tác điều hành kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm;

- Trực tiếp thẩm định và tham mưu phân bổ vốn đầu tư công bổ sung khi có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền và khả năng bố trí vốn;

- Tham mưu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công hàng tháng, quý, năm và đột xuất; báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ;

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ phát triển lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn được UBND huyện phân công;

- Tổng hợp theo dõi thường xuyên tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản, công tác chuẩn bị đầu tư hàng năm trên địa bàn huyện;

- Tham mưu về công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), công tác quy hoạch trên địa bàn; tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ này;

- Nhập dự toán trên hệ thống TABMIS về nguốn vốn đầu tư công và nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư; chịu trách nhiệm tham mưu duy trì hoạt động của hệ thống TABMIS;

- Theo dõi, tham mưu lĩnh vực đầu tư theo hình thức PPP;

- Tham mưu công tác giảm nghèo được UBND huyện giao cho.

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 


 

Đồng chí: Đàm Hồng Quân

Chuyên viên

Năm sinh: 1989.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 251.

Số điện thoại di động: 0916 979 161.

Email: damhongquan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ: Trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng một số nhiệm vụ sau đây:

- Thẩm định báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của UBND huyện;

- Thẩm tra và tham mưu phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;

- Tham mưu triển khai công tác giám sát đầu tư trên địa bàn, tổng hợp báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên;

- Thẩm định và tham mưu phê duyệt dự toán thiết kế, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;

- Theo dõi, tham mưu công tác đấu thầu dự án đầu tư XDCB trên địa bàn;

- Tham gia, phối hợp với ông Triệu Văn Chiều trong công tác tham mưu về lĩnh vực đầu tư công, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện hàng tháng, quý, năm; báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành, lưu trữ hồ sơ đầy đủ;

- Thực hiện công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

 


 

Đồng chí: Hoàng Thị Mai

Chuyên viên

Năm sinh: 1988.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 251.

Số điện thoại di động: 0913 882 521.
Email: maiketoan123@gmail.com

Nhiệm vụ: Trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng và Phó trưởng phòng một số nhiệm vụ sau đây:

- Tham mưu báo cáo giá thị trường hàng tháng, quý theo quy định;

- Tham mưu công tác quản lý nhà nước về giá và tài sản công;

- Tham mưu giúp ông Vũ Thế Hùng - Phó trưởng phòng trong công tác xây dựng phương án hệ số điều chỉnh giá đất, giá đất khởi điểm;

- Là thư ký giúp việc cho Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất huyện Ba Chẽ, trực tiếp thẩm định giá đất do các cơ quan, đơn vị đề xuất;

- Tham mưu phê duyệt giá giống cây trồng, vật nuôi để làm cơ sở định giá, xây dựng và phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo cơ chế ưu đãi;

- Trực tiếp thẩm định về công tác đầu thầu, mua sắm, điều chuyển, thanh lý, thu hổi, tiêu hủy, bán, cho thuê, mất, hủy hoại tài sản công;

- Trực tiếp thực hiện nhập thông tin về tài sản nhà nước vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước;

- Là thủ quỹ của Phòng, tham mưu công tác quản trị, hành chính, chế độ chính sách đối với CBCC của Phòng; tham mưu theo dõi Quỹ phòng chống thiên tai;

- Phụ trách kế toán tài khoản tạm thu, tạm giữ 3941.0.1062460;

- Trực tiếp ghi chép, lưu giữ sổ nghị quyết họp cơ quan, họp chi bộ; theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện nhiệm vụ của CBCC do Trưởng phòng giao;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Phòng phân công.
Đồng chí: Thân Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

Năm sinh: 1992.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 251.

Số điện thoại di động: 0943 513 413
Email: thanhhuyen.tc07@gmail.com 

Nhiệm vụ: Trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng một số nhiệm vụ sau đây

- Là kế toán nội bộ của đơn vị dự toán Phòng Tài chính - KH; phụ trách kế

toán các tài khoản: 9523.3.1062460,  9527.3.1062460,  3713.0.1062460,

3743.0.1062460.92999, 9527.3.1015056

- Trực tiếp nhập dự toán trên hệ thống TABMIS (trừ lĩnh vực đầu tư công);

- Thực hiện việc kiểm tra chấp hành Luật Ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán thụ hưởng ngân sách huyện hàng năm;

- Phối hợp với bà Vũ Thị Khanh đảm bảo các nhiệm vụ sau: thẩm định quyết toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị dự toán, tổng hợp quyết toán ngân sách huyện, kết xuất báo cáo thu chi ngân sách định kỳ, nhập và cấp phát nguồn cho đơn vị thụ hưởng;

- Trực tiếp theo dõi, tổng hợp, tham mưu nhiệm vụ cải cách tài chính công của UBND huyện, phối hợp chặt chẽ với bộ phận chuyên môn của Sở Tài chính trong nội dung này;

- Trực tiếp theo dõi toàn bộ các đơn vị dự toán thụ hưởng ngân sách huyện;

- Thực hiện nhiệm vụ văn thư - lưu trữ, quản lý con dấu của Phòng;

- Thực hiện công tác trang trí, khánh tiết những ngày lễ của đất nước, của tỉnh, các hội nghị của Phòng;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Phòng phân công.

 

3. Vị trí và chức năng: 

- Phòng Tài chính và Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tài chính, tài sản theo theo quy định của pháp luật

- Phòng Tài chính và Kế hoạch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính.  

4. Nhiệm vụ và quyền hạn:

4.1. Đối với lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:

1.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:

a) Dự thảo các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm của huyện; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn huyện.

1.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư phát triển trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do cấp huyện quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân huyện là chủ đầu tư;

1.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

1.4. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã.

1.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

1.6. Về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân:

a) Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể, hộ kinh doanh cá thể và đăng ký hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, trên địa bàn huyện;

c) Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký trên phạm vi địa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh;

d) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1.7. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

1.8. Quản lý và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

1.9. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

1.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật. 

4.2. Đối với lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản:

2.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham mưu, giúp UBND huyện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư trên địa bàn.

2.3. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hằng năm; xây dựng trình Ủy ban nhân dân huyện dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

2.4. Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình Ủy ban nhân dân huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Ủy ban nhân dân huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

2.5. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc huyện.

2.6. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2.7. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý.

2.8. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.

2.9. Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

2.10. Quản lý giá theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn; tổ chức thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật; chủ trì thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước tại địa phương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

2.12. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, đầu tư, giá thị trường với Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài chính.

2.13. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1555
Đã truy cập: 7502974