Phòng Giáo dục và Đào tạo

14/10/2021

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN BA CHẼ


1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:             Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        02033 888 051

Fax:                   02033 888 051

Email:               pgdbache.quangninh@moet.edu.vn                         

Website:            http://bache.edu.vn/

 

     2. Cơ cấu tổ chức: Đồng chí: Hoàng Thị Oanh 

Trưởng phòng

Năm sinh: 1975.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm.

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 267

Số điện thoại di động:     0912 900 109

Email:  hoangoanh.bache@gmail.com

Đồng chí: Phạm Thị Huệ

Phó Trưởng phòng

Năm sinh: 1977.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Vật lý.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 357

Số điện thoại di động:      0912 402 195

Email: phamthihue.bc@quangninh.gov.vn
 

Đồng chí: Lương Văn Khang

Phó Trưởng phòng

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Toán,
Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 790 529

Số điện thoại di động:      0945 413 886

Email: luongvankhang.c2dtnt@bache.edu.vnĐồng chí: Đinh Ngọc Cường

Cán bộ Tổ chức

Năm sinh: 1979.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Sinh.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 890

Số điện thoại di động: 0914 664 650

Email: dinhcuongpgd@gmail.com

 


 

Đồng chí: Nguyễn Thị Linh Nhâm

Cán bộ chuyên môn Tiểu học

Năm sinh: 1979.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tiểu học.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 0834 781 179

Email: 7879nguyennham@gmail.com

 Đồng chí: Nguyễn Thế Diệu

Cán bộ Kế hoạch - Thống kê

Năm sinh: 1969.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tiếng Anh.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 790 829

Số điện thoại di động: 0948 414 528

Email: dieubinh68@gmail.com


Đồng chí: Tô Thị Huyền

Tổ trưởng Tổ chuyên môn THCS

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Sinh.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 890

Số điện thoại di động: 0945 095 167

Email: tothihuyenbcqn@gmail.comĐồng chí: Nguyễn Sỹ Đoàn

Cán bộ chuyên môn THCS

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Toán, Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 890

Số điện thoại di động: 0914 795 368

Email: nguyensydoan.c2dtnt@bache.edu.vn


Đồng chí: Lục Mai Phương

Cán bộ chuyên môn Mầm non

Năm sinh: 1988.

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Mầm non.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 898

Số điện thoại di động: 0945 906 988

Email: lucmaiphuong88@gmail.com


Đồng chí: Khúc Thị Chi

 Kế toán

Năm sinh: 1984.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 051

Số điện thoại di động: 0941 205 383

Email: khucchi84@gmail.com


Đồng chí: Ân Thị Phương

Nhân viên Hành chính - Văn thư

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 051

Số điện thoại di động: 0832 016 999

Email:


 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng: 

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Nhiệm vụ: 

1. Trình UBND huyện:

a, Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục trên địa bàn và có trách nhiệm tổ chức và thực hiện sau khi được ban hành.

b, Dự thảo quyết định, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dụng cải cách hành chính Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

c, Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường THCS, trường tiểu học, trường tiểu học và THCS, trường mầm non, cơ sở giáo dục mầm non và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

d, Xây dựng các đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập, gồm: các trường THCS, trường Tiểu học, trường Tiểu học và THCS, trường Mầm non, cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của UBND huyện, trình UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hoá giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiệ công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.

6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

7. Giúp UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục đào tạo công lập theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

8. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. và Sở Tài chính.

9. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, tham mưu cho UBND huyện về công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND huyện.

11. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND huyện.

12. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật. 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4465
Đã truy cập: 6905093