Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

08/07/2022

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung: 

Tên cơ quan:    Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Địa chỉ:            Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:       02033 888 305

Fax:                  02033 790 658 

Email:             phongnnvptnt.bc@quangninh.gov.vn

                        nongnghiepptnt.bache@gmail.com

 

2. Cơ cấu tổ chức:


Đồng chí: Vi Thanh Vinh

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Kỹ sư Lâm nghiệp; Cử nhân Luật kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:   0203 3888 305

Email: vithanhvinh@quangninh.gov.vnĐồng chí: Thân Thị Thúy Hảo

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT


Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp, Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 390

Số điện thoại di động:      0983 477 988

Email: thanthithuyhao@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Phạm Bá Đại

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT


Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy sản; Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 742

Số điện thoại di động:      0973 966 555

Email: phambadai@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lương Xuân Ninh

Chuyên viên Quản lý về thủy lợi

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 908

Số điện thoại di động:      0943 391 905

Email: luongxuanninh@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Hoàng Văn Nhâm

Chuyên viên Quản lý về trồng trọt

(Bảo vệ thực vật)

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 908

Số điện thoại di động:      01233 037 435

Email: hoangvannham@quangninh.gov.vnĐồng chí: Nông Việt Bằng

Chuyên viên Quản lý về Nông thôn mới, lâm nghiệp

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp, Kỹ sư Nông học, Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 390

Số điện thoại di động: 0943 391 932   

Email: nongvietbang.bache@gmail.com

 

3. Vị trí và chức năng:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ; Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn; quản lý nhà nước về lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, An toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo quy định pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Nhiệm vụ và quyền hạn:

4.1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, phát triển nông thôn phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm để Uỷ ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

4.2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

4.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

4.4. Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn. Tổ chức thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất trồng trọt tập trung sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng trên địa bàn đồng thời hướng dẫn cơ cấu giống, sử dụng giống cây trồng; quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn giống được công nhận; Thực hiện các tiêu chuẩn về giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm; triển khai ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng thuộc lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn.

4.5. Phối hợp tổ chức bảo vệ các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

4.6. Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn.

4.7. Phối hợp tổ chức hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý theo quy định; thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, diễn biến tài nguyên rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

4.8. Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm tra, xếp loại, đánh giá, phân loại, định kỳ, đột xuất, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và muối; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn cấp huyện theo phân công, phân cấp.

4.9. Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông, lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện.

4.10. Quản lý về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện theo quy định.

4.11. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

4.12. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

4.13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của phòng cho công chức cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

4.14. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4.15. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

4.16. Thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng chống lụt, bão, thiên tai; kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

4.17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4.18. Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4.19. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4036
Đã truy cập: 7735299