Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

17/05/2022

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ:            Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:       02033 888 509

Email:              phongldtbvxh.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 


Đồng chí: Phạm Thị Hằng

Trưởng phòng Lao động - TB&XH

Năm sinh: 1967.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Giáo dục chính trị.

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 509

Số điện thoại di động:      0949 876 816

Email: phamthihang_ubndbc@quangninh.gov.vnĐồng chí: Nông Tiến Lâm

Phó Trưởng phòng Lao động - TB&XH

Năm sinh: 1973.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 703 958

Số điện thoại di động:       0394 294 472

Email: nongtienlam@quangninh.gov.vn

 
 


Đồng chí: Triệu Anh Tuấn

Chuyên viên

Năm sinh: 1987.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 703 958

Số điện thoại di động:       0832 581 987

Email: trieuanhtuan@quangninh.gov.vn
 


Đồng chí: Đinh Văn Ngọ

Chuyên viên

Năm sinh: 1990.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 703 958

Số điện thoại di động:       0973 777 465

Emaildinhvanngo@quangninh.gov.vn


3. Vị trí, chức năng.

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

4. Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. 

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.

5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở UBND các xã, thị trấn.

7. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

8. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

9. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh.

11. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

12. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1700
Đã truy cập: 6117055