Phòng Y tế

04/04/2020

PHÒNG Y TẾ HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Phòng Y tế huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:             Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        02033 888 792              

Email:               phongyt.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:

Đồng chí: Dư Thị Thúy

Trưởng phòng Y tế

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 792

Số điện thoại di động:  0945 096 922

Email: duthuyttytbache@gmail.com 

 

 

Đồng chí: Đàm Thị Định

Chuyên viên

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Dược

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 792

Số điện thoại di động:       0916 149 761

Email: phongyt.bc@quangninh.gov.vn


 

 

Đồng chí: Nịnh Văn Lợi

Viên chức biệt phái 

Năm sinh: 1987

Trình độ chuyên môn: Y sỹ đa khoa.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 792

Số điện thoại di động: 0976 720 728

Email: ninhvanloibc@gmail.com

3. Chức năng, nhiệm vụ: 

1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

2. Phòng Y tế huyện có chức năng quản lý toàn diện đối với các Trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn. Phối hợp với Trung tâm y tế huyện chỉ đạo các Trạm y tế xã, thị trấn thực hiện công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền giáo dục sức khỏe và triển khai các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; đồng thời phối hợp với UBND các xã, các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân.

3. Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế. 

 

4. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực y tế.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn.

6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Y tế.

8. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, viên chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tuyển chọn đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản, khu phố (nếu có) theo đề xuất của Trạm Y tế xã, thị trấn.

10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

 

5. Địa chỉ Thư công vụ các trạm y tế:

Trạm y tế xã Lương Mông:     tytxluongmong@quangninh.gov.vn

Trạm y tế xã Minh Cầm:         tytxminhcam@quangninh.gov.vn

Trạm y tế xã Đạp Thanh:        tytxdapthanh@quangninh.gov.vn

Trạm y tế xã Thanh Lâm:       tytxthanhlam@quangninh.gov.vn

Trạm y tế xã Thanh Sơn:        tytxthanhson@quangninh.gov.vn

Trạm y tế xã Nam Sơn:           tytxnamson@quangninh.gov.vn

Trạm y tế xã Đồn Đạc:            tytxdondac@quangninh.gov.vn

Trạm y tế thị trấn Ba Chẽ:       tytbache.syt@quangninh.gov.vn


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 871
Đã truy cập: 6870701