Hạt Kiểm lâm huyện

04/05/2023

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:      Hạt Kiểm lâm huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:              Khu 5, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:         02033 888 245                  

Email:                hklhbc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:

Đồng chí: Phạm Thanh Tùng

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động:       0902 135 136

Email: ngothanhtungngo1@gmail.com


Đồng chí: Nguyễn Văn Hoàng

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm

Phụ trách công tác Quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động:       0976 260 286

Email: nguyenvanhoangkl@gmail.com
Đồng chí: Nguyễn Duy Hải

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm

Phụ trách công tác Pháp chế - Thanh tra


Năm sinh: 1979.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp. 

Số điện thoại di động: 0945 092 268

Email: nguyenduyhaikl@gmail.comĐồng chí: Đặng Thị Vẻ

Kiểm lâm viên, Kế toán

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lâm nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại di động:       0392 933 599

Email: dangthivekl@gmail.com


Đồng chí: Nguyễn Văn Nam

Kiểm lâm viên,

KLĐB xã Thanh Lâm

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động:       0944 407 022

Email: nguyenvannamkl@gmail.com

 

 


Đồng chí: Nguyễn Phương Đông

Kiểm lâm viên,

KLĐB xã Thanh Sơn

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm sinh.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động:       0916 782 936

Email:

 


Đồng chí: Vũ Khắc Hùng

Kiểm lâm viên,

Trạm trưởng trạm Lương Mông

KLĐB xã Lương Mông

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm sinh.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động:       0983 822 615

Email: hahuyhung@gmail.com

 

 

Đồng chí: Vũ Mạnh Tưởng

Kiểm lâm viên,

Trạm trưởng Trạm Nam Hả

KLĐB xã Đồn Đạc

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động:       0963 903 399

Email: 

 

Đồng chí: Tạ Thái Nguyên

Kiểm lâm viên,

KLĐB xã Thanh Sơn

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động:       01644 694 093

Email: ttn88qn@gmail.com

 

 

 

Đồng chí: Bàn Văn Dũng

Kiểm lâm viên,

KLĐB xã Đạp Thanh

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động:       0987 908 436

Email:

 

Đồng chí: Nông Dương Thắng

Kiểm lâm viên,

KLĐB xã Đồn Đạc

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghiệp và PTNT.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động:       0981 204 222

Email:


 


Đồng chí: Nguyễn Văn Minh

Lái xe

Năm sinh: 1963

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động:       0917 314 707

Email:

   

 

3. Vị trí và chức năng:

Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Hạt Kiểm lâm cấp huyện) là đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính và chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố về thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Hạt Kiểm lâm cấp huyện có chức năng tham mưu cho Chi cực trưởng Chi cục Kiểm lâm và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn huyện.

Hạt Kiểm lâm cấp huyện có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở Hạt Kiểm lâm cấp huyện đặt tại huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh. 

 

4. Nhiệm vụ và quyền hạn:

4.1. Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản chỉ đạo chuyên ngành về bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, về sử dụng phát triển rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn; huy động các đơn vị vũ trang, lực lượng, phương tiện khác của các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn ứng cứu những vụ cháy rừng và những vụ phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách.

4.2 Phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng thực hiện bảo vệ rừng trên địa bàn:

a. Bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng; phòng, trừ sâu bệnh hại rừng;

b. Kiểm tra ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn;

c. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách về quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản; vận động nhân dân bảo vệ, phát triển rừng; huấn luyện nghiệp vụ cho các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;

d. Hướng dẫn chủ rừng, cộng đồng dân cư địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quy ước bảo vệ rừng;

đ. Phối hợp với các Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ, Đội Kiểm lâm Cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng trong công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn;

e. Thực hiện các nhiệm vụ về bảo tồn thiên nhiên, về sử dụng và phát triển rừng do Chi cục Kiếm lâm và UBND cấp huyện giao cho.

4.3. Tổ chức chỉ đạo, quản lý hoạt động nghiệp vụ:

a. Quản lý tổ chức biên chế, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức của đơn vị theo quy định về phân cấp quản lý của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật;

b. Bố trí, chỉ đạo, kiếm tra công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã; theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp;

c. Tổ chức, chỉ đạo, quản lý hoạt động của các Trạm Kiểm lâm;

d. Xử lý hoặc trình cơ quan có thấm quyền xử lý các vụ vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật;

đ. Kiểm tra việc thực hiện các phương án, quy hoạch, thiết kế kinh doanh rừng, quy trình điều chế, khai thác;

e. Chịu sự chỉ đạo, điều hành, chấp hành chế độ báo cáo thống kê và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

6.4. Thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ về công tác sử dụng và phát triển rừng theo sự chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm và chính quyền địa phương giao cho. 

* Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hạt Kiểm lâm được quy định tại Quyết định số 829/QĐ-SNN&PTNT ngày 21/7/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh, v/v quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4179
Đã truy cập: 7505598