Kho bạc Nhà nước

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN BA CHẼ  

 

I. Thông tin chung: 

Tên cơ quan:     Kho bạc Nhà nước Ba Chẽ

Địa chỉ:             Đường Thanh niên, Khu 3A, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        02033 888 247

Fax:                   02033 888 292

Email:               kbnn.bc@quangninh.gov.vn
     

 

Ảnh trụ sở Kho bạc nhà nước huyện Ba Chẽ.

 

II. Tổ chức bộ máy: 

 

 

Bà: Nguyễn Thị Hiền

Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện


Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 292

Số điện thoại di động:     0914 881 641

Email: hiennt26@vst.gov.vn

Nhiệm vụ: 

+ Phụ trách chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của cơ quan, quản lý, đôn đốc công chức trong cơ quan.

+ Phụ trách công tác thanh toán vốn đầu tư, chương trình mục tiêu, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.

+ Phụ trách công tác kế hoạch, tổng hợp, hành chính.

+ Trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng.

+ Trực tiếp sinh hoạt với Tổ Tổng hợp - Hành chính.

 

 

 

Ông: Phạm Văn Hãnh

Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện


Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 136

Số điện thoại di động: 0979 767 268

Email: hanhpv01@vst.gov.vn

Nhiệm vụ: 

+ Phụ trách công tác nghiệp vụ kế toán, tin học.

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tự kiểm tra nghiệp vụ của đơn vị.

+ Phụ trách công tác kho quỹ.

+ Ủy quyền Giám đốc và các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

+ Sinh hoạt với Tổ kế toán.

 

 

TỔ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC 

 

 

 

Ông: Hoàng Đình Tới

Tổ phó (Phụ trách Tổ kế toán)


Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 247

Số điện thoại di động: 0982 423 116

Email: toihd@vst.gov.vn

Nhiệm vụ: Chỉ đạo điều hành hoạt động của Tổ kế toán; Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ của tổ… 

 

Bà: Nịnh Hồng Sinh

Kế toán viên


Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 247

Số điện thoại di động: 0979 767 968

Email: sinhnh@vst.gov.vn

 

Nhiệm vụ: Kế toán chi NSNN, tiền gửi các đơn vị sử dụng ngân sách cấp Trung ương; Tỉnh; Huyện; Xã; Chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư…

 

 

Bà: Hoàng Thị Nết

Kế toán viên


Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 247

Số điện thoại di động:0915 107 963

Email: netht@vst.gov.vn

 

Nhiệm vụ: Kế toán chi NSNN, tiền gửi các đơn vị sử dụng ngân sách cấp Tỉnh; Huyện; Xã; Công tác chi tiêu nội bộ... 

 

 

Bà: Nguyễn Thị Hương Mai

Kế toán viên


Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 247

Số điện thoại di động: 0988 762 286

Email: mainth03@vst.gov.vn

 

Nhiệm vụ: Kế toán chi NSNN, tiền gửi các đơn vị sử dụng ngân sách cấp Trung ương; Tỉnh; Huyện; Xã, hạch toán chi đầu tư xây dựng cơ bản, thu ngân sách nhà nước, công tác tin học, thanh toán viên chương trình TTSP điện tử- phối hợp thu và các nhiệm vụ khác được kế toán trưởng phân công…


 

 

Bà: Lã Thị Khanh

Thủ quỹ / Kiểm ngân


Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 247

Số điện thoại di động: 0916 840 669

Email: khanhlt01@vst.gov.vn

 

Nhiệm vụ: Thủ quỹ
 

 

 

TỔ TỔNG HỢP - HÀNH CHÍNH

 

 

Ông: Bùi Huy Bắc

Tổ trưởng


Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 790 850

Số điện thoại di động: 0947 201 899

Email: bacbh@vst.gov.vn

 

Nhiệm vụ: Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của tổ, phụ trách công tác kiểm soát chi thanh toán vốn ĐTXD cơ bản, kiểm tra công tác kiểm soát chi thanh toán vốn đầu tư CTMTQG, phụ trách công tác báo cáo, công tác văn thư lưu trữ, phụ trách công tác hành chính và bảo vệ, trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ của tổ…

 

 

Bà: Lê Kiều Oanh

Cán sự


Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 790 850

Số điện thoại di động: 0914 645 253

Email: oanhlk05@vst.gov.vn

 

Nhiệm vụ:

+ Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư CTMTQG, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.

+ Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện chương trình.

+ Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ.

+ Thực hiện công tác hành chính.  

 

 

 

Ông: Hoàng Văn Hỵ

Bảo vệ / Lái xe


Trình độ chuyên môn:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 116

Số điện thoại di động: 0914 664 698

Nhiệm vụ:

+ Bảo vệ kiêm lái xe cơ quan.

+ Hành chính.

 

 

Ông: Bùi Tiến Xuân

Bảo vệ


Trình độ chuyên môn:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 116

Số điện thoại di động: 0987 685 302

Nhiệm vụ:

+ Bảo vệ cơ quan.

+ Hành chính.

 

III. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng

Kho bạc Nhà nước ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp huyện) là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh) có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước cấp huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ

2.1. Tổ chức thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quy định của pháp luật:

a) Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân sách nhà nước các khoản tiền do các tổ chức và cá nhân nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện; thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định;

b) Thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý tiền, tài sản, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

2.3. Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt và các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

2.4. Thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà nước:

a) Hạch toán kế toán về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định của pháp luật;

b) Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật.

2.5. Thực hiện công tác điện báo, thống kê về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

Tổng hợp, đối chiếu tình hình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phát sinh tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

2.6. Quản lý ngân quỹ nhà nước tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo chế độ quy định:

a) Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện;

b) Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản của Kho bạc Nhà nước cấp huyện tại ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn để thực hiện các nghiệp vụ thu, chi, thanh toán của Kho bạc Nhà nước theo chế độ quy định;

c) Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc theo quy định.

2.7. Thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ theo quy định.

2.8. Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

2.9. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

2.10. Quản lý đội ngũ công chức, lao động hợp đồng; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, quản trị, tài vụ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

2.11. Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động Kho bạc Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng.

2.12. Quản lý các điểm giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giao. 

IV. Thủ tục hành chính: 

Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại Kho bạc nhà nước Ba Chẽ gồm 32 thủ tục.

>>> Xem tại đây <<<


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2900
Đã truy cập: 3224153