BQL Rừng phòng hộ

01/03/2023

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ
HUYỆN BA CHẼ 

 

1. Thông tin chung: 

Tên cơ quan:     Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện.

Địa chỉ:             Khu 3, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:        02033 790 648

Fax:                   02033 790 648

Email:               bqlrph.bc@quangninh.gov.vn      

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 


Đồng chí: 

Giám đốc

Năm sinh: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng:  0203 3790 648

Số điện thoại di động:       

EmailĐồng chí: Nghiêm Minh Vỹ

Phó Giám đốc

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế; Kỹ sư Lâm nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 648

Số điện thoại di động: 0914 635 805

Email: nghiemminhvy@quangninh.gov.vn   Đồng chí: Phạm Anh Tuấn

Kế toán

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  0203 3790 648

Số điện thoại di động:      0368 886 866

Email

 

Đồng chí: Phạm Ngọc Thành 

Kỹ thuật viên

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  0203 3790 648

Số điện thoại di động:       0918 450 282

Email:

Đồng chí: Vi Văn Phong

Kỹ sư

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  0203 3790 648

Số điện thoại di động:       0915 659 177

Email:
Đồng chí: Vi Văn Đông

Viên chức

Năm sinh: 1987

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  0203 3790 648

Số điện thoại di động:       0916 016 163

Email: vivandong@quangninh.gov.vnĐồng chí: Nguyễn Thị Thu

Kỹ sư

Năm sinh: 1969

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  0203 3790 648

Số điện thoại di động:      01237 808 999

Email:

 

Đồng chí: Phạm Văn Nam

Lái xe

Năm sinh: 1971

Số điện thoại văn phòng:  0203 3790 648

Số điện thoại di động:       085 695 436

 

 

 
   

 

3. Vị trí và chức năng:

Ban quản lý rừng phòng hộ Ba Chẽ là đơn vị sự nghiệp kinh tế trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ, có con dấu và tài khoản riêng được Nhà nước đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động của bộ máy trong quản lý và bảo vệ rừng.

- Quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng phòng hộ trên địa bàn huyện; áp dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực lâm học để phát huy có hiệu quả khả năng phòng hộ của rừng như: Tổ chức quản lý, bảo vệ, xúc tiến trồng rừng mới, xây dựng kế hoạch điều chế rừng phòng hộ theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.

- Tiếp nhận quản lý và tổ chức triển khai các dự án phát triển rừng phòng hộ.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tổ chức quản lý, bảo vệ, xây dựng phát triển và sử dụng vốn rừng phòng hộ theo đúng các quy định của pháp luật , gồm: Tổ chức quản lý, bảo vệ thực vật, động vật, hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học của rừng phòng hộ; tổ chức phòng cháy, chữa cháy, phòng trừ sinh vật gây hại rừng; quản lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển rừng phòng hộ.

2. Căn cứ dự án đầu tư xây dựng và phát triển rừng phòng hộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức quản lý, sử dụng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

3. Tổ chức giao khoán rừng phòng hộ gắn với thực hiện cơ chế đồng quản lý rừng, chia sẻ lợi ích từ sản phẩm rừng, dịch vụ môi trường rừng ổn định, lâu dài với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Tiếp vốn đầu tư của Nhà nước, phối hợp với UBND các xã, các cơ quan liên quan cấp huyện tổ chức thực hiện kế hoạch khoán cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bảo vệ và xây dựng rừng phòng hộ; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho rừng phòng hộ theo đúng các quy định hiện hành. 

5. Xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất, nông lâm, ngư nghiệp kết hợp trên diện tích chưa có rừng, diện tích rừng trồng chưa khép tán; mặt nước theo đúng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển của khu rừng phòng hộ. Tổ chức, liên kết hoặc cho các tổ chức cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh các hoạt động du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo trong rừng phòng hộ. Được khai thác, tận thu, sử dụng, hưởng lợi từ rừng theo quy định tại các Điều 13,14,15,16,18,19 của Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các quyền hạn khác quy định tại Điều 59, 60,62 của Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004. 

6. Tổ chức, xây dựng và quản lý lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách theo khoản 2, Điều 10 của Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg,ngày 09/6/2015 của Thủ tướng chính phủ. Xây dựng kinh phí hàng năm và thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/2/2015 để đảm bảo cho các hoạt động của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách.

7. Tuyên truyền, giáo dục nhân dân trên địa bàn huyện tham gia bảo vệ và xây dựng phát triển rừng phòng hộ.

8. Định kỳ báo cáo UBND huyện và các cơ quan liên quan cấp huyện về tình hình diễn biến tài nguyên rừng và các hoạt động quản lý, bảo vệ, xây dựng phát triển rừng phòng hộ theo quy định hiện hành.

9. Quản lý tài chính, tài sản và sử dụng ngân sách được giao đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí và đúng quy định hiện hành.

10. Xây dựng, quản lý lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách: Thực hiện theo Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016; Điều 9 và khoản 2 Điều 10 Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg, ngày 09/6/2015.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2036
Đã truy cập: 7269114