Trung tâm Phát triển Quỹ đất

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện

Địa chỉ:             Số 354 đường Hải Chi, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        02033 790 996
         
Email:               ttptqd.bc@quangninh.gov.vn 

2. Cơ cấu tổ chức:

 

 

Đồng chí: Vi Văn Chiến

Giám đốc Trung tâm

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 790 996

Số điện thoại di động: 0912 074 771

Email: vivanchien@quangninh.gov.vn


 

 

Đồng chí: Nịnh Văn Toàn

Phó Giám đốc Trung tâm

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 02033 790 996

Điện thoại di động: 0942 136 585

Email: ninhvantoan@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Vi Thị Thanh 

Kế toán Trung tâm

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị - Tài chính - kế toán.

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cơ quan:  02033 790 996

Điện thoại di động: 0948 555 818

Email:  vithithanh.bc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lê Viết Lợi

Viên chức tổ giải phóng mặt bằng

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan:  02033 790 996

Điện thoại di động: 0942 716 636

Email:  levietloi.bc@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Hà Quốc Hảo

Nhân viên tổ giải phóng mặt bằng

Năm sinh: 1990

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Địa chính - Môi trường

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cơ quan:  02033 790 996

Điện thoại di động: 0914 919 890

Email:  haquochao@quangninh.gov.vn

 

3. Vị trí và chức năng:

- Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

- Trung tâm phát triển quỹ đất có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

4. Nhiệm vụ và quyền hạn đơn vị: 

1. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

3. Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân huyện giao.

4. Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi được Ủy ban nhân dân huyện giao.

5. Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý theo quy định của Luật Đất đai.

7. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

8. Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

9. Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.

10. Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

11. Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan.

12. Được, ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

14. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 559
Đã truy cập: 1030049