Trung tâm Hành chính công

05/09/2022

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung: 

Tên cơ quan:        Trung tâm Hành chính công huyện Ba Chẽ.

Địa chỉ:                 Khu 1, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ (đối diện trụ sở HĐND và UBND huyện).

Điện thoại:            02033 888 669

Email:                   tthcc.bc@quangninh.gov.vn

Trung tâm là đầu mối tập trung để lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đến thực hiện giải quyết TTHC liên quan đến tổ chức, cá nhân theo phương thức:

“Công khai - Minh bạch - Văn minh - Hiện đại - Thuận dân”

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 


Bà: Nguyễn Thị Hương

Giám đốc Trung tâm Hành chính công 

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 669

Số điện thoại di động: 0948 103 644  

Email: nguyenthihuong.bc@quangninh.gov.vn

 

Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công 


Năm sinh:

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 569

Số điện thoại di động:       

Email: 

 

 

Ông: Bùi Duy Thiện

Nhân viên CNTT

Năm sinh: 1989.

Trình độ chuyên môn: Đại học CNTT.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 669

Số điện thoại di động:      0904 481 451

Email: buiduythien@quangninh.gov.vn

 

 

Bà: Đỗ Yến Giang

Nhân viên Kế toán

Năm sinh: 1991.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  0203 3888 669

Số điện thoại di động:      0968 692 210

Email: doyengiang@quangninh.gov.vn

 

 

Bà: Hoàng Thị Yến

Nhân viên

Năm sinh: 1993.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  0203 3888 669

Số điện thoại di động:      0916 032 193

Email: hoangthiyen@quangninh.gov.vn

 

 

Bà: Phạm Thị Thuẩn

Nhân viên

Năm sinh: 1988.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  0203 3888 669.

Số điện thoại di động:      0988 455 116.

Email: phamthithuan.bc@quangninh.gov.vn

 

 

Bà: Trần Thị Cương

Nhân viên

Năm sinh: 1989.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  0203 3888 669.

Số điện thoại di động:      0382 423 628.

Email: tranthicuong@quangninh.gov.vn

 

Trung tâm Hành chính công huyện Ba Chẽ gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ.

2.1. Biên chế chuyên trách:  

a. Lãnh đạo Trung tâm:

Giám đốc Trung tâm được phân công chuyên trách, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước UBND huyện, trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc Trung tâm có nhiệm vụ giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về các nhiệm vụ được giao.

Việc Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, điều động, luân chuyển…. Giám đốc và Phó Giám đốc được Chủ tịch UBND huyện thực hiện theo quy định của pháp luật.

b. Bộ phận Hành chính - Tổng hợp: 

Bộ phận Kế toán - Tổng hợp; Thủ quỹ - Hành chính; quản trị mạng; phục vụ, hướng dẫn, Bảo vệ, lái xe…: bao gồm các nhân viên thuộc biên chế, định biên chuyên trách của Trung Tâm, do Trung tâm trực tiếp quản lý và phân công nhiệm vụ.

2.2. Biên chế không chuyên trách:

- Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Là công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị được cử đến Trung tâm làm việc.

- Bộ phận Giám sát và giải quyết khiếu nại: Là công chức của cơ quan Thanh tra cử đến Trung tâm làm việc.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

3.1. Nhiệm vụ của Trung tâm

1. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ…); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.  

3. Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ theo quy định hồ sơ của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt đưa vào giải quyết tại Trung tâm:

a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo quy định đã công bố.

b, Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đầy đủ, rõ ràng, chính xác đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần.

4. Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chuyển hồ sơ cho các phòng, ban liên quan giải quyết; đồng thời phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ; trả kết quả cho cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.

5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên thông dọc.

6. Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức của Trung tâm theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

7. Phối hợp chặt chẽ, đúng nguyên tắc với các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về Cải cách hành chính, chinh quyền điện tử để tổng hợp, báo cáo đề xuất với  Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính và các nội dung khác trong việc giải quyết TTHC tại Trung tâm.

Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.

8. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật; Bố trí khoa học, hợp lý các khu vực cung cấp thông tin, giải quyết TTHC, trang thiết bị phục vụ cá nhân và tổ chức đến giải quyết TTHC tại Trung tâm.

9. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

10. Vận hành, đề xuất nâng cấp phần mềm ứng dụng dịch vụ hành chính công; tích hợp dữ liệu hoạt động và thực hiện công tác an ninh mạng trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ giao liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Trung tâm.  

3.2. Quyền hạn của Trung tâm

1. Kiểm tra, theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định thông qua phần mềm ứng dụng quản lý hồ sơ, công việc.

Chủ động trao đổi với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhằm tháo gỡ vướng mắc trong trường hợp các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC chậm so với thời gian quy định hoặc có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND huyện (nếu cần thất).

2. Đánh giá, nhận xét về việc tiếp nhận, thời gian giải quyết hồ sơ; tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong làm việc của công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm; Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ quản đề xuất, khen thưởng hoặc kỷ luật theo quy định.

3. Chủ động báo cáo, đề xuất UBND huyện quyết định điều động, luân chuyển công chức, viên chức vi phạm quy chế làm việc, quy trình giải quyết TTHC hoặc năng lực chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao sau khi thông báo hoặc thống nhất với cơ quan, đơn vị quản lý công chức, viên chức.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 968
Đã truy cập: 7274853