Tổ chức bộ máy KBNN

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN BA CHẼ

 

I. BAN LÃNH ĐẠO: 

 

 

 

 

Bà: Nguyễn Thị Hiền

Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện


Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 0333 888 292

Số điện thoại di động:     0914 881 641

Email: hiennt26@vst.gov.vn

Nhiệm vụ: 

+ Phụ trách chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của cơ quan, quản lý, đôn đốc công chức trong cơ quan.

+ Phụ trách công tác thanh toán vốn đầu tư, chương trình mục tiêu, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.

+ Phụ trách công tác kế hoạch, tổng hợp, hành chính.

+ Trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng.

+ Trực tiếp sinh hoạt với Tổ Tổng hợp - Hành chính.

 

 

Ông: Phạm Văn Hãnh

Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện


Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0333 888 136

Số điện thoại di động: 0979 767 268

Email: hanhpv01@vst.gov.vn

Nhiệm vụ: 

+ Phụ trách công tác nghiệp vụ kế toán, tin học.

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tự kiểm tra nghiệp vụ của đơn vị.

+ Phụ trách công tác kho quỹ.

+ Ủy quyền Giám đốc và các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

+ Sinh hoạt với Tổ kế toán.

 

II. TỔ NGHIỆP VỤ:

 

TỔ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC 

 

 

 

Ông: Hoàng Mạnh Khang

Tổ trưởng


Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0333 888 247

Số điện thoại di động: 0915 049 050

Email: khanghm@vst.gov.vn

Nhiệm vụ: Chỉ đạo điều hành hoạt động của Tổ kế toán; Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ của tổ…

 

 

Ông: Hoàng Đình Tới

Tổ phó


Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0333 888 247

Số điện thoại di động: 0982 423 116

Email: toihd@vst.gov.vn

Nhiệm vụ: Kế toán chi NSNN, tiền gửi các đơn vị sử dụng ngân sách cấp Trung ương; Tỉnh; Huyện; Xã; Chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư….

 

Bà: Nịnh Hồng Sinh

Kế toán viên


Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0333 888 247

Số điện thoại di động: 0979 767 968

Email: sinhnh@vst.gov.vn

 

Nhiệm vụ: Kế toán chi NSNN, tiền gửi các đơn vị sử dụng ngân sách cấp Trung ương; Tỉnh; Huyện; Xã; thu ngân sách nhà nước thanh toán viên chương trình TTSP điện tử - phối hợp thu và các nhiệm vụ khác được Kế toán trưởng phân công...  

 

 

Bà: Hoàng Thị Nết

Kế toán viên


Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0333 888 247

Số điện thoại di động:0915 107 963

Email: netht@vst.gov.vn

 

Nhiệm vụ: Kế toán chi NSNN, tiền gửi các đơn vị sử dụng ngân sách cấp Tỉnh; Huyện; Xã; Công tác chi tiêu nội bộ... 

 

 

Bà: Nguyễn Thị Hương Mai

Kế toán viên


Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0333 888 247

Số điện thoại di động: 0988 762 286

Email: mainth03@vst.gov.vn

 

Nhiệm vụ: Kế toán chi NSNN, tiền gửi các đơn vị sử dụng ngân sách cấp Trung ương; Tỉnh; Huyện; Xã, hạch toán chi đầu tư xây dựng cơ bản, thu ngân sách nhà nước, công tác tin học, thanh toán viên chương trình TTSP điện tử- phối hợp thu và các nhiệm vụ khác được kế toán trưởng phân công…


 

 

Bà: Lã Thị Khanh

Thủ quỹ / Kiểm ngân


Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0333 888 247

Số điện thoại di động: 0916 840 669

Email: khanhlt01@vst.gov.vn

 

Nhiệm vụ: Thủ quỹ
 

 

 

TỔ TỔNG HỢP - HÀNH CHÍNH

 

 

Ông: Bùi Huy Bắc

Tổ trưởng


Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0333 790 850

Số điện thoại di động: 0947 201 899

Email: bacbh@vst.gov.vn 
 

Nhiệm vụ: Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của tổ, phụ trách công tác kiểm soát chi thanh toán vốn ĐTXD cơ bản, kiểm tra công tác kiểm soát chi thanh toán vốn đầu tư CTMTQG, phụ trách công tác báo cáo, công tác văn thư lưu trữ, phụ trách công tác hành chính và bảo vệ, trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ của tổ…

 

Bà: Lê Kiều Oanh

Cán sự


Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0333 790 850

Số điện thoại di động: 0914 645 253

Email: oanhlk05@vst.gov.vn 

Nhiệm vụ:

+ Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư CTMTQG, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.

+ Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện chương trình.

+ Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ.

+ Thực hiện công tác hành chính.

 

 

 

Ông: Hoàng Văn Hỵ

Bảo vệ / Lái xe


Trình độ chuyên môn:

Số điện thoại văn phòng: 0333 888 116

Số điện thoại di động: 0914 664 698

Nhiệm vụ:

+ Bảo vệ kiêm lái xe cơ quan.

+ Hành chính.

 

 

Ông: Bùi Tiến Xuân

Bảo vệ


Trình độ chuyên môn:

Số điện thoại văn phòng: 0333 888 116

Số điện thoại di động: 0987 685 302

Nhiệm vụ:

+ Bảo vệ cơ quan.

+ Hành chính.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1152
Đã truy cập: 49284220.