Tổ chức bộ máy KBNN

07/11/2023

 KHO BẠC NHÀ NƯỚC BA CHẼ

 

I. BAN LÃNH ĐẠO:

Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền

 

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 292

Số điện thoại di động:     0914 881 641

Email: hiennt26@vst.gov.vn

Nhiệm vụ:

+ Chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của cơ quan; công tác kế hoạch, tổng hợp; tài chính nội bộ; kho quỹ; tổ chức cán bộ; khen thưởng; cải cách hành chính; tiếp công dân.

+ Trực tiếp ký kiểm soát công chức cả trên chứng từ giấy và trên các chương trình ứng dụng của Giao dịch viên Bùi Huy Bắc và Nịnh Hồng Sinh.

Phó Giám đốc: Tô Quý Hợi

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 136

Số điện thoại di động: 0942 240 683

Email: hoitq@vst.gov.vn

Nhiệm vụ: 

Phụ trách công tác tin học; tự kiểm tra; phòng cháy chữa cháy; phòng chống bão lũ; dân quân tự vệ; bảo vệ cơ quan; ủy quyền Giám đốc. 

- Trực tiếp ký kiểm soát Công chức cả chứng từ giấy và trên các chương trình ứng dụng của Giao dịch viên Đinh Hoàng Long; Lê Kiều Oanh, Ngô Đức Ninh; ký trên các chương trình thanh toán.

- Các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ:

   


Phụ trách Kế toán: Lê Kiều Oanh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 247

Số điện thoại di động: 0914 645 253

Email: oanhlk05@vst.gov.vn  

Nhiệm vụ: Phụ trách bộ phận nghiệp vụ; kiểm soát ký chứng từ giấy và trên máy; tham mưu cho Giám đốc về công tác tài vụ; triển khai các văn bản chế độ giúp cho bộ phận nghiệp vụ hoàn thành đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Giao dịch viên: Nịnh Hồng Sinh

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 790 850

Số điện thoại di động: 0979 767 968

Email: sinhnh@vst.gov.vn

Nhiệm vụ: Kế toán chi NSNN, tiền gửi các đơn vị sử dụng ngân sách cấp Trung ương; Tỉnh; Huyện; Xã; và các nhiệm vụ khác được Kế toán trưởng phân công, chi đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, theo dõi tiền điện, nước, viễn thông…


Giao dịch viên: Bùi Huy Bắc

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 790 850

Số điện thoại di động: 0947 201 899

Email: bacbh@vst.gov.vn 

Nhiệm vụ: Kiểm soát chi đầu tư XDCB, CTMT, Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; chi thường xuyên; chi tiền gửi của các đơn vị và các Xã được giao phụ trách kiểm soát chi, Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư, Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán CTMT, CTMT quốc gia, Báo cáo tổng hợp số dư tạm ứng vốn đầu tư, Báo cáo dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán, Báo cáo thu hồi vốn 327.

Giao dịch viên: Vi Thị Xiêm

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng: 02033 790 850

Số điện thoại di động: 0975 417 820

Email: xiemvt@vst.gov.vn

Nhiệm vụ: Kế toán chi NSNN, tiền gửi các đơn vị sử dụng ngân sách cấp Trung ương; Tỉnh; Huyện; Xã, hạch toán chi đầu tư xây dựng cơ bản và các nhiệm vụ khác được kế toán trưởng phân công.
Giao dịch viên: Hoàng Trúc Quỳnh

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 247

Số điện thoại di động: 0963 633 468

Email: quynhht02@vst.gov.vn

Nhiệm vụ: Kế toán chi NSNN, tiền gửi các đơn vị sử dụng ngân sách cấp Trung ương; Tỉnh; Huyện; Xã, hạch toán chi đầu tư xây dựng cơ bản và các nhiệm vụ khác được kế toán trưởng phân công….
Giao dịch viên: Nguyễn Diệu Hương

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 247

Số điện thoại di động: 0948 101 876

Email: huongnd05@vst.gov.vn

Nhiệm vụ: Kế toán chi NSNN, tiền gửi các đơn vị sử dụng ngân sách cấp Trung ương; Tỉnh; Huyện; Xã, hạch toán chi đầu tư xây dựng cơ bản và các nhiệm vụ khác được kế toán trưởng phân công….


Nhân viên Bảo vệ: Hoàng Văn Hỵ

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 116

Số điện thoại di động: 0914 664 698

Nhiệm vụ: Bảo vệ kiêm lái xe cơ quan, Hành chính.


Nhân viên Bảo vệ: Đinh Quốc Tuấn

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 116

Số điện thoại di động: 0963 905 598

Nhiệm vụ: Bảo vệ.

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 908
Đã truy cập: 7497837