Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

16/07/2019

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA 

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:     Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện

Địa chỉ:             Thôn Tân Tiến, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        02033 888 467

Email:               ttttvvh.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:   

 

Đồng chí: Trần Trung Thạo

Giám đốc Trung tâm

Năm sinh:  1976

Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí, Đại học Văn hóa.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 467 

Số điện thoại di động: 0914 200 248

Email: trantrungthao.bc@quangninh.gov.vn

 


 

Đồng chí: Hà Trung Hiệp

Phó Giám đốc Trung tâm

Năm sinh:  1965

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

Trình độ lý luận chính trị:   Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 02033 790 815

Điện thoại di động: 0915 771 689

Email: hatrunghiep@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Tô Văn Tuấn 

Viên chức

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0948 414 547

Email: tovantuan@quangninh.gov.vn 

 


 

Đồng chí: Nguyễn Thị Bình

Viên chức

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa; Đại học Kinh tế quốc dân.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0949 928 666

Email: nguyenthibinh.bc@quangninh.gov.vn

 


 

Đồng chí: Hoàng Thị Mai

Viên chức Tài chính - Kế toán

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0374 869 133

E-mail: maiketoan123@gmail.com

 


 

Đồng chí: Đoàn Thị Loan

Phóng viên

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0855 722 244

Email: doanthiloan.bc@quangninh.gov.vn

 


 

Đồng chí: Hoàng Bình Minh

Phóng viên

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn: CNKT; Đại học CTXH.

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại di động: 0948 152 503

Email: hoangbinhminh.bc@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Phạm Ngọc Lợi

Phóng viên

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện tử truyền thông.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0945 098 488

Email: phamngocloi@quangninh.gov.vn

 


 

Đồng chí: Khúc Văn Khánh

Công nhân kỹ thuật

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại di động: 0949 505 232

Email: khucvankhanh@quangninh.gov.vn

 


 

Đồng chí: Khúc Văn Tuấn

Công nhân kỹ thuật

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng PT-TH

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại di động: 0967 713 144

Email: khucvantuan@quangninh.gov.vn

 


 

Đồng chí: Nghiêm Minh Tuấn

Công nhân kỹ thuật

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn: CNKT, Kỹ sư PTNT.

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại di động: 0949 505 232

Email: nghiemminhtuan.bc@quangninh.gov.vn 

 
   


3. Vị trí và chức năng: 

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Ba Chẽ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện Ba Chẽ; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác phát thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và thông tin, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh.

Trung tâm có trụ sở đặt tại huyện Ba Chẽ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

4. Nhiệm vụ và quyền hạn:  

4.1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện để xây dựng kế hoạch hoạt động, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

4.2. Về lĩnh vực truyền thanh -  truyền hình:

a) Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng  tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung tuyên truyền sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

b) Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

c) Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

đ) Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn.

4.3. Về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch:

a) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch tuyên truyền cổ động, thư viện (đọc sách báo hoặc các ấn phẩm văn hóa khác), giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

b) Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

c) Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở.

d) Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.

đ) Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

e) Tổ chức và quản lý hoạt động của thư viện, bảo tàng, nhà truyền thống, đội thông tin lưu động.

4.4 Tổ chức, cung ứng dịch vụ về các lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, thông tin quảng cáo, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch theo quy định của pháp luật.  

4.5 Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4.6 Tham gia ý kiến với Ủy ban Nhân dân huyện Ba Chẽ và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện.

4.7 Quản lý, sử dụng viên chức, lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

4.8 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

4.9 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ giao theo quy định của pháp luật.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 652
Đã truy cập: 7506467