Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường

16/07/2019

ĐỘI KIỂM TRA TRẬT TỰ ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG
HUYỆN BA CHẼ

  

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:   Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường huyện

Địa chỉ:           Khu 1, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ 

Điện thoại:      02033 888 450

Email:              doiktttdtvmt.bc@quangninh.gov.vn

  

2. Cơ cấu tổ chức:   

 

Ông: Bùi Chung Hiếu

Đội trưởng

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 450

Số điện thoại di động: 0948 908 758

Email:  buichunghieu@quangninh.gov.vn

 

 

 

Ông: Nguyễn Đức Mạnh

Nhân viên

Năm sinh: 1993

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khoa học - Môi trường

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 01237 150693

Email: nguyenducmanh@quangninh.gov.vn

 

 

 

Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương

Nhân viên

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 0989 062 755

Email: nguyenthanhphuong161988@gmail.com

 

 

 

Ông: Triệu Tiến Thông

Nhân viên

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường bộ

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 0961 027 262

Email: tienthongutc@gmail.com

 

 

 - Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường huyện có Đội trưởng, từ 01 đến 02 Đội phó và các thành viên.

+ Đội trưởng là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ và trước pháp luật về toàn bộ mọi hoạt động của đơn vị.

+ Đội phó là người giúp việc cho Đội trưởng, được Đội trưởng phân công một số nhiệm vụ cụ thể; chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công, Đội phó do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định pháp luật. Khi Đội trưởng đi vắng phải phân công một Đội phó thay mặt điều hành hoạt động của Đội.

- Tổ chuyên môn

+ Tổ Hành chính - Quản trị: Tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ công tác có liên quan; quản lí tài chính, tài sản của đơn vị và các thủ tục hành chính có liên quan theo quy định.

+ Tổ Kiểm tra trật tự đô thị: Có trách nhiệm kiểm tra, lập thủ tục đề xuất xử lí theo quy định của pháp luật và các hành vi vi phạm xây dựng nhà ở, hành vi lấn chiếm lòng đường vỉa hè; sử dụng kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông trái phép; các hành vi xâm hại công trình công cộng; các hành vi sử dụng, lấn chiếm đất công; tuyên truyền các tổ chức, cá nhân chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật trong lĩnh vực chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Tổ kiểm tra vệ sinh môi trường và các hoạt động văn hóa: Có trách nhiệm kiểm tra, lập thủ tục đề xuất xử lí theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm về môi trường; các hành vi vi phạm về lĩnh vực hoạt động về văn hóa (quảng cáo, phát tờ rơi, treo băng rôn, pano trái phép), mở âm thanh gây ồn ào khu dân cư. 

3. Vị trí, chức năng: 

Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường huyện (sau đây gọi tắt là Đội) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.

Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường huyện có chức năng giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức kiểm tra, phát hiện, đề xuất biện pháp xử lý và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các Quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực trật tự đô thị, giao thông, xây dựng và môi trường trên địa bàn huyện.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn:

4.1. Nhiệm vụ 

1.1. Xây dựng Kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định.

1.2. Thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên, phát hiện kịp thời và ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về các lĩnh vực:

- Giao thông: Các hành vi vi phạm đến công trình giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

- Xây dựng: Các trường hợp vi phạm chỉ giới xây dựng; xây dựng sai nội dung giấy phép, xây dựng không có giấy phép mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng; xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng; xây dựng sai so với quy định quản lý theo quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị, quy hoạch và thiết kế xây dựng được duyệt; vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự và môi trường trong quá trình xây dựng công trình trên địa bàn huyện.

- Môi trường: Kiểm tra các quy định về vệ sinh nơi công cộng; thu gom, chôn lấp, thải rác thải sinh hoạt và chất rắn thông thường; kiểm tra các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư.

1.3. Đề xuất, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xử lý các trường hợp vi phạm theo qui định; kiến nghị đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn quản lý.

1.4 Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

1.5 Tham gia, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan đến nhiệm vụ được giao.

1.6. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của Nhà nước và của địa phương về trật tự giao thông đường bộ, xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

1.7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất tình hình hoạt động của Đội với Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan liên quan theo quy định.

1.8. Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xử lý cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Đội có hành vi vi phạm pháp luật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Quản lý về tổ chức, biên chế, viên chức và người lao động; về tài sản, tài chính của Đội theo quy định của Nhà nước.

1.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

4.2. Quyền hạn 

2.1. Được tham dự các cuộc họp, hội nghị, lớp tập huấn liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện và các sở, ban, ngành chuyên môn của tỉnh, Trung ương triển khai, tổ chức.

2.2. Được cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan đến lĩnh vực theo nhiệm vụ được huyện giao.

2.3. Lập Biên bản vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời đối với các trường hợp vi phạm theo nhiệm vụ được giao; phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan áp dụng các biện pháp ngăn chặn các vi phạm.

2.4. Đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm hoặc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có Quyết định xử lý thuộc thẩm quyền.

2.5. Được trích thưởng tiền theo tỷ lệ % từ các quyết định xử phạt hành chính mà  Đội đề xuất xử lý theo quy định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định đối với từng trường hợp cụ thể (nếu có).


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1135
Đã truy cập: 1681453