Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

15/08/2023

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện

Địa chỉ: Tầng 2, Trung tâm Hành chính công huyện, Khu 1, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại: 02033 888 044           

 

2. Cơ cấu tổ chức:


Đồng chí: Nịnh Văn Toàn

Giám đốc

Năm sinh: 1985.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đất đai.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Điện thoại cơ quan:  02033 888 044

Điện thoại di động:   0942 136 585

Email: ninhvantoan@quangninh.gov.vnĐồng chí: Vắn A Lộc 

Phó Giám đốc

Năm sinh: 1971.

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Lâm nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Điện thoại cơ quan:      02033 888 044

Điện thoại di động:       0914 881 656

Email:Đồng chí: Dương Văn La

Viên chức

Năm sinh: 1967.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 044

Số điện thoại di động:       0949 854 598

Email:Đồng chí: Phan Thanh Sơn

Viên chức

Năm sinh: 1988.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Cử nhân HTTT Kinh tế, Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 044

Số điện thoại di động:       0916 236 661

Email: phanthanhson@quangninh.gov.vnĐồng chí: Lê Minh Huấn

Viên chức

Năm sinh: 1990.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân Luật Kinh tế, Kỹ sư Quản lý đất đai, Cử nhân Công nghệ thông tin.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 044

Số điện thoại di động:       0912 041 201

Email: leminhhuan@quangninh.gov.vn 


3. Vị trí và chức năng:

1. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản  khác gắn liền với đất, xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

2. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có tư cách pháp nhân, có con dấu, được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và tài khoản riêng

4. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Giúp Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở, cộng đồng dân cư.

2. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở, cộng đồng dân cư.

3. Lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ bản sao hồ sơ địa chính đối với tất cả các thửa đất thuộc phạm vi địa giới hành chính cấp huyện theo trích sao hồ sơ địa chính gốc đã chỉnh lý do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh gửi tới; hướng dẫn và kiểm tra việc lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ bản sao hồ sơ địa chính của Uỷ ban nhân dân các xã và thị trấn.

4. Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan có chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở, cộng đồng dân cư.

5. Lưu trữ, quản lý bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở, cộng đồng dân cư.

6. Thực hiện trích đo địa chính thửa đất; thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện và các xã, thị trấn.

7. Cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng.

8. Thực hiện việc thu phí, lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện các dịch vụ có thu về cung cấp thông tin đất đai, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.

10. Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức và biên chế:

1. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc và các viên chức chuyên môn thực hiện nhiệm vụ.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của cơ quan.

Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo tiêu chuẩn chức danh do Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế, số lượng người làm việc của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xây dựng kế hoạch biên chế viên chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Cơ chế hoạt động:

1. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Nguồn kinh phí của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

a) Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, gồm:

- Kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động;

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

- Kinh phí mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Kinh phí khác.

b) Nguồn thu sự nghiệp, gồm:

- Phần tiền thu phí, lệ phí được để lại cho đơn vị sử dụng theo quy định của Nhà nước (Bao gồm: phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, tài sản gắn liền với đất; phí đo đạc địa chính; phí thẩm định cấp giấy chứng nhận; lệ phí địa chính; lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm);

- Thu từ hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và khả năng của đơn vị;

- Thu khác (nếu có): lãi tiền gửi ngân hàng từ các hoạt động dịch vụ và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

c) Nội dung chi, gồm:

- Chi thường xuyên, gồm: chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, chi cho công tác thu phí, lệ phí;

- Chi hoạt động dịch vụ, gồm: tiền lương, tiền công; các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành; nguyên, nhiên, vật liệu; khấu hao tài sản cố định; sửa chữa tài sản cố định; chi các khoản thuế phải nộp theo quy định của pháp luật và các khoản chi khác (nếu có);

- Chi không thường xuyên, gồm:

+ Chi thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao. Đối với nhiệm vụ có định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành thực hiện theo đơn giá đã được quy định và khối lượng thực tế thực hiện. Đối với nhiệm vụ chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dự toán, thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành của nhà nước và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Chi mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Chi khác.

7. Cơ chế phối hợp:

1. Việc phối hợp giữa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đăng ký quyền sử dụng đất theo các nguyên tắc sau:

a) Bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch;

b) Xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nội dung, thời hạn, cách thức thực hiện; chế độ thông tin, báo cáo;

c) Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

2. Cơ chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan được thực hiện trtên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất./.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 592
Đã truy cập: 7264790