Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIX

12/12/2019 16:00

Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIX sẽ được diễn ra từ ngày 18 - 19/12/2019, Cổng TTĐT Ba Chẽ cập nhật danh mục các tài liệu liên quan đến Kỳ họp để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu  của các đại biểu.

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để tải các tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải:

STT

Tên nội dung

Cơ quan, đơn vị chuẩn bị

Hoàn thành

1

Chương trình Kỳ họp

Thường trực HĐND

2

Báo cáo kết quả hoạt động công tác của HĐND huyện năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

3

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện: về việc giải quyết kiến nghị cử tri; về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 và các kỳ họp trước Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

4

Nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện: về việc giải quyết kiến nghị cử tri; về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 và các kỳ họp trước Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

×

5

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX

6

Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2020

7

Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2020

8

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 (bản đầy đủ)

Thường trực UBND 

9

Tờ trình ban hành Nghị quyết của UBND huyện về nhiệm phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

10

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

x

11

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX.

12

Tờ trình về việc đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2019, phương án giao dự toán và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2020

×

13

Nghị quyết về phân bổ ngân sách huyện, xã và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2020

14

Tờ trình về việc đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019, phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2020

 

15

Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2020

16

Tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND ngày 27/12/2014 của HĐND huyện về Quy hoạch phát triển nhân lực huyện Ba Chẽ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

×

17

Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND ngày 27/12/2014 của HĐND huyện về Quy hoạch phát triển nhân lực huyện Ba Chẽ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

18

Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/7/2017 và Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của HĐND huyện

19

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/7/2017 và Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của HĐND huyện

20

Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

×

21

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

22

Tờ trình về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

×

23

Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

24

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

25

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

 

26

Báo cáo công tác Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

 

27

Báo cáo trả lời chất vấn

 

 

28

Báo cáo của Thường trực UBMTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Ủy ban MTTQ huyện

29

Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân về công tác kiểm sát năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện

30

Báo cáo của Tòa án nhân dân về công tác xét xử năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

TAND huyện

31

Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án dân sự năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

CC THADS

32

Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Ban Kinh tế - XH

HĐND huyện

33

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 (lĩnh vực kinh tế - xã hội)

 

34

Báo cáo thẩm tra về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/7/2017 và Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

35

Báo cáo thẩm tra về việc đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2019, phương án giao dự toán và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2020.

 

36

Báo cáo thẩm tra về việc đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019, phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2020.

 

37

Báo cáo hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Ban Pháp chế

HĐND huyện

 

 

 

38

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 (lĩnh vực Pháp chế)

39

Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

40

Báo cáo thẩm tra về công tác Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

 

41

Báo cáo thẩm tra về việc bãi bỏ Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND ngày 27/12/2014 của HĐND huyện về Quy hoạch phát triển nhân lực huyện Ba Chẽ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

42

Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo công tác năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

 

43

Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

 

44

Nghị quyết trả lời chất vấn (gồm (1) Báo cáo trả lời chất vấn của phòng Tư pháp; (2) Báo cáo trả lời chất vấn của BCH Quân sự; ... )

 

(1)  

(2) 

 

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3568
Đã truy cập: 4868953