Đảng bộ xã Thanh Sơn tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

08/05/2020 14:00

Trong 02 ngày 07 và 08/5/2020, Đảng bộ xã Thanh Sơn tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện Nghi lễ chào cờ.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Thanh Sơn đã chủ động bám sát các Nghị quyết của Đảng, nhất là thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ xã đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; đặc biệt là việc học tập và thực hiện NQTW4 Khóa XII của đảng về: “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác phát triển đảng viên mới và nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng các chi bộ cũng được Đảng bộ xã chú trọng. Trong 5 năm qua, đã kết nạp 52 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 151 đồng chí; thành lập mới 01 chi bộ Trạm y tế và giải thể chi bộ cơ quan xã, tổng số chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã hiện nay là 12 chi bộ. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm đạt 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ (vượt 10% so với mục tiêu Nghị quyết). Công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã đã thực hiện 55 cuộc kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai rộng khắp và đạt hiệu quả tích cực được thể hiện bằng kết quả: trong 5 năm đã đăng ký 42 mô hình “Dân vận khéo”; trong đó được các cấp khen thưởng 29 mô hình. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường. Công tác "Dân vận chính quyền" có nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện giám sát việc cải cách hành chính, quy chế dân chủ, nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, tác phong lề lối làm việc, thái độ của đội ngũ cán bộ công chức trong việc thi công vụ.

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ xã, nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, giành được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: tổng diện tích gieo trồng hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch, năng suất lúa đạt 47 tạ/ha; tổng sản lượng lương thực đạt bình quân 699,5 tấn/năm, bằng 125% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; diện tích trồng rừng mới đạt bình quân 513 ha/ năm, bằng 147% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đảng bộ đã tích cực vận động sáng tạo các chỉ thị nghị, quyết của Đảng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu sản xuất; đổi mới cách nghĩ, cách làm; tích cực phát triển các mô hình kinh tế sản xuất tập trung như ba kích, trà hoa vàng, tre mai, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo các nghị quyết hỗ trợ chính sách của HĐND huyện; chương trình xây dựng nông mới được nhân dân đồng tình, ủng hộ, tích cực tham gia hiến đất, hiến cây; đóng góp công sức, tiền của. Đến hết năm 2019, toàn xã đã đạt 17/20 tiêu chí, 18/53 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, từ 50,6% xuống còn 2,52%. Cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng; sự nghiệp văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo đã có chuyển biến tích cực. Công tác quân sự quốc phòng địa phương và tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được đảm bảo, giữ vững.

Với tinh thần dân chủ trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế; đề ra phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tập trung phấn đấu: kết nạp đảng viên mới từ 3%/năm so với tổng số đảng viên; hàng năm có từ 85% chi bộ đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 85%; hàng năm xây dựng Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt từ 85% trở lên, riêng Đoàn Thanh niên đạt từ 75% trở lên;100% cán bộ công chức xã đạt chuẩn theo chức danh, vị trí việc làm; tổng diện tích gieo trồng 250 ha/năm, sản lượng lương thực đạt từ 850 tấn/năm; Trồng rừng tập trung bình quân đạt 400 ha/năm; thu ngân sách trên địa bàn hằng năm tăng bình quân từ 10% trở lên so với kế hoạch huyện giao; thu nhập bình quân đầu người vào năm 2025 đạt từ 80 triệu đồng/người; phấn đấu 100% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, xây dựng 01 thôn điểm Chương trình xây dựng NTM, số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa chiếm trên 90%/ năm; 100% Trường học trên địa bàn đạt trường chuẩn; giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5% theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020; tỷ lệ che phủ rừng đạt từ 72%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 70%;  tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ rác thải nông thôn được thu gom và xử lý đạt 90%; 100% các thôn có điểm thu gom rác thải; 100% số thôn có tổ hợp thu gom rác thải.

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ xã Thanh Sơn đạt được trong 5 năm qua. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu: xã Thanh Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị sản phẩm nông - lâm nghiệp; phát triển mở rộng cây trồng chủ lực và chăn nuôi đại gia súc với định hướng “hai cây, một con”, tập trung vào các loại cây có giá trị kinh tế cao như trà hoa vàng, ba kích tím và chăn nuôi bò; tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 19 của Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với triển khai có hiệu quả đề án trồng rừng gỗ lớn, phát triển cây dược liệu có giá trị kinh tế cao; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới để phấn đấu xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2020; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, văn hóa; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội và thực hiện đồng bộ các giải pháp xóa nghèo bền vững; tăng cường công tác sử dụng, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn xã; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, chất lượng phục vụ hành chính công gắn với  tăng số lượng cung cấp và tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu, thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; đảm bảo giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn xã.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cũng nhấn mạnh, bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, Đảng bộ phải xác định, nhiệm vụ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt do vậy Đảng bộ cần quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào Ban chấp hành khóa mới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã sáng suốt bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã; tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội; Đồng chí Khúc Thanh Nghị được bầu tái cử Bí thư Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần XXV, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Thuỳ Loan/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2706
Đã truy cập: 2047898