Ba Chẽ: Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí chi thường xuyên thuộc UBND huyện năm 2020 (BQL dự án Đầu tư xây dựng huyện)

08/06/2020 14:00

UBND huyện Ba Chẽ vừa ban hành Thông báo số 54/TB-UBND ngày 04/6/2020 về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí chi thường xuyên thuộc UBND huyện năm 2020 (Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện).

UBND huyện Ba Chẽ tuyển dụng 11 chỉ tiêu viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí chi thường xuyên thuộc UBND huyện năm 2020 (BQL dự án Đầu tư xây dựng huyện).

Nội dung thông báo nêu rõ:

Thực hiện Văn bản số 3613/UBND-TH2 ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND huyện về việc xét tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí chi thường xuyên thuộc UBND huyện năm 2020.

Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí chi thường xuyên thuộc UBND huyện năm 2020 (Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện), như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 11 chỉ tiêu, cụ thể:

+ Vị trí Kế hoạch - Tổng hợp - Thẩm định: 03 chỉ tiêu.

+ Vị trí Quản lý dự án - Tư vấn - Giám sát: 05 chỉ tiêu.

+ Vị trí Giải phóng mặt bằng - Phát triển quỹ đất: 02 chỉ tiêu.

+ Vị trí Hành chính tổng hợp, tổ chức nhân sự: 01 chỉ tiêu.

(Có biểu nhu cầu tuyển dụng chi tiết kèm theo).

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC:

Người đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện phù hợp với yêu cầu của một vị trí việc làm cần tuyển dụng theo thông báo xét tuyển viên chức, khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải có đầy đủ các thành phần hồ sơ, như sau:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

- Bản sao văn bằng và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và có chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bản chụp các chứng chỉ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có);

- 05 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc.

Nơi phát hành hồ sơ dự tuyển: Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện Ba Chẽ (Tầng 1, trụ sở cơ quan Huyện ủy, Khu 2, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh).

* Lưu ý:

Người đăng ký dự xét tuyển viên chức phải cam đoan, ký tên trên đơn đăng ký dự tuyển, phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ có liên quan đến hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký dự xét tuyển khi được thông báo trúng tuyển phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nếu không hoàn thiện đủ hồ sở theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự xét tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

IV. TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào một vị trí việc làm (theo mẫu chung do cơ quan, đơn vị tuyển dụng phát hành).

Người đăng ký dự xét tuyển phải trực tiếp nộp 02 bộ hồ sơ dự xét tuyển tại cơ quan Tổ chức-Nội vụ huyện trong thời hạn nhận hồ sơ (Hồ sơ không trả lại).

Khi nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển, người được phân công nhận hồ sơ phải ký vào phiếu giao nhận hồ sơ với người đăng ký dự tuyển (theo mẫu trong hồ sơ đăng ký dự tuyển).

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/6/2020 đến ngày 10/7/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ba Chẽ (Tầng 1, trụ sở cơ quan Huyện ủy, Khu 2, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh).  Số điện thoại liên hệ: 0203.3888.203

V. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

Tổ chức xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

- Vòng 1: Hội đồng tuyển dụng tiến hành kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người tham gia dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 và báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị Quyết định công nhận kết quả vòng 1.

- Vòng 2: Tiến hành sát hạch theo hình thức phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian chuẩn bị và trả lời phỏng vấn của mỗi thí sinh tối đa là 30 phút.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

VI. CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC:

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100);

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.

- Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VII. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC:

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ như sau:

1. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả thi tại vòng 2;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả thi tại vòng 2;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng xét tuyển dụng viên chức năm 2020) hoặc qua số điện thoại để được giải đáp và hướng dẫn./.

Biểu nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BQL dự án Đầu tư xây dựng huyện.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3563
Đã truy cập: 5041473