Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

02/07/2020 11:30

Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XIX sẽ được diễn ra vào ngày 22/7/2020, Cổng TTĐT thành phần huyện Ba Chẽ cập nhật danh mục các tài liệu liên quan đến Kỳ họp để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu của các đại biểu.

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để tải các tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải:

TT

Tên nội dung

Cơ quan, đơn vị chuẩn bị

Hoàn thành

1.

Giấy triệu tập, Chương trình Kỳ họp.

Thường trực

Hội đồng nhân dân huyện

 

2. 

Báo cáo kết quả hoạt động công tác của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

3.

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện về việc giải quyết kiến nghị cử tri; về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 12 và các kỳ họp trước Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

4. 

Nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện: về việc giải quyết kiến nghị cử tri; về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 12 và các kỳ họp trước Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

5.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIX

6.

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, hiệu quả sử dụng các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung và phân tán được đầu tư từ năm 2015 đến tháng 6/2019

7.

Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, hiệu quả sử dụng các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung và phân tán được đầu tư từ năm 2015 đến tháng 6/2019

8.

Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

9.

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Biên bản biểu quyết).

 

10.

Tờ trình về việc bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

11.

Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Biên bản, Phiếu bầu).

 

12. 

Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021

13.

Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021

14. 

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Thường trực

Ủy ban nhân dân huyện

15. 

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

16.

Nghị quyết đề nghị ban hành nghị quyết KTXH 6 tháng

 

17.

Tờ trình về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019

18. 

Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019

19. 

Báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

20.

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX.

21. 

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

22. 

Báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

23. 

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

24. 

Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

25. 

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Biên bản biểu quyết)

 

26. 

Tờ trình về việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

27. 

Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Biên bản + Phiếu bầu).

 

 

28.

Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

29.

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Biên bản biểu quyết)

 

 

30.

Tờ trình về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Biên bản + Phiếu bầu)

 

 

31. 

Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

32.

Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

33.

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Biên bản biểu quyết).

 

 

34.

Tờ trình về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

35. 

Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Biên bản + Phiếu bầu).

 

 

36. 

Báo cáo trả lời chất vấn: 07

- UBND huyện

- Phòng Tài nguyên và MT (02 nội dung)

- Phòng Tài chính và KH

- Phòng Kinh tế và HT (02 nội dung)

- Phòng Y tế

- Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Công an huyện

 

 

37.

Báo cáo của Ban Thường trực UBMTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; ý kiến, kiến nghị cử cử tri gửi đến kỳ họp giữa năm HĐND huyện.

Ủy ban MTTQ huyện

38.

Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện

39. 

Báo cáo của Tòa án nhân dân về công tác xét xử 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

TAND huyện

40.

Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Chi cục THADS

41.

Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm 6 tháng cuối năm 2020.

Ban Kinh tế - XH

HĐND huyện

42. 

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (lĩnh vực kinh tế - xã hội)

 

43.

Báo cáo thẩm tra về tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019.

44. 

Báo cáo hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Ban Pháp chế

HĐND huyện

45. 

Báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND huyện gửi đến kỳ họp HĐND huyện lĩnh vực Pháp chế

46.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự.

47.

Nghị quyết trả lời chất vấn (sau Kỳ họp)

 

 

 

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1072
Đã truy cập: 5683836