Công nhận kết quả xét trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập tư chủ kinh phí chi thường xuyên thuộc UBND huyện năm 2020

06/10/2020 10:00

Ngày 05/10/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 2580/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả xét trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập tư chủ kinh phí chi thường xuyên thuộc UBND huyện năm 2020.