Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

18/12/2020 10:00

Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp cuối năm) HĐND huyện khóa XIX sẽ được diễn ra vào ngày 22/12/2020, Cổng TTĐT thành phần huyện Ba Chẽ cập nhật danh mục các tài liệu liên quan đến Kỳ họp để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu của các đại biểu.

Để tải các tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải:

STT

Tên nội dung

Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị

Hoàn thành

1

Chương trình kỳ họp

Thường trực
Hội đồng nhân dân

 

2

Báo cáo kết quả hoạt động công tác của HĐND huyện năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

3

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện: Về việc giải quyết kiến nghị cử tri; về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 15 và các kỳ họp trước Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

4

Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện: Về việc giải quyết kiến nghị cử tri; về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 15 và các kỳ họp trước Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

5

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND huyện khóa XIX

 

6

Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2021

7

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2021

 

8

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

- BC tóm tắt

- Bc đủ

Thường trực
Uỷ ban nhân dân

9

Tờ trình về việc đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2020, phương án giao dự toán và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2021

 

10

Tờ trình về việc đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020, phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2021

11

Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công triển khai năm 2021

12

Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

13

Tờ trình về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Ba Chẽ

14

Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Ba Chẽ

15

Tờ trình về việc thông qua danh mục dự án đầu tư công khởi công mới ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

16

Tờ trình về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

 

17

Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết kinh tế - xã hội năm 2021

 

18

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

19

Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách huyện, xã và cơ chế biện pháp điều hành ngân sách năm 2021.

 

20

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021;

 

21

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công triển khai năm 2021;

 

22

Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án đầu tư công khởi công mới ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

 

23

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025;

 

24

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

25

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

26

Báo cáo công tác Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

27

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIX.

28

Báo cáo trả lời chất vấn: 

 

 

29

Báo cáo của Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020; ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND huyện

Ủy ban MTTQ huyện

 

30

Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân về công tác kiểm sát năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Viện Kiểm sát
nhân dân huyện

31

Báo cáo của Tòa án nhân dân về công tác xét xử năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

TAND huyện

32

Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án dân sự năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Chi cục
THADS

33

Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Ban Kinh tế - XH

HĐND huyện

34

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021

35

Báo cáo thẩm tra về thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2020, phương án giao dự toán và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2021.

36

Báo cáo thẩm tra về thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020, phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2021.

37

Báo cáo thẩm tra về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công triển khai năm 2021

38

Báo cáo thẩm tra về việc thông qua danh mục dự án đầu tư công khởi công mới ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

39

Báo cáo thẩm tra về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

40

Báo cáo Thẩm tra dự thảo nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Ba Chẽ

41

Báo cáo hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

Ban Pháp chế

HĐND huyện

42

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 (Lĩnh vực pháp chế).

43

Báo cáo thẩm tra công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

44

Báo cáo thẩm tra kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

45

Báo cáo thẩm tra công tác Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

46

Báo cáo thẩm tra hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

 

 

 

 

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 407
Đã truy cập: 5705458