Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Chẽ

28/03/2021 16:00

Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 27/TB-UBND ngày 19/3/2021 về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Chẽ, cụ thể như sau.

* Hồ sơ công khai gồm: 

- Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Chẽ.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Chẽ.

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Chẽ.

* Hình thức công khai:

- Niêm yết công khai tại Trụ sở Trung tâm Hành chính công huyện, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Niêm yết công khai tại Trụ sở UBND các xã, thị trấn (những nội dung liên quan đến các xã, thị trấn).

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Ba Chẽ tại địa chỉ: http://bache.quangninh.gov.vn

* Thời gian công khai: Kể từ ngày thông báo đến hết kỳ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Chẽ.

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Ba Chẽ.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Chẽ.

* Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ giao: Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để các cơ quan, đơn vị thực hiện việc công bố, công khai; niêm yết công khai tại phòng làm việc của cơ quan; tham mưu cho UBND huyện thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Chẽ theo quy định. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm đăng nội dung Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Chẽ trên Cổng thông tin điện tử huyện.

Trung tâm Hành chính công, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm niêm yết công khai nội dung Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Chẽ tại Trụ sở làm việc.

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Chẽ.

Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ thông báo công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo các nội dung trên để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện./.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1903
Đã truy cập: 7283974