Đảng bộ huyện Ba Chẽ tham gia hội nghị Sơ kết 5 năm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

12/06/2021 21:00

Ngày 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  và Hội nghị nghiên cứu, học tập, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy.

Dự hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương.

Đảng bộ huyện Ba Chẽ tham gia hội nghị và học tập, quán triệt các chuyên đề tại 10 điểm cầu gồm: điểm cầu Huyện ủy, điểm cầu Khối Chính quyền và 8 điểm cầu tại các xã, thị trấn.

Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Ba Chẽ có các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện; Bí thư, phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; các đồng chí Trưởng, phó các cơ quan, ban ngành MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, Hội Người cao tuổi; cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể huyện; cán bộ, đảng viên Chi cục Thuế, Hạt kiểm lâm huyện.

Tại điểm cầu Khối Chính quyền có các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối chính quyền và cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an, Quân sự huyện.

Tại điểm cầu 8 xã, thị trấn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Đảng ủy viên; Trưởng, phó MTTQ và các đoàn thể cấp xã; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu; Phó bí thư chi bộ các thôn, khu phố.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Khối Chính quyền

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khẳng định, trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được Đại hội XIII của Đảng ghi nhận.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, tổ chức đảng đã xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác đã được lan tỏa sâu rộng, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dần trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Tại hội nghị, 136 tập thể và 187 cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 đã được biểu dương và trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đảng bộ các xã, thị trấn tham gia hội nghị sơ kết và học tập, quán triệt các chuyên đề.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Đồng thời, biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng và nhân dân trân trọng, ghi nhận và mong các đồng chí phát huy tốt hơn nữa để dẫn dắt và nhân rộng để mọi người noi theo cùng tiến bộ.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình quốc tế và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau 5 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tuy nhiên, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta còn nhiều khó khăn, thách thức. Điều này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong giai đoạn mới.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các cán bộ, đảng viên cần phát huy những kết quả, nghiêm túc tự giác trong tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cần đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, theo phương châm cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Gắn việc “làm theo” Bác, trách nhiệm nêu gương với các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhằm tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào cách mạng, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn Đảng, toàn xã hội.

Đồng chí Tổng Bí thư đề nghị, cần phải thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. “Xây” là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. “Chống” là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không bị tác động bởi bất cứ tố chức, cá nhân nào. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực. Khuyến khích, cố vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích, hạnh phúc của nhân dân…

Đồng chí mong muốn mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên có những chuyển biến rõ rệt, tiếp tục nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ huyện Ba Chẽ đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2977
Đã truy cập: 4737139