Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

30/06/2021 16:00

Ngày 30/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, tổ chức Kỳ họp lần thứ 7 nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực đạt nhiều kết quả tích cực; các cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 01-NQ/HU của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2021; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo diễn ra đúng luật, đúng quy trình, thời gian quy định, bầu đủ 02 đại biểu Quốc hội, 02 đại biểu HĐND tỉnh, 30 đại biểu HĐNĐ cấp huyện và 147 đại biểu HĐND cấp xã, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,81%. Chỉ đạo các cấp, các ngành tập tiếp tục trung cao độ, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở; đảm bảo mục tiêu kép, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định; thực hiện tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 01 và Chỉ thị số 02 của Ban thường vụ Huyện ủy về công tác đào tạo nghề, giải guyết việc làm; trồng rừng gỗ lớn và trồng cây dược liệu; kịch bản tăng thu ngân sách nhà nước, tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác điều động, luân chuyển, thi tuyển cán bộ; đã hoàn thành công tác bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp, giai đoạn 2020-2025(2021-2026); đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, tổ chức lễ kết nạp đảng cho 27 quần chúng ưu tú  nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác; trao tặng huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên đợt 03/02 và đợt 19/5. Công tác Tổ chức, cán bộ; Kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác Dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới; tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX, bầu ra các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt mức tăng trưởng cao, ước đạt 16,4%, cao hơn 3,1% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng đạt 1.325,2ha, bằng 104,3%so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực đạt 4.192,8 tấn, đạt 120,9% kế hoạch; trồng rừng tập trung đạt 3.060 ha, đạt 102,0% kế hoạch, trong đó, trồng rừng gỗ lớn đạt 660 ha, đạt 101,5% kế hoạch; trồng cây dược liệu đạt 239,9 ha, đạt 282,2% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 30 tỷ đồng, tăng 42,7 % so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư đạt 61,9% kế hoạch, cao hơn 17,1% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, huyện tập trung hỗ trợ các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn NTM, qua rà soát, đánh giá hiện xã Thanh Sơn đạt 15/20 tiêu chí, 48/53 chỉ tiêu; xã Đồn Đạc đạt 16/20 tiêu chí, 47/53 chỉ tiêu theo tiêu chí Đồng bằng Sông Hồng. Công tác cải cách hành chính; công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đạt nhiều kết quả, đã thu hút thêm 5 nhà đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp Nam Sơn; chỉ số DDCI được cải thiện, tăng lên 5 bậc, xếp hạng 6/13 địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền; công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai rộng khắp tới các tầng lớp nhân dân. Công tác giảm nghèo được đặc biệt chú trọng, trong 6 tháng đầu năm, huyện giảm được 05 hộ nghèo, 15 hộ cận nghèo; đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện ước giảm còn 0,76%; công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo, công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề giải quyết việc làm được chú trọng, đã tạo việc làm mới cho 265 lao động, đạt 48,2 kế hoạch giao, tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 68%, tăng 3% so với cùng kỳ; tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện điều hành kỳ họp.

Kỳ họp đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận nghe và cho ý kiến về phương án giao và cho thuê diện tích đất chưa giao, chưa cho thuê thuộc thẩm quyền UBND cấp xã đang quản lý; kết quả công tác xây dựng nông thôn mới; kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Toàn cảnh kỳ họp.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả tích cực đạt được của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cở sở trong 6 tháng đầu năm. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện tốt phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, chủ động, tích cực, từ xa, từ sớm, từ cơ sở; chiến lược “5K + Truyền thông + Công nghệ + Vắc-xin”, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, quán triệt mục tiêu: Giữ bằng được địa bàn không có mầm bệnh xâm nhập, “an toàn - ổn định trong trạng thái bình thường mới” để chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội.

Các cơ sở Đảng, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo 35, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU, Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác đào tạo nghề, giải guyết việc làm; trồng rừng gỗ lớn và trồng cây dược liệu; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, hoạt động công vụ, tinh thần kỷ luật kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, các cơ sở Đảng tiếp tục lãnh đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội; quyết tâm không thay đổi mục tiêu đề ra, đảm bảo 16/16 chỉ tiêu chính hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra. Trước mắt, tích cực đôn đốc, hỗ trợ các doanh nghiệp sớm đưa dự án đi vào hoạt động; đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế, đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu cả năm đạt 45 tỷ đồng; khẩn trương đưa Chợ trung tâm mới đi vào hoạt động, triển khai quyết liệt thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM, phấn đấu cuối năm 2021 các xã Đồn Đạc, Thanh Sơn đạt chuẩn NTM và xã Minh Cầm đạt chuẩn NTM nâng cao. Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách; thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn dưới 0,5%; triển khai tích cực các nhiệm vụ về cải cách hành chính, quản trị hành chính công; tăng cường xây dựng chính quyền điện tử, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại; quản lý, vận hành hiệu quả các di tích, danh lam, thắng cảnh, phát triển du lịch dịch vụ; chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia...Lực lượng vũ trang huyện đảm bảo các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã Nam Sơn, Đồn Đạc và Thị trấn đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị; sẵn sàng các phương án, kế hoạch thực hiện tốt công tác PCTT& TKCN, PCCC; đảm bảo ANTT, ATGT; quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội; quốc phòng- an ninh của năm 2021 đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1282
Đã truy cập: 4747003