Danh mục Nghị quyết của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cập nhật các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất ngày 28/6/2021)

02/07/2021 10:00

Để phục vụ nhu cầu tra cứu nhanh chóng Nghị quyết của HĐND huyện, Cổng TTĐT thành phần huyện Ba Chẽ liên tục cập nhật các Nghị quyết được ban hành mới nhất của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Danh mục Nghị quyết của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để tải về máy tính, chọn Nghị quyết cần tải: 

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc thành lập các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và quy định cơ cấu, số lượng thành viên của các Ban Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Hội thẩm Toà án nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 01/NQ-TTHĐND ngày 28/6/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc phê chuẩn danh sách Uỷ viên Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 02/NQ-TTHĐND ngày 28/6/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc thành lập các Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3068
Đã truy cập: 3825186