Danh mục Nghị quyết của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cập nhật đến Kỳ họp thứ 19)

04/05/2024 08:30

Để phục vụ nhu cầu tra cứu nhanh chóng Nghị quyết của HĐND huyện, Cổng TTĐT thành phần huyện Ba Chẽ liên tục cập nhật các Nghị quyết mới nhất được ban hành của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cập nhật các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 19 ngày 03/5/2024).

Danh mục Nghị quyết của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026: 

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc thành lập các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và quy định cơ cấu, số lượng thành viên của các Ban Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Hội thẩm Toà án nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020.

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công khởi công năm 2022 trên địa bàn huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc hủy bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công đã được HĐND huyện khóa XIX thông qua.

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc ban hành Nội quy Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Minh Sơn.

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022.

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Ba Chẽ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cầu tràn Thác Hoen, xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/10/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban các Ban Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/10/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công giai đoạn 2023 - 2025 sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo tiêu chí chấm điểm.

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 27/10/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc phân bổ, điều chỉnh dự toán chi ngân sách huyện, xã năm 2021 tại Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 25/3/2021 của HĐND huyện Ba Chẽ. 

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 27/10/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2022 thuộc Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 27/10/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 27/10/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc nhiệm vụ Quy hoạch chung thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ đến năm 2040.

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 16/11/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án khởi công năm 2022 sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2022.

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc phương án phân bổ ngân sách huyện, xã và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2022.

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về kế hoạch đầu tư công năm 2022 của huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về thông qua phương án giao và cho thuê diện tích đất chưa giao, chưa cho thuê thuộc thẩm quyền UBND cấp xã đang quản lý trên địa bàn huyện.

- Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XX.

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 15/3/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc điều chỉnh, bổ sung và huỷ bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công dự kiến triển khai năm 2022. 

- Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 18/5/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/5/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc cho thôi nhiệm vụ làm đại biểu HĐND huyện Ba Chẽ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 18/5/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14/6/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

- Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 14/6/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022.

- Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 14/6/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 của huyện Ba Chẽ.

Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022.

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng ninh đến năm 2040.

- Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2021.

- Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023.                

- Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc phân bổ dự toán nguồn tăng thu ngân sách năm 2020, 2021, nguồn kết dư ngân sách năm 2021.

- Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023.

- Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn gửi đến Kỳ họp thứ 6 và các kỳ họp khác của HĐND huyện Ba Chẽ khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

- Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Ba Chẽ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 25/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công dự kiến triển khai năm 2023.

- Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 25/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện.

- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 25/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc điều chỉnh dự toán chi, phân bổ dự toán tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2022.

- Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

- Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về phương án phân bổ ngân sách huyện, xã và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2023.

- Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về phê duyệt, điều chỉnh, huỷ bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

- Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023 của HĐND huyện.

- Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND huyện Ba Chẽ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Uỷ viên UBND huyện Ba Chẽ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XX và việc thực hiện Nghị quyết số 56, 57/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND huyện.

Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 31/3/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

- Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 31/3/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023.

- Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 31/3/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 31/3/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng cuối năm 2023.

- Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022.

- Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công dự kiến triển khai giai đoạn 2023 - 2025.

- Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 của huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024.

- Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX và việc thực hiện Nghị quyết số 69, 70/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện.

- Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về kết quả giám sát công tác quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 09/10/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 09/10/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về điều chỉnh dự toán ngân sách cấp huyện năm 2023, phân bổ dự toán tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2022. 

- Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 09/10/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 3).

- Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 09/10/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023.

- Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

- Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về dự toán thu ngân sách nhà nước, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2024.

- Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2024 của HĐND huyện.

- Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu tại Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 14 và việc thực hiện Nghị quyết số 83, 84/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND huyện.

- Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 16.

- Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 16/01/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024.

- Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 15/4/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất còn lại của năm 2023 chưa sử dụng.

- Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về thông qua chủ trương sáp nhập xã Minh Cầm vào xã Lương Mông huyện Ba Chẽ giai đoạn 2023 - 2025.

- Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về thông qua chương trình phát triển đô thị thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh QN đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

 

> Danh mục toàn bộ Nghị quyết của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 <

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1000
Đã truy cập: 7651109