Báo cáo số 209/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Kết quả rà soát điều chỉnh bổ sung các danh mục công trình dự án để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về bố trí nguồn lực phát triển KT-XH

02/06/2021 18:00

Ngày 02/6/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 209/BC-UBND về việc Kết quả rà soát điều chỉnh bổ sung các danh mục công trình dự án để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về bố trí nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng báo dân tộc thiểu số, vùng miền núi theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Nội dung xem tại tệp gửi kèm theo:

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng