Đảng bộ huyện Ba Chẽ triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

14/12/2021 16:30

Ngày 14/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Chẽ khóa XXV tổ chức hội nghị lần thứ 10 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, là năm dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 15/12/2020 của về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2021. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả nổi bật. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, toàn diện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,81%; bầu đủ 02 đại biểu HĐND tỉnh, 30 đại biểu HĐND huyện và 147 đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo cơ cấu, chất lượng; tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong tình hình mới, đảm bảo giữ vững địa bàn an toàn, ổn định và phát triển.

Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới, HĐND huyện tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, xây dựng chính quyền liêm chính, vì nhân dân phục vụ; tổ chức thành công Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND huyện khoá XIX và các kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX đã bầu ra các chức danh chính quyền, với tỷ lệ phiếu bầu đạt tuyệt đối 100%; qua đó thể hiện sự đoàn kết, đồng thuận cao trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn; thực hiện tốt các cuộc giám sát, khảo sát và ban hành nhiều nghị quyết quan trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND huyện quản lý, điều hành linh hoạt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng. Công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đảng viên được coi trọng cả về số lượng và chất lượng, trong năm đã kết nạp 58 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 2.127 đồng chí. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả; trong đó đã hoàn thành 22 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra, đạt 110% kế hoạch, tiến hành thi hành kỷ luật Đảng đối với 05 đảng viên. Công tác dân vận trong hệ thống chính trị được triển khai rộng khắp, thực hiện hiệu quả 54 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó 18 mô hình được khen thưởng. MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình cơ sở; chức năng giám sát, phản biện xã hội và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng ở mức cao, đạt 21%, cao hơn 5,9% so với cùng kỳ;  Tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách ước đạt 380 tỷ đồng, tăng 65,2% so với năm 2020, đạt cao nhất từ trước đến nay; Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 101,8%, bằng 104,8% so với cùng kỳ; Tổng sản lượng lương thực tăng 8,6% cùng kỳ; trồng cây dược liệu đạt 357,7% kế hoạch; trồng rừng gỗ lớn đạt 101,5% kế hoạch, bằng 115% so cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 55 tỷ đồng, đạt 144% dự toán tỉnh giao, đạt 122% dự toán huyện giao, tăng 40,3% so với cùng kỳ, tăng 16 tỷ đồng so với năm 2020; Giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch, đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ so với kế hoạch giao; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, địa phương (DDCI) tăng 5 bậc, xếp hạng 6/13 địa phương. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia, giảm nghèo vượt mục tiêu đề ra, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,45%, cận nghèo còn 0,88%; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/ người/năm, tăng 7 triệu đồng so với năm 2020; đảm bảo 02 xã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM và 01 xã đủ điều kiện đạt NTM nâng cao, vượt kế hoạch tỉnh giao; công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo giữ vững.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện  Ba Chẽ xác định chủ đề công tác năm là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, huyện đạt chuẩn Nông thôn mới”; quyết tâm thực hiện thắng lợi Mục tiêu tổng quát là: Phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo.Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị,nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, giữ vững địa bàn “an toàn, ổn định”, hoàn thành “mục tiêu kép”. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, hoàn thành xây dựng chương trình Nông thôn mới. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo đồng thuận xã hội. Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chính như: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số lượng đảng viên mới được kết nạp trong năm tăng từ 3% so với số lượng đảng viên đầu năm; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt 80% trở lên (riêng Đoàn thanh niên đạt trên 75%).  Phấn đấu, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế theo giá hiện hành đạt 18%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu/người/năm; Tổng sản lượng lương thực đạt hơn 6.600 tấn; trồng rừng tập trung đạt 3.000 ha; trong đó, diện tích rừng gỗ lớn, cây bản địa đạt trên 1.000 ha; trong đó, diện tích cây lim, lát dổi đạt trên 500 ha; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 710 tỷ đồng; Thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 60 tỷ đồng. Duy trì 100% số trường học đạt chuẩn Quốc gia; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%; giải quyết việc làm mới 550 lao động; Tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%, hộ cận nghèo dưới 9% (theo chuẩn giai đoạn 2022 - 2025); Duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng là 72%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom xử lý ban đầu đạt 99,5%; Tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99%; Tỷ lệ số hộ dân ở Thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 99%. Phấn đấu huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; phương án dự toán ngân sách năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2022; đồng thời nghe, cho ý kiến về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; báo cáo công tác Kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình kiểm tra giám sát, thanh tra của huyện năm 2022; phương án giao và cho thuê diện tích đất chưa giao, chưa cho thuê thuộc thẩm quyền UBND cấp xã đang quản lý trên địa bàn huyện và kế hoạch giao chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa và cây dược liệu năm 2022.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện điều hành hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ huyện Ba Chẽ trong năm 2021, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 giữ vững địa bàn an toàn, ổn định; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ tiêu đưa các xã về đích Nông thôn mới; công tác thu ngân sách nhà nước địa bàn; giải ngân vốn đầu tư công… đều vượt cao so kế hoạch đề ra. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng, Hệ thống chính trị vững mạnh; quyết liệt thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định và đà tăng trưởng; đẩy mạnh phát triển kinh tế mũi nhọn lâm nghiệp; đặc biệt là chú trọng, quyết liệt thực hiện tốt chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn với các loài cây Lim, Lát, Dổi theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh; chuẩn bị tốt công tác đầu tư công năm 2022; tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước địa bàn; quan tâm, chú trọng thực hiện quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy, chính sách an sinh xã hội để cải thiện nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường huy động mọi nguồn lực đầu tư để huyện hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới theo đúng lộ trình… Trước mắt, Đảng bộ tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, tình hình tư tưởng đời sống nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự; chú trọng quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các Chi, đảng bộ cơ sở; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện quán triệt, thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh. Đồng thời yêu cầu, Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở bám sát, thực hiện hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2022. Tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm, gồm: Thực hiện có hiệu quả Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, kiên trì thực hiện phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, dự phòng, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở; đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; phát huy vai trò người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch; đảm bảo vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng, giữ vững an sinh, trật tự, an toàn xã hội. Chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,“tự suy thoái”. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới gắn với tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Xây dựng chính quyền các cấp liêm chính, phục vụ, kiến tạo phát triển, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội.

Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, tích cực đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới nâng cao, tập trung phát triển sản phẩm OCOP, nhất là với sản phẩm Trà hoa vàng và Ba kích tím, xây dựng sản phẩm Trà Hoa vàng sớm trở thành sản phẩm OCOP cấp Quốc gia; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 01/9/2020 của BTV Huyện ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển rừng gỗ lớn và Đề án bảo tồn, phát triển một số loài dược liệu quý, phấn đấu diện tích rừng gỗ lớn, cây bản địa đạt 1.000 ha, trong đó diện tích cây lim, lát, dổi đạt trên 500 ha. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Chú trọng phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, quyết tâm thu ngân sách nhà nước đạt tối thiểu 60 tỷ đồng. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường. Quan tâm phát triển bền vững các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy, chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; nâng cao chất lượng cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực; bảo đảm giữ vững quốc phòng- an ninh. Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp nhân dân toàn huyện, tiếp tục phát huy thành tích đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội, xây dựng Nông thôn mới năm 2022 và những năm tiếp theo./. 

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 6340
Đã truy cập: 6911894