Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

15/12/2021 14:30

Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND huyện khóa XX sẽ được diễn ra vào ngày 21 - 22/12/2021 tại Hội trường trụ sở HĐND và UBND huyện, Cổng TTĐT thành phần huyện Ba Chẽ cập nhật danh mục các tài liệu liên quan đến Kỳ họp để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu của các đại biểu và cử tri nhân dân.

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để tải tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải: 

STT

Tên nội dung

Cơ quan, đơn vị chuẩn bị

Hoàn thành

1.

Chương trình kỳ họp (dự thảo)

Thường trực HĐND huyện

2.

Báo cáo kết quả hoạt động công tác của HĐND huyện năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

3.

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện: Về việc giải quyết kiến nghị cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

4. 

NQ về kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện: Về việc giải quyết kiến nghị cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

5.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND huyện khóa XX

 

6.

Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2022

7.

NQ về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2022

8.

NQ trả lời chất vấn

 

 

9.

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Thường trực UBND huyện

10.

Tờ trình về việc đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021, phương án giao dự toán và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2022

 

11.

Tờ trình về việc đánh giá Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

12.

Tờ trình về việc đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021, phương án Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

13.

Tờ trình đề nghị ban hành NQ KTXH năm 2022

14.

Tờ trình về Phương án giao và cho thuê diện tích đất chưa giao, chưa cho thuê thuộc thẩm quyền UBND cấp xã đang quản lý trên địa bàn huyện Ba Chẽ (Phương án kèm theo)

15.

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

16.

Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách huyện, xã và cơ chế biện pháp điều hành ngân sách năm 2022.

17.

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

18.

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

19.

Nghị quyết về thông qua Phương án giao và cho thuê diện tích đất chưa giao, chưa cho thuê thuộc thẩm quyền UBND cấp xã đang quản lý trên địa bàn huyện Ba Chẽ.

 

20.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

21.

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

 

22.

Báo cáo công tác Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

23.

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX.

 

24.

Báo cáo trả lời chất vấn:

- UBND huyện: TNMT 01 , KTHT 02, VHTT 01, CA 01

- Tổ chức - Nội vụ,

- Tài chính - KH,

- Nông nghiệp và PTNT,

- Giáo dục và ĐT;

- Trưởng Công an huyện;

- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

 

 

25.

Báo cáo của Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021;

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND huyện.

Ủy ban MTTQ huyện

26.

Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân về công tác kiểm sát năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện

27.

Báo cáo của Tòa án nhân dân về công tác xét xử năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Toà án nhân dân huyện

28.

Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án dân sự năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Chi cục THADS

29.

Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Ban Kinh tế - XH

HĐND huyện

30.

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022

31.

Báo cáo thẩm tra về thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021, phương án giao dự toán và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2022.

32.

Báo cáo thẩm tra về đánh giá thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

33.

Báo cáo thẩm tra về đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021, phương án Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

34.

Báo cáo thẩm tra về Phương án giao và cho thuê diện tích đất chưa giao, chưa cho thuê thuộc thẩm quyền UBND cấp xã đang quản lý trên địa bàn huyện Ba Chẽ.

 

35.

Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

36.

Báo cáo hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ban Pháp chế

HĐND huyện

37.

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 (lĩnh vực Pháp chế).

 

38.

Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

 

39.

Báo cáo thẩm tra về công tác Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

 

40.

Báo cáo thẩm tra hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự năm 2021.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2681
Đã truy cập: 7476497