HĐND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026: Bế mạc Kỳ họp thứ 5

22/12/2021 11:45

Tiếp tục chương trình làm việc, tại phiên Bế mạc Kỳ họp thứ 5, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu làm rõ thêm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Kỳ họp đã thống nhất biểu quyết thông qua 08 Nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đ/c Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu phân tích, làm rõ thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021 tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đại biểu HĐND huyện, cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế; đoàn kết thống nhất, quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa huyện Ba Chẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, vươn lên một tầm cao mới. Quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Chỉ thị 18-CT/HU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Ngay sau khi HĐND huyện ban hành Nghị quyết về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND huyện sẽ quyết định giao kế hoạch, chỉ tiêu cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn để nghiên cứu xây dựng kế hoạch chi tiết, đề ra các giải pháp cụ thể làm căn cứ triển khai thực hiện kế hoạch được giao ngay từ những ngày đầu năm 2022. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, xây dựng huyện Ba Chẽ đạt chuẩn chương trình xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước địa bàn, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, ưu tiên triển khai thực hiện các công trình, dự án động lực, trọng điểm; đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai các dự án trên địa bàn; quản lý chặt chẽ về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng; phát huy hơn nữa hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; đảm bảo từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ; quan tâm phát triển bền vững lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc; tăng cường công tác cải cách hành chính, nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương công chức; tinh thần thái độ tận tụy phục vụ nhân dân; đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương. Quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đ/c Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu phân tích, làm rõ thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ra sức phấn đấu, nỗ lực lãnh đạo đơn vị, địa phương mình thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện và bà con nhân dân cùng cử tri tiếp tục phát huy trách nhiệm, tăng cường giám sát các hoạt động của chính quyền các cấp, giúp UBND huyện điều hành hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Kỳ họp đã thông qua 08 quan trọng gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết về dự toán ngân sách huyện, xã và cơ chế biện pháp điều hành ngân sách năm 2022; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về thông qua phương án giao và cho thuê diện tích đất chưa giao, chưa cho thuê thuộc thẩm quyền UBND cấp xã đang quản lý trên địa bàn huyện; Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện khóa XX; Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện về việc giải quyết kiến nghị cử tri; về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XX và Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ; nguồn thu ngân sách sẽ gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động cân đối ngân sách trên địa bàn và có thể ảnh hưởng đến kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đề ra.

Các vị đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện kêu gọi, Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở quyết liệt, quyết tâm cao, thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2022, với mục tiêu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đề ra, tạo tiền đề để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trọng tâm là, duy trì thực hiện thường xuyên liên tục chiến lược “5K + Truyền thông + Vắc xin + Công nghệ + ý thức của người dân”, thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định trong trạng thái bình thường mới”; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tăng trên 10% so với thực hiện năm 2021, đạt tối thiểu 60 tỷ đồng. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển rừng gỗ lớn và Đề án bảo tồn, phát triển một số loài dược liệu quý, phấn đấu trồng mới trên 500 ha rừng gỗ lớn (Lim, Lát Dổi); hoàn thành Quy hoạch vùng huyện, Quy hoạch chung Thị trấn, giai đoạn 2021 – 2025; quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, nhất là các dự án động lực của các nhà đầu tư chiến lược trên địa bàn; chú trọng phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Chính quyền; tăng cường đoàn kết các dân tộctrong khối đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo, tạo việc làm mới, gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên tất các lĩnh vực, nhất là quy hoạch, xây dựng, đô thị, đất đai, tài nguyên, môi trường; tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ quỹ đất; chấn chỉnh, xử lý các tiêu cực, vi phạm trong thủ tục đất đai, quy hoạch, trật tự đô thị; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường đối thoại, nắm bắt tình hình dư luận, giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, phản ánh chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh… Đặc biệt là đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện; tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả của cơ quan dân cử tại địa phương. Ngay sau kỳ họp này, UBND huyện và các ngành chức năng khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết HĐND huyện, xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện. Các Ban HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện sớm xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các Nghị quyết HĐND huyện đã thông qua đến cử tri và các tầng lớp nhân dân; tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp tục thực hiện vai trò giám sát để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đã đề ra.

Trong những ngày này cả nước đang thi đua lập thành tích  kỷ niệm 77 niệm năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 32 năm ngày hội quốc phòng toàn dân; nhân dịp này thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện gửi lời chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ quân đội đã nghỉ công tác trên địa bàn huyện, các cựu chiến binh và cựu quân nhân, lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện thời gian qua. Đồng thời, mong muốn Lực lượng vũ trang huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực trong lao động, học tập, công tác và chiến đấu; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.

Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong thời điểm đất nước ta chuẩn bị bước sang năm mới 2022 và chào đón Tân xuân Nhâm Dần, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện chúc các đại biểu khách quý, các đại biểu HĐND huyện, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong huyện dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và hoạt động của HĐND năm 2021.

Tại Kỳ họp, 05 tập thể, 12 cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác và hoạt động của HĐND năm 2021.

Trên tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX đã thành công tốt đẹp. Những kết quả đạt được của Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng thời góp phần đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện./.

Bình Minh - Ngọc Lợi - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1364
Đã truy cập: 5086949