Thường trực Huyện ủy: Giao ban các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội huyện, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn

22/02/2022 21:00

Ngày 22/02, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị Giao ban các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn đánh giá kết quả công tác tháng 02; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Trong tháng 02, dưới sự lãnh, chỉ đạo toàn diện của Thường trực Huyện ủy, các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các đoàn thể chính trị xã hội huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục phát huy tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ; chủ động, quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 gắn với sự triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; quán triệt, triển khai Nghị quyết của Tỉnh, của huyện về thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2022. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện thực hiện tốt công tác tham mưu Cấp ủy huyện chỉ đạo, ban hành Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ huyện làn thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy chế thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban thường vụ quản lý; chú trọng công tác phát triển đảng. Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng; hoàn thành cuộc thanh tra đột xuất  về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin phòng chống Covid-19. Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống sản xuất của nhân dân trên các lĩnh vực; đẩy mạnh công tác tham mưu cho Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo”; thực hiện công tác Dân vận chính quyền và công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Văn phòng Cấp ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chỉ thị, nghị quyết; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ban hành các nghị quyết, chương  trình, kế hoạch chỉ đạo tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội; chủ động nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; chủ trương xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; vận động đoàn viên, hội viên đăng ký trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa; chỉ đạo các nhiệm vụ cho Đại hội CCB, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở.

Đảng ủy các xã, thị trấn tích cực đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung thực hiện quyết liệt nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực hưởng ứng tham gia Lễ phát động Tết trồng cây 2022; chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và chương trình trồng 5.000ha Lim, Lát, Giổi trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các xã, thị trấn đã trồng được 343,3ha, đạt 10,4 kế hoạch giao; trong đó diện tích các loài Lim Lát, Giổi đạt 29 ha. Các chỉ tiêu kinh tế, xã hội; công tác giảm nghèo; chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai tích cực; công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững.

Hội nghị đã nghe báo nhanh về công tác phòng chống dịch Covid-19; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chuẩn bị nguồn phát triển đảng viên; công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội CCB, Đoàn Thanh niên cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025; tiến độ thực hiện chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn; xây dựng nông thôn mới… Hội nghị cũng tập trung, thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác tháng 2; đồng thời tập trung, cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu, trong thời gian tiếp theo, các Ban xây dựng Đảng, MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phổ biến giáo dục, pháp luật tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương; thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2022; phát huy hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo 35 trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đồng bộ, tập trung giám sát, thanh tra đột xuất về chức trách, nhiệm vụ của các đơn vị trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các kết luận sau thanh tra, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, sản xuất của nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; triển khai rộng khắp phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đối với Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm địa bàn an toàn và ổn định; đẩy mạnh công tác xây dựng Hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nêu cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đơn vị trong việc chấp hành, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đảm bảo sát với thực tế từng đơn vị gắn với kiểm điểm, đánh giá cán bộ; chuẩn bị tốt đợt sinh hoạt chuyên đề về chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương, “tự soi, tự sửa”; chú trọng công tác phát triển đảng; công tác Quy hoạch cán bộ; chuẩn bị tốt công tác nhân sự và các điều kiện cho Đại hội CCB, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo đúng tiến độ thời gian, quy định. tiếp tục thực hiện xuyên suốt, hiệu quả Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực đăng ký trồng rừng gỗ lớn; thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới; vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường; tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu, đào tạo việc làm cho đoàn viên thanh niên, hội viên và nhân dân… Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội đề ra, bảo đảm đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND huyện./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 963
Đã truy cập: 4858667