Thông báo công bố công khai điều chỉnh quy mô và số lượng dự án công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Chẽ

02/04/2022 15:00

Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 40/TB-UBND ngày 18/3/2022 về việc thông báo công bố công khai điều chỉnh quy mô và số lượng dự án công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Chẽ.

Hồ sơ công khai gồm: 

- Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Ba Chẽ.

- Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Chẽ.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Chẽ.

- Bản đồ điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Ba Chẽ.

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Chẽ.

Bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Ba Chẽ.

Hình thức công khai:

- Niêm yết công khai tại Trụ sở Trung tâm Hành chính công huyện, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Niêm yết công khai tại Trụ sở UBND các xã, thị trấn (những nội dung liên quan đến các xã, thị trấn).

- Đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Ba Chẽ tại địa chỉ: http://bache. quangninh.gov.vn  

Thời gian công khai: 

- Điều chỉnh quy mô và số lượng dự án công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030: Kể từ ngày thông báo đến hết kỳ quy hoạch.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Chẽ: Kể từ ngày thông báo đến hết kỳ kế hoạch.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Chẽ.

UBND huyện giao: Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để các cơ quan, đơn vị thực hiện việc công bố, công khai; niêm yết công khai tại phòng làm việc của cơ quan; tham mưu cho UBND huyện thực hiện điều chỉnh quy mô và số lượng dự án công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Chẽ theo quy định.

Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm đăng nội dung điều chỉnh quy mô và số lượng dự án công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Chẽ trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

Trung tâm Hành chính công, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm niêm yết công khai nội dung điều chỉnh quy mô và số lượng dự án công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Chẽ tại Trụ sở làm việc.

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung điều chỉnh quy mô và số lượng dự án công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Chẽ.

Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ thông báo công bố công khai điều chỉnh quy mô và số lượng dự án công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo các nội dung trên để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện./.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2820
Đã truy cập: 7511842