Thường trực Huyện ủy: Giao ban các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Cấp ủy

28/04/2022 11:00

Ngày 27/4, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị Giao ban các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Cấp ủy đánh giá kết quả công tác tháng 4; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Quán triệt sự lãnh, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy trong tháng 4, các Ban xây dựng Đảng đã tăng cường công tác tham mưu cho Thường trực Huyện ủy chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn với sự triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; trọng tâm là quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 28/02/2022 của BCH Đảng bộ huyện về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Tích cực tham mưu công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng; đảm bảo quy chế hoạt động Báo cáo viên, tuyên truyền viên và định hướng công tác tuyên truyền của huyện. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện thực hiện tốt công tác tham mưu tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tham mưu công tác giới thiệu quy hoạch cán bộ chủ chốt huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) và giới thiệu quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031); triển khai công tác bầu cử trưởng thôn và đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; phát triển 26 đảng viên mới; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng; hoàn thành các cuộc giám sát, kiểm tra, thanh tra về triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng; kiểm tra tài chính đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân. Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống sản xuất của nhân dân trên các lĩnh vực; trọng tâm là tình hình liên quan đến việc sáp nhập thôn, khu phố; việc tổ chức bầu trưởng thôn, khu phố và đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025; tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện với đội ngũ cán bộ thôn, khu phố, tổng hợp được 21 ý kiến đề xuất, kiến nghị của đại biểu trên các lĩnh vực; chỉ đạo đôn đốc các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn thực hiện 75 mô hình “Dân vận khéo”; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Văn phòng cấp ủy tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các Chỉ thị, nghị quyết; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ban hành các nghị quyết, chương  trình, kế hoạch chỉ đạo tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh.

Hội nghị đã tập trung, thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác tháng 4; đồng thời tập trung, cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Cấp ủy tiếp tục phát huy kết quả đạt được; tăng cường công tác phối hợp; thực hiệu đồng bộ, hiệu quả công tác tham mưu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phổ biến giáo dục, pháp luật tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; triển khai sâu rộng, hiệu quả đợt sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 dịp 19/5; tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tổ chức tốt hội thảo cuốn tài liệu giảng dạy tại các trường học; đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế làm việc; công tác điều động, luân chuyển cán bộ; công tác thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý; chuẩn bị chu đáo, toàn diện các điều kiện, tổ chức thành công bầu trưởng thôn, khu phố và thành công đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025; Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tạo nguồn kết nạp đảng viên mới.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung tham mưu cho Cấp ủy chỉ đạo các cơ quan giúp việc của Cấp ủy và UBND huyện chấp hành nghiêm cuộc kiểm tra của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Kiểm tra cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và UBND cấp huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh; các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2020, năm 2021; tăng cường, đôn đốc 27/27 chi đảng bộ cơ sở hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng tiến độ đề ra; thực hiện các kết luận sau thanh tra, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác thi hành kỷ luật Đảng.

Hệ thống Dân vận tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tăng cường vận động, hướng dẫn, cùng nhân dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn hóa; xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu, hộ mẫu; các tuyến đường hoa, cây xanh, bóng mát, xây dựng nông thôn mới; tích cực theo dõi, giám sát, đôn đốc, đánh giá hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các bộ phận quản lý, điều hành ngân sách; quản trị - hành chính; văn thư, lưu trữ; quản trị mạng; công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư… tham mưu, phục vụ Cấp ủy huyện kịp thời ban hành các Nghị quyết, Chương  trình, Kế hoạch, Chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên các lĩnh vực./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2653
Đã truy cập: 7749496