Ba Chẽ chính thức còn 66 thôn, khu phố

04/05/2022 09:00

Theo Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập, sáp nhập và đổi tên thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2022 - 2025. Hiện nay, huyện Ba Chẽ chính thức còn tổng số 66 thôn, khu phố trên địa bàn huyện, giảm 7 thôn, khu phố.

Xã Thanh Sơn công bố Nghị quyết sáp nhập thôn Thác Lào với thôn Loỏng Toỏng lấy tên gọi thôn Thành Công.

Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh về thực hiện các thôn, bản, khu phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% số hộ theo quy định (tương đương dưới 75 hộ) thì tiến hành sát nhập với thôn, bản, khu phố liền kề, huyện Ba Chẽ đã triển khai trình tự các bước đúng quy định về sáp nhập và đổi tên đối với 14 thôn thuộc các xã Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Lâm, Thanh Sơn và Nam Sơn thành 7 thôn trên địa bàn các xã.

Cụ thể, xã Minh Cầm thực hiện sáp nhập thôn Đồng Quánh và thôn Khe Tum, lấy tên gọi thôn Đồng Quánh. Xã Đạp Thanh thực hiện sáp nhập thôn Xóm Mới với thôn Xóm Đình, lấy tên gọi thôn Xóm Đình; sáp nhập thôn Bắc Xa với thôn Khe Phít, lấy tên gọi thôn Bắc Xa. Xã Thanh Lâm thực hiện sáp nhập Khe Tính với thôn Vằng Chè, lấy tên gọi thôn Đồng Tiến. Xã Thanh Sơn thực hiện sáp nhập thôn Thác Lào với thôn Loỏng Toỏng lấy tên gọi thôn Thành Công; sáp nhập thôn Khe Pụt Trong với thôn Khe Pụt Ngoài, lấy tên gọi thôn Khe Pụt. Xã Nam Sơn thực hiện sáp nhập thôn Nam Hả Ngoài và thôn Bằng Lau, lấy tên gọi thôn Nam Hả Ngoài.

Xã Nam Sơn công bố Nghị quyết sáp nhập thôn Nam Hả Ngoài và thôn Bằng Lau, lấy tên gọi thôn Nam Hả Ngoài.

Thông qua công tác sắp xếp, sáp nhập các thôn, khu trên địa bàn huyện, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ ở cơ sở; đồng thời tạo thuận lợi để các thôn, phố củng cố, xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết chế văn hoá ở cơ sở; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANTT, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1150
Đã truy cập: 5522445