UBND huyện: Họp kiểm điểm, đánh giá tiến độ thưc hiện kế hoạch Chuyển đổi số toàn diện và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

09/06/2022 15:30

Ngày 09/6, UBND huyện tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch Chuyển đổi số toàn diện huyện Ba Chẽ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận cuộc họp.

Thực hiện kế hoạch Chuyển đổi số toàn diện huyện Ba Chẽ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện, UBND huyện đã triển khai nghiêm túc công tác lãnh, chỉ đạo; kịp thời ban hành các văn bản, kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số toàn diện theo chỉ đạo của tỉnh, của huyện. Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; xây dựng Chương trình hành động; phân công công việc, nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên; thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số, nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, người dân và các doanh nghiệp về sử dụng các sản phẩm số, dịch vụ số.

Quán triệt Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 21-CTr/HU ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chuyển đổi số, UBND huyện và các ngành chuyên môn huyện; các xã, thị trấn đã quyết liệt, tập trung các giải pháp, thực hiện các nội dung 3 trên lĩnh vực chính, gồm: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Trong đó, phấn đấu hoàn thành 21 tiêu chí, gồm( 18 tiêu chí chính quyền số, 3 tiêu chí kinh tế số). Sau 6 tháng thực hiện, bước đầu đã đạt nhiều kết quả tích cực, tiêu biểu như: 100% TTHC (266/266 TTHC) thực hiện tại Trung tâm Hành chính công được cung ứng dịch vụ công mức độ 4; Hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến, đạt 82,1% vượt chỉ tiêu giao; các báo cáo được thực hiện trực tuyến do Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu  ( trong đó 100% báo cáo đều thực hiện trên hòm thư, cơ sở dữ liệu và quản lý văn bản, trừ văn bản mật);100% cơ quan khối Đảng, Chính quyền từ huyện đến xã có hạ tầng để triển khai họp trực tuyến; 100% cơ quan khối Đảng đang tích cực thực hiện việc liên thông các quy trình, dữ liệu, hồ sơ công việc từ huyện đến cấp xã (trừ các nội dung mật); Phòng Văn hoá, Trung tâm Truyền thông và văn hóa tích cực thực hiện tiêu chí, xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông hiện đại, quản trị tập trung… 10/10 sản phẩm OCOP của huyện đều đã đảm bảo về truy xuất nguồn gốc mã số mã vạch sản phẩm, mã QR Code; 100% các doanh nghiệp trên địa bàn huyện sử dụng hóa đơn điện tử; thực hiện chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán, không dùng tiền mặt; phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm thủ tục hưởng các chế độ: lương hưu, trợ cấp BHXH, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản ATM.

Về thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Trong thời gian qua, Công an huyện đã tập trung lực lượng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thông báo đầy đủ 100% số định danh cá nhân cho công dân trên địa bàn huyện, đến nay đã cấp được 4.724 định danh điện tử cho công dân… triển khai, thực hiện đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 đối với 8/8 thủ tục hành chính thiết yếu; ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã phục vụ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, kiểm điểm, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong thực hiện kế hoạch Chuyển đổi số toàn diện và kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong thời gian qua; tập trung  kiểm điểm tiến độ thực hiện chuyển đổi số đối với các ngành Công an, Tư pháp, Giáo dục, Y tế, Trung tâm Hành chính công… đề ra các giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả, chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ về Chuyển đổi số toàn diện và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh nhiệm vụ Chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn huyện là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm xuyên suốt; thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số với 3 trụ cột chính: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số là một trong những giải pháp đột phá để phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, phòng, ban chuyên môn huyện tích cực quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số; tổ chức chiến dịch truyền thông về chuyển đổi số, hướng tới người dân là trung tâm để thúc đẩy phát triển công dân số trên địa bàn huyện; tiếp tục tổ chức mở các lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ từ huyện tới cơ sở về kiến thức chuyển đổi số và khai thác sử dụng chức năng quản lý hồ sơ công việc, ký số trên HTTT và CSDL Quản lý văn bản của tỉnh; 100% các cơ quan, đơn vị triển khai, sử dụng đồng bộ chức năng quản lý hồ sơ công việc và thực hiện chữ ký số; 100% thôn, khu phố và các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện tiến hành thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng; đưa 100% sản phẩm OCOP lên hai sàn thương mại điện tử; 100% sản phẩm nông nghiệp được truy xuất nguồn gốc và giao dịch trên sàn thương mại điện tử; tiếp tục tập trung triển khai phủ lõm sóng thông tin di động và cáp quang băng rộng tại các điểm còn lại… thực hiện tốt mục tiêu hướng tới phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn toàn huyện… Đối với thực hiện Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia, Công an huyện đơn vị chủ trì tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng huyện, thực hiện, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả các giải pháp tuyên truyền về lợi ích dịch vụ công cấp độ 3, 4; việc giải quyết TTHC trên cổng dịch vụ công đến mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường hướng dẫn công dân mở tài khoản dịch vụ công; tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”; hoàn thành công tác cấp CCCD gắn chíp điện tử và cấp định danh điện tử cho công dân đảm bảo đúng kế hoạch đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3460
Đã truy cập: 5054460