Ba Chẽ: Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả các chỉ số PAR Index, SIPAS, DGI, DDCI và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021

10/06/2022 09:00

Ngày 09/6, huyện Ba Chẽ tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI), Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2021 và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu UBND huyện tới 8 điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của huyện tiếp tục giữ vững xếp hạng ở vị trí nhóm dẫn đầu ở các lĩnh vực chỉ đạo, điều hành CCHC… huyện đạt tổng số điểm là 89,59/100 điểm, xếp hạng 7/13, tăng 4 bậc so với năm 2020, xếp loại Tốt. Trong đó Chỉ số thành phần về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC đứng thứ 1/13 địa phương trong toàn tỉnh; chỉ số thành phần về Cải cách thủ tục hành chính đứng thứ nhất trong nhóm địa phương có cùng thành tích; Chỉ số thành phần về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đứng thứ 3/13 địa phương trên toàn tỉnh; Chỉ số thành phần điểm thưởng đứng thứ 5/13 địa phương.

Đ/c Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) được đánh giá dựa trên 2 trục nội dung lớn gồm: Nhận định đánh giá của người dân, tổ chức và sự hài lòng của người dân, tổ chức; qua tổng hợp, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với tinh thần phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn huyện năm 2021 đạt 93,85 xếp thứ 9/13 địa phương trên địa bàn tỉnh, tăng 04 bậc so với năm 2020. Chỉ số quản trị cấp huyện (DGI) đạt 88,06% xếp thứ 12/13 huyện, thị xã, thành phố, tăng 01 bậc so với năm 2020. Đối với chỉ số đánh giá thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (DDCI) xếp hạng thứ 7/13 địa phương trong tỉnh, với tổng số điểm là 66,72 tăng 0,5 điểm so với năm 2020.

Chỉ số Chính quyền điện tử cấp sở, cấp huyện và cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2021 (ICT) được 136,27/190 điểm tăng 7,67 điểm đứng thứ 6/13 địa phương trong tỉnh tăng 02 bậc so năm 2020.

Công tác CCHC của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn huyện có 06/19 đơn vị xếp loại xuất sắc, gồm: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Lao động -Thương binh & Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tư pháp, phòng Kinh tế - Hạ tầng và phòng Nông nghiệp & PTNT, đạt tỷ lệ 31,6%; có 9/19 đơn vị xếp loại Tốt, đạt tỷ lệ 47,4%; có 04/19 đơn vị xếp loại Khá đạt 21%. Bình quân số điểm đạt được của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn năm 2021 là 85,7 điểm.

Tại hội nghị, các cơ quan chuyên môn; các xã, thị trấn đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những các mặt tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cũng như đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng hơn nữa các chỉ số CCHC năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đ/c Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết lun hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ về công tác CCHC. Bên cạnh chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Các cơ quan chuyên môn huyện; các xã, thị trấn cần xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn với chuyển đổi số; tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực của cơ quan chủ trì triển khai các nội dung cải cách hành chính; có cơ chế phân công, phối hợp thống nhất, rõ thẩm quyền, trách nhiệm, cụ thể giữa các cơ quan chủ trì triển khai các nội dung cải cách hành chính để bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đã đề ra. Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực, các đồng chí Bí thư cấp uỷ, Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thống nhất việc thực hiện trong phạm vi quản lý của mình; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng tháng, hàng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội; tăng cường sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Tổ chức lấy ý kiến người dân đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đi liền với các chính sách động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính; tiếp tục chủ động nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động làm chuyển biến nhận thức và quyết tâm cao trong thực hiện chuyển đổi số.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần nâng cao chỉ số CCHC năm 2021 vinh dự được UBND huyện khen thưởng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nghiêm túc quán triệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà đồng chí Bí thư Huyện uỷ chỉ đạo tại hội nghị. Để cải thiện chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, ICT của huyện và chỉ số của các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên cơ sở rút kinh nghiệm chấm điểm Bộ chỉ số năm 2021, các cơ quan, đơn vị thực hiện tự chấm điểm Bộ chỉ số CCHC năm 2022 và những năm tiếp theo, đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn và kèm theo tài liệu kiểm chứng sát thực tế, đầy đủ. Giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức sớm và đúng hạn; kịp thời đề xuất, kiến nghị, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề ra biện pháp, phương hướng giải quyết trong công tác CCHC; tổ chức công khai thiết lập đa dạng kênh thông tin để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp về kết quả thực hiện thủ tục hành chính kịp thời; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo thuận lợi để các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý Nhà nước; thực hiện chế độ giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm khắc các hành vi, các bộ phận nhũng nhiễu, gây phiền hà và đòi hỏi các chi phí không chính thức đối với các nhà đầu tư, kinh doanh để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự bình đẳng, minh bạch và hiệu quả. Chủ động phát huy hiệu quả của Tổ công nghệ số cộng đồng để đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân; thúc đẩy chuyển đổi số đến các hộ gia đình, từng người dân, gắn với cuộc sống của người dân; tạo lập hành vi, thói quen số cho người dân trên môi trường số thúc đẩy quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.

Toàn cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần nâng cao chỉ số CCHC năm 2021 được UBND huyện khen thưởng./.

Ngọc Lợi - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1249
Đã truy cập: 5086834