Thường trực Huyện ủy: Giao ban các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể

21/06/2022 14:30

Ngày 21/6, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị Giao ban các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Cấp ủy, MTTQ & các đoàn thể CT-XH huyện nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Thường trực Huyện ủy trong 6 tháng đầu năm, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện đã phát huy tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ; tham mưu cho Thường trực Huyện ủy chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ chủ đề công tác năm 2022; tổ chức quán triệt, học tập hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Đảng, trọng tâm là tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương khóa XIII; Chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 28/02/2022 của BCH Đảng bộ huyện về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; hướng dẫn, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng “Tự soi, tự sửa”; đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử trưởng thôn, khu phố và đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ nhiệm kỳ 2022-2025; tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch… thực hiện tốt các mặt công tác khoa giáo; công tác văn hóa, văn nghệ; nắm bắt tình hình dư luận xã hội; công tác  lý luận chính trị, lịch sử Đảng. Trong 6 tháng đầu năm, đã mở 09 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho 776 lượt học viên. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện thực hiện tốt công tác tham mưu tổ chức, cán bộ;  tham mưu hoàn thiện việc sáp nhập 14 thôn trên địa bàn các xã; tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,52%; tổ chức bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện kết nạp 66 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch. Tích cực thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác cải cách hành chính; công tác thi đua khen thưởng. Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng; hoàn thành 17/33 cuộc giám sát, kiểm tra, thanh tra, đạt 60,71% kế hoạch; thi hành kỷ luật 04 đảng viên vi phạm điều lệ Đảng. Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống sản xuất của nhân dân; thực hiện tốt công tác dân vận trên các mặt công tác; chỉ đạo đôn đốc các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn thực hiện 75 mô hình “Dân vận khéo”; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Văn phòng Cấp ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ban hành các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch chỉ đạo tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực xây dựng NTM; trồng cây gỗ lớn, cây dược liệu; thực hiện tiêu chí Môi trường; xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội nghị đã tập trung, thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác 6 tháng đầu năm; đồng thời tập trung, cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực và kết quả nổi bật đạt được trong công tác tham mưu cho Cấp ủy huyện chỉ đạo các nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Cấp ủy tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Kết luận của Đảng; nhất là tuyên truyền Nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo 35 trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; duy trì các lớp đào tạo, bồi dưỡng chính trị; hoàn thành cuốn tài liệu Đại hội chi, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để phục vụ công tác biên soạn lịch sử Đảng và tuyên truyền giáo dục tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tích cực tham mưu công tác tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025; quan tâm công tác đào tào, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; công tác tổ chức thi tuyển cán bộ; luân chuyển; giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các bộ phận quản lý, điều hành ngân sách; quản trị - hành chính; văn thư, lưu trữ; quản trị mạng; công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư… tham mưu, phục vụ Cấp ủy huyện kịp thời ban hành các Nghị quyết, Chương  trình, Kế hoạch, Chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. 

MTTQ & các đoàn thể chính trị- xã hội huyện tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, sản xuất của nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Nông thôn mới; giải phóng mặt bằng; triển khai hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác giám sát, phản biện; tổ chức tốt các hội nghị đối thoại giữa cấp ủy và quần chúng nhân dân; tập trung các hoạt động hướng về cơ sở, giúp đỡ các hộ nghèo phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở; các hoạt động thu gom xử lý rác thải, chất thải, vẽ tranh tường; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn; quan tâm, chăm lo tới đời sống của cán bộ, hội viên, đoàn viên… tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thi đua, lao động sáng tạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng huyện Ba Chẽ đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2022./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1872
Đã truy cập: 7483946