Bí thư Huyện ủy Vũ Thành Long dự đại hội Chi bộ thôn Khe Nháng, xã Thanh Lâm nhiệm kỳ 2022 - 2025

03/07/2022 16:00

Ngày 03/7, Chi bộ thôn Khe Nháng, xã Thanh Lâm tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đồng chí Lãnh đạo, đại biểu tham dự Đại hội.

Chi bộ thôn Khe Nháng có 28 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã Thanh Lâm, Chi bộ đã thường xuyên, chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kết luận 21-KL/TW của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác phát triển đảng; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận được chú trọng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; hoạt động của ban công tác Mặt trận và các đoàn thể được phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tích cực đoàn phát triển kinh tế; thi đua xây dựng Nông thôn mới; xây dựng thôn văn hóa, nếp sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm của Chi bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, hăng hái, thi đua phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đạt nhiều kết quả tích cực. Tiêu biểu là, toàn thôn hiện có 07 ô tô vận tải; 40 máy cày; 05 hộ kinh doanh vật tư, hàng hóa tiêu dùng… tổng sản lượng đạt 120 tấn, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ; tổng đàn gia súc, gia cầm, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ (đàn trâu, bò đạt gần 200 con; đàn ngan, gà đạt trên 1.800 con); đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cùng với nhân dân các thôn trên địa bàn xã, phát huy hiệu quả Lễ hội Đình Làng Dạ (địa chỉ đỏ của phong trào cách mạng huyện Hải Chi năm xưa, huyện Ba Chẽ ngày nay); duy trì hoạt động, hiệu quả phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Phong trào xây dựng Nông thôn mới; phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự được duy trì và thực hiện hiệu quả; đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí đại diện các phòng, ban chuyên môn huyện; Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thanh lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ thôn Khe Nháng quyết tâm thực hiệu quả Chi bộ 4 tốt “Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị”; “Chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt”; “Đoàn kết, kỷ luật tốt”; “Cán bộ, đảng viên tốt”. Phấn đấu, kết nạp từ 04 đảng viên mới trở lên; có trên 93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm Mặt trận và các chi hội, đoàn thể đạt tiên tiến trở lên; Chi bộ hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu  tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 32,6ha trở lên; tổng sản lượng lương thực đạt trên 120 tấn; tổng diện tích trồng rừng tập trung đạt trên 54 ha, vận động nhân dân đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 65 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ gia đình  đảng viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 90% trở lên… quyết tâm đến hết năm 2025 thôn không còn hộ nghèo; thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao đổi, chuyện trò với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân xã Thanh Lâm về định hướng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương.

Tham gia Đại hội với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí đảng viên đã tích cực thảo luận vào Báo cáo Chính trị; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời đóng góp nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể vào phương hướng mục tiêu, nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, với các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ vững mạnh; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát triển kinh tế - xã hội; trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2022 và xây dựng xã Thanh Lâm phát triển vững mạnh trên các lĩnh vực.

Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chi ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ thôn Khe Nháng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Chi bộ thôn bám sát, thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, thắng lợi nội dung Chi bộ “4 tốt”; xây dựng Đảng, Hệ thống chính trị và Chi bộ vững mạnh về tư tưởng, tổ chức bộ máy, cán bộ; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực thay đổi tư duy, nhận thức, quyết tâm chính trị, xây dựng, phát triển nâng chất lượng hoạt động, sức chiến đấu của Chi bộ với nhiệm vụ xây dựng hình ảnh người đảng viên là nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, theo tinh thần đảng viên gương mẫu dám nghĩ; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo; dám đối đầu với khó khăn thử thách; trong đó đặc biệt chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển kinh doanh dịch vụ; phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Nông thôn mới nâng cao, vì mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Đại hội biểu quyết thông qua chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh: Chi bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thôn Khe Nháng nói riêng và xã Thanh Lâm nói chung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý trí và hành động  trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 05 NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác phòng, chống dịch Covid- 19; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; chương trình chuyển đổi số toàn diện và mục tiêu đưa huyện Ba Chẽ đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2022… Đặc biệt phải chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương trên các lĩnh vực phát triển, xứng đáng là địa phương trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của xã; xây dựng Thanh Lâm là một trong những địa phương, phát triển thành đô thị của huyện theo định hướng Quy hoạch vùng của huyện. Chi bộ phải thực sự là cầu nối giữa Đảng và quần chúng nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội; xây dựng Nông thôn mới nâng cao; đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao cả về đời sống vật chất và tinh thần nhân dân.

Ban Chi ủy khóa mới ra mắt đại hội.

Trên tinh thần dân chủ, thống nhất, Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Chi ủy Chi bộ, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa mới. Đồng chí Nịnh Văn Chung được tín nhiệm, bầu giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Khe Nháng, nhiệm kỳ 2022- 2025./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 893
Đã truy cập: 6860289