Thông báo xét tuyển 38 chỉ tiêu HĐLĐ làm việc trong các đơn vị thuộc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022

19/09/2022 15:00

Ngày 16/9/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 157/TB-UBND về xét tuyển hợp đồng lao động làm việc trong các đơn vị thuộc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022.

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về việc giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; Văn bản số 5075/BNV-TCBC ngày 26/9/2020 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ.    

Căn cứ Quyết định số 4539/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc giao số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2022.

Thực hiện Văn bản số 1981/SNV-CCVC ngày 29/9/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn ký Hợp đồng lao dộng theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 14/9/2022 của UBND huyện Ba Chẽ về việc tổ chức xét tuyển hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế thuộc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022;

Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ thông báo xét tuyển hợp đồng lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022, cụ thể như sau:

I. Số lượng và vị trí tuyển dụng: 38 chỉ tiêu. Trong đó:

1. Cấp học Mầm non: 01 chỉ tiêu

Nhân viên Y tế trường học: 01 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Y sĩ đa khoa trở lên.

2. Cấp học Tiểu học: 30 chỉ tiêu, trong đó:

- Giáo viên Văn hoá: 19 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Giáo dục Tiểu học trở lên.

- Giáo viên Tiếng Anh: 03 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Tiếng Anh trở lên; đối với các trường hợp không tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm kèm theo bằng tốt nghiệp Đại học Tiếng Anh trở lên.

- Giáo viên Thể dục: 02 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên chuyên ngành Thể dục-Thể thao; đối với các trường hợp không tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm kèm theo bằng tốt nghiệp Đại học Thể dục-Thể thao trở lên.

- Giáo viên Tin học: 06 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tin học trở lên; đối với các trường hợp không tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm kèm theo bằng tốt nghiệp Đại học ngành Tin học trở lên.

3. Cấp học THCS: 07 chỉ tiêu, trong đó:

- Giáo viên Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Tiếng Anh trở lên; đối với các trường hợp không tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm kèm theo bằng tốt nghiệp Đại học Tiếng Anh trở lên.

- Giáo viên Toán: 03 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Toán trở lên.

- Giáo viên Vật lý: 01 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Vật lý trở lên.

- Giáo viên Sinh học: 01 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Sinh học trở lên.

- Giáo viên Tin học: 01 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tin học trở lên; đối với các trường hợp không tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm kèm theo bằng tốt nghiệp Đại học ngành Tin học trở lên.

(Có biểu chi tiết đơn vị cần tuyển dụng kèm theo).

II. Phương thức, nội dung, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển vòng sơ tuyển

1. Phương thức xét tuyển HĐLĐ

Uỷ ban nhân dân huyện quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển hợp đồng vào làm việc tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo.

Việc tuyển dụng hợp đồng được thực hiện thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ dự tuyển của thí sinh. Hội đồng tiến hành kiểm tra hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ của thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển

- Yêu cầu, tiêu chuẩn, nghiệp vụ của vị trí làm việc cần hợp đồng.

- Kết quả học tập của người xin đi làm hợp đồng.

3. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

3.1. Người trúng tuyển hợp đồng lao động phải có đủ các điều kiện sau đây:

Người được xét hợp đồng là người đạt yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ của vị trí việc làm cần hợp đồng và có tổng điểm về kết quả học tập (Lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển của từng vị trí việc làm).

* Điểm xét = (điểm trung bình chung toàn khóa học x 10 x 2).

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xét tuyển quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự xét tuyển là nữ.

4. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như trên, thì người Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định người trúng tuyển hợp đồng lao động.

III. Điều kiện dự tuyển, thủ tục hồ sơ

1. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển và có đủ các điều kiện sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự xét tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm tại phần II, Kế hoạch này;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc;

Người đăng ký dự xét tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

2. Hồ sơ xét tuyển

1. Đơn đăng ký xét tuyển hợp đồng lao động (theo mẫu).

2. Giấy khai sinh (bản sao).

Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4 x 6) (theo mẫu), có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi đang công tác, học tập (tại thời điểm nhận hồ sơ);

Bản sao (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm. Trường hợp văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có);

* Số lượng hồ sơ: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng và nộp 01 bộ hồ sơ; Đề nghị các thí sinh sắp xếp các thành phần tài liệu trong túi hồ sơ theo thứ tự nêu trên (Hồ sơ nộp không trả lại).

IV. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 19/9/2022 đến hết ngày 18/10/2022 (trong giờ hành chính).

2. Nơi phát hành và tiếp nhận hồ sơ

- Địa chỉ: Tại cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ba Chẽ, Tầng 1, Trụ sở Huyện ủy Ba Chẽ, Khu 2 Thị Trấn Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ thông báo cho các cá nhân có nhu cầu đăng ký tuyển dụng hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo được biết./.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3869
Đã truy cập: 7312647