Đoàn giám sát Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Ba Chẽ

04/10/2022 14:30

Ngày 04/10, Đoàn giám sát Ban Tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Quyết Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Ba Chẽ để thông báo kết quả giám sát công tác lãnh đạo, trong xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và một số nội dung công tác cán bộ.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí Thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lương Mông và Thị trấn Ba Chẽ; lãnh đạo, chuyên viên cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện.

Trong chương trình làm việc, Đoàn giám sát Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thông báo kết quả giám sát theo Quyết định số 761- QĐ/BTCTU ngày 01/7/2022. Theo đó, ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Ba Chẽ đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, sớm ban hành quy chế làm việc. Nội dung quy chế đảm bảo đúng quy định điều lệ Đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của từng thành viên; quy định chế độ làm việc, đảm bảo bám sát, đúng theo các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Trong việc thực hiện quy chế làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, phát huy tốt trách nhiệm cá nhân của các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ. Hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc trong sinh hoạt đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành có nhiều đổi mới gắn với thực tiễn của địa phương.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Đối với công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác đảng viên và sinh hoạt Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy Ba Chẽ đã xây dựng và ban hành một số quy định, chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; trong đó đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời các nhiệm vụ về công tác củng cố, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; từng bước đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; chất lượng sinh hoạt đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên được nâng lên; công tác phát triển đảng viên được chú trọng bằng việc xây dựng kế hoạch từ huyện tới cơ sở; số lượng đảng viên nữ, trẻ, người dân tộc tăng cao. Chú trọng, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Trong công tác cán bộ, Huyện ủy Ba Chẽ đã thực hiện ban hành các Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và  Quy chế về đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý và đánh giá hằng tháng đối với CCVC, người lao động thuộc hệ thống chính trị huyện; quy chế thí điểm thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với quy định của Trung ương, của Tỉnh, để triển khai thực hiện, hiệu quả...

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Vũ Quyết Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện công tác lãnh đạo, trong xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác cán bộ của Huyện ủy Ba Chẽ. Bên cạnh chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và một số giải pháp để huyện khẩn trương khắc phục trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu địa phương, tiếp tục bám sát các chỉ đạo, Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, xây dựng lộ trình, tiến độ triển khai, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị về triển khai thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và trong xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, sinh hoạt Đảng, công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và giám sát thường xuyên việc thực hiện quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tâp trung dân chủ của cấp ủy, tổ chức đảng.

Đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy cũng yêu cầu Huyện ủy Ba Chẽ tiếp tục nêu cao tính chủ động, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy viên, cơ quan tham mưu, giúp việc và cán bộ, công chức được phân công phụ trách, theo dõi, hướng dẫn cơ sở; kịp thời sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Huyện ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng, bảo đảm các quy định, thực hiện nghiêm Quy chế chất vấn trong Đảng; cụ thể hóa trong quy chế làm việc theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính; xem xét cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ các xã có lợi thế về lâm nghiệp, phát triển dịch vụ, xây dựng nông thôn mới; Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, thẩm tra hồ sơ kết nạp đảng viên bảo đảm yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định; chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ thực hiện chế độ bảo mật, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch... Thực hiện cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện về nhiệm vụ chính trị, phát triển lâm nghiệp, dịch vụ, xây dựng Nông thôn mới; thực hiện tốt công tác đào tạo, điều động, luân chuyển cán bộ; thực hiện sắp xếp lại Phòng Nội vụ; Thanh tra huyện theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nề nếp, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài./.

Bình Minh - Ngọc Lợi


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 674
Đã truy cập: 6870504