Ba Chẽ: Tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia và Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

30/11/2022 14:30

Ngày 30/11, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả  thực hiện năm 2022 đối với 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia, gồm: Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế, xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Chương trình giảm nghèo năm 2022 và Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Xác định Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế, xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số là đòn bẩy, là động lực to lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc. Trong thời gian qua, huyện Ba Chẽ đã nghiêm túc, quyết liệt, tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các xã xây dựng kế hoạch, chương trình; cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác quán triệt, truyền thông, tuyên truyền về Nghị quyết được triển khai sâu rộng, đã phát huy hiệu quả, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, tạo được sự đồng thuận cao của cộng đồng, người dân, nhất là người dân tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tiêu biểu là giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng 19,5%; trồng rừng tập trung đạt 108% kế hoạch, bằng 107,5% so cùng kỳ; trong đó, diện tích trồng rừng gỗ lớn đạt 100% kế hoạch, gấp 4,7 lần so cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 68 tỷ đồng, tăng 33% dự toán tỉnh giao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 21,7% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 65 triệu đồng, tăng 18,2% so với năm 2021... Tổng kế hoạch vốn đầu tư trong năm được phân bổ đạt hơn 565 tỷ đồng, bố trí cho 64 dự án, công trình; các công trình, dự án mang tính cấp thiết, động lực, liên kết vùng, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội được đầu tư xây dựng, bước đầu đã đáp ứng nhu cầu, sự mong đợi của đồng bào nhân dân các dân tộc huyện; góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển chung của địa phương.

Trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, huyện Ba Chẽ đã huy động sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trên tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, người dân đã thực sự là chủ thể của chương trình; ; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ theo quy hoạch, có sự phân công, phân cấp quản lý, đầu tư cụ thể với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển nhanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động địa phương; lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển mạnh mẽ, môi trường sống được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; diện mạo nông thôn được đổi mới, ngày càng khang trang, sạch, đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên... Đến nay, toàn huyện có 7/7 xã đã chuẩn nông thôn mới; trong đó có 02 xã Lương Mông và Minh Cầm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Huyện đạt 9/9 tiêu chí, 36/36 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí huyện Nông thôn mới giai đoạn (2021 - 2025). Đây là minh chứng rõ nét thể hiện tinh thần quyết liệt, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Về chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện đã tập trung phát huy tối đa sức mạnh nội lực, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển sản xuất, đầu tư kết cấu hạ tầng; thu hút đầu tư; tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận các dịch vụ xã hội; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt là ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có ý chí, điều kiện tiếp cận các nguồn vay, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Trong đó, đã triển khai hỗ trợ 104 nhà ở và 86 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 32.500 con gà giống cho 188 hộ hộ nghèo và hộ cận nghèo để phát triển sản xuất; đào tạo, giải quyết việc làm cho 556 lao động; hỗ trợ, giải quyết cho hơn 200 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn chính sách với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng để phát triển sản xuất.  Nhờ tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp chương trình giảm nghèo bền vững, đến nay, toàn huyện đã giảm 160 hộ nghèo, đạt 320 % kế hoạch tỉnh giao, hiện nay chỉ còn 35 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,62%, giảm 2,87% so với cuối năm 2021. Số hộ cận nghèo giảm 547 hộ, đạt 295,7% kế hoạch tỉnh giao, còn 56 hộ, chiếm tỷ lệ 1,0%, giảm 9,79% so với cuối năm 2021.

Các đồng chí Lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị cũng tiến hành Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững. Khẳng định sau 3 năm triển khai Nghị quyết, huyện Ba Chẽ đã đạt nhiều kết quả tích cực; thực hiện tốt các mặt công tác quản lý, bảo vệ rừng; khôi phục và phát triển rừng; bảo tồn thiên nhiên; tích cực huy động nguồn lực phát triển rừng và kinh tế lâm nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị rừng, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp;  nhất là trồng rừng sản xuất đã trở thành phong trào rộng lớn trên địa bàn huyện; các diện tích rừng trồng được chăm sóc, bảo vệ tốt, lượng tăng trưởng bình quân 13,2 m3/ha/năm. Tổng diện tích trồng rừng mới toàn huyện, giai đoạn 2020 - 2022 đạt 10.730,5 ha, bình quân mỗi năm trồng mới hơn 3.500 ha, trong đó: Rừng trồng phòng hộ từ nguồn vốn trồng rừng thay thế là 378,3 ha; Rừng trồng sản xuất là 10.352,3 ha. Diện tích trồng rừng gỗ lớn giai đoạn 2020 - 2022 là 2.301 ha chiếm 21,4% tổng diện tích rừng trồng mới; trong đó diện tích rừng trồng gỗ lớn loài cây Lim, Lát, Giổi là 674,1 ha ... Qua đó đưa lĩnh vực lâm nghiệp của huyện tiếp tục có bước phát triển nhanh, bền vững.

Hội nghị cũng đã thống nhất thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2025-2030; trong đó đến năm 2030, phán đấu tỷ lệ độ che phủ rừng toàn huyện đạt 72,5%; diện tích trồng rừng gỗ lớn loài cây Lim, Lát, Giổi đạt 2.500 ha. Tập trung phát triển lâm nghiệp bền vững theo hướng giữ lại tối đa diện tích rừng hiện có, từng bước chuyển dịch các khu rừng sản xuất sang quy hoạch rừng phòng hộ, đặc dụng nhằm tạo cảnh quan, môi trường, phát triển du lịch, dịch vụ, văn hóa cảnh quan phục vụ cho phát triển kinh tế theo định hướng, quy hoạch. Duy trì, ổn định việc làm cho trên 80% lao động trên địa bàn, đảm bảo mức thu nhập từ các hoạt động lâm nghiệp bình quân từ 8 triệu đồng/lao động/tháng trở lên.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực, quyết tâm cao của Hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia và nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và định hướng một số nội dung, giải pháp quan trọng trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế, xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Chương trình giảm nghèo năm và Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững, trong giai đoạn tiếp theo. Trước mắt, tập trung, khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia và kế hoạch phát triển lâm nghiệp năm 2023 trên tinh thần sát thực tế, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí Nông thôn mới; chú trọng thực hiện hiệu quả các tiêu chí Môi trường; Nâng cao chất lượng môi trường sống; Thu nhập; Giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kinh tế, xã hội đã được đầu tư; tập trung ưu tiên phát triển sản xuất gắn với liên kết sản xuất; làm tốt quy hoạch 3 loại rừng; quy hoạch sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển các sản phẩm OCOP… thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023 “Nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển doanh nghiệp và chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng Nông thôn mới và trồng rừng gỗ lớn, cây dược liệu”; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đợt thi đua đặc biệt  hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập huyện Ba Chẽ (04/10/1946 - 04/10/2023); đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an ninh nông thôn; đấu tranh, xử lý nghiêm minh các đối tượng, tệ nạn xã hội… Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu cải thiện và nâng cao cả về đời sống vật chất và tinh thần nhân dân./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 6626
Đã truy cập: 6912180