Công bố, công khai Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

27/01/2023 14:30

Ngày 27/01, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 16/TB-UBND về việc công bố, công khai Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Ba Chẽ công bố, công khai Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, căn cứ Điều 40, 41, 42 về công bố, công khai quy hoạch xây dựng theo Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội về hợp nhất Luật Xây dựng; căn cứ Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ thông báo công bố, công khai đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, như sau:

1. Hồ sơ công bố công khai

- Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thuyết minh đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

- Các bản vẽ đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

(có Hồ sơ quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ gửi kèm theo)

2. Hình thức công bố, công khai

- Được đăng tải hồ sơ quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ trên Cổng thông tin quy hoạch quốc gia: http://quyhoach.xaydung.gov.vn và Cổng thông tin điện tử huyện Ba Chẽ: https://bache.quangninh.gov.vn.

- Được thông tin trên hệ thống phát thanh FM của huyện Ba Chẽ đến các thôn, khu phố trên địa bàn huyện.

- Được treo công khai bản vẽ tại trung tâm các xã, thị trấn và trưng bày tại phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ba Chẽ (địa chỉ Khu phố 1, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh).

- Được in ấn, phát hành, lưu tại các cơ quan chuyên môn liên quan của huyện, UBND các xã, thị trấn.

UBND huyện Ba Chẽ giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì đăng tải đồ án quy hoạch lên Cổng thông tin quy hoạch quốc gia: http://quyhoach.xaydung.gov.vn; in ấn, phát hành, cung cấp hồ sơ đồ án quy hoạch để các đơn vị liên quan phối hợp công bố, quản lý. Phối hợp với các xã, thị trấn treo công khai bản vẽ tại trung tâm các xã, thị trấn.

Phòng Văn hoá và Thông tin, Cổng thông tin điện tử huyện đăng thông báo, công bố công khai Quyết định phê duyệt và hồ sơ quy hoạch lên Cổng thông tin điện tử huyện Ba Chẽ: https://bache.quangninh.gov.vn để các tổ chức và nhân dân được biết, truy cập, tìm hiểu.

Giao Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện tuyên truyền, viết bài, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết.

Giao UBND các xã, thị trấn thường xuyên thông tin đến toàn thể nhân dân trên địa bàn, bằng nhiều hình thức (qua các cuộc họp; phát thanh FM tại thôn, khu; đăng tải trên các trang fanpage: Facebook, zalo, ...).

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, thông tin tới cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện./.

Một số bản vẽ đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 816
Đã truy cập: 7522661