Thường trực Huyện ủy: Giao ban các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Cấp ủy, MTTQ & các đoàn thể chính trị - xã hội tháng 4 năm 2023

28/04/2023 16:00

Ngày 28/4, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị Giao ban các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Cấp ủy, MTTQ & các đoàn thể đánh giá kết quả công tác tháng 4; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Quán triệt sự lãnh, chỉ đạo toàn diện của Thường trực Huyện ủy, trong tháng 4, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể huyện tiếp tục phát huy tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ; tham mưu cho Thường trực Huyện ủy chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Hoàn thành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận và các văn bản chỉ đạo mới ban hành của Trung ương, của tỉnh và của huyện; thành lập đoàn tham gia Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” cấp tỉnh; mở 4 lớp bồi dưỡng lý luận, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho hơn 300 lượt học viên tham gia; tích cực, chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Ban Tổ chức Huyện ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành về công tác tổ chức - cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác chính sách, công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, công tác cơ sở đảng và đảng viên; thực hiện trao đổi công tác cán bộ với Công ty TNHH 1 TV Lâm nghiệp Ba Chẽ; kiện toàn UBKT Đảng ủy Quân sự; bàn giao chi bộ cơ sở Ngân hàng NN và PTNT về Đảng ủy Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ninh. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tăng cường phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng; thực hiện cuộc kiểm tra đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; thực hiện cuộc giám sát đối với 08 tổ chức đảng và 08 đảng viên về kết quả giữa nhiệm kỳ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy chỉ đạo toàn diện công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai các mô hình dân vận khéo; công tác tiếp xúc, đối thoại; chủ động nắm tình hình tư tưởng, đời sống sản xuất của nhân dân trên các lĩnh vực, kịp thời báo cáo và đề xuất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên biệt của từng tổ chức đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật là, hoàn thành việc triển khai lấy ý kiến hài lòng của nhân về chương trình xây dựng NTM với 3.250 phiếu; phát động tháng công nhân năm 2023; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu, trổng rừng gỗ lớn, dược liệu; tư vấn hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, hội viên; chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Hội Nông dân huyện, Đại hội Liên đoàn lao động huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Văn phòng Cấp ủy thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chỉ thị, nghị quyết; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ban hành các nghị quyết, chương  trình, kế hoạch chỉ đạo tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Hội nghị đã tập trung, thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác tháng 4; đồng thời tập trung, cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu, các Ban xây dựng Đảng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với Lễ công bố kết nạp đảng viên dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chủ động nắm tình hình và định hướng dư luận, luôn làm chủ trên không gian mạng. Thực hiện tốt công tác tổ chức- cán bộ; công tác quản lý đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định làm việc của cấp ủy; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định; tổ chức kết nạp Đảng viên tập trung, lớp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 77 năm ngày thành lập huyện Ba Chẽ (04/10/1946 - 04/10/2023) bảo đảm trang trọng, tiết kiệm. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; cuộc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân. Triển khai hiệu quả các mô hình Dân vận khéo; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân; tăng cường các hoạt động tiếp dân, hòa giải ở cơ sở, giao ban, tiếp xúc đối thoại, bảo đảm quy chế đề ra. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác của Cơ quan khối và nhiệm vụ chuyên biệt của từng đoàn thể; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất; trồng cây gỗ lớn, trồng cây dược liệu; thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch theo chủ đề công tác năm “Thúc đẩy phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”; tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Liên đoàn lao động huyện, nhiệm kỳ 2023 -2028. Văn phòng Cấp ủy thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời ban hành các nghị quyết, chương  trình, kế hoạch, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên các lĩnh vực./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 27
Đã truy cập: 6617910