Ba Chẽ kiểm điểm, đánh giá kết quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia

25/08/2023 09:00

Ngày 24/8, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả  thực hiện 8 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia, gồm: Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế, xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Chương trình giảm nghèo bên vững. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia huyện phát biểu kết luận hội nghị. 

Quyết liệt thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã làm việc với Đảng bộ và BCĐ xây dựng Nông thôn mới các xã tập trung ưu tiên toàn diện cho các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu Nông thôn mới. Trọng tâm là thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; phát triển, nhân rộng các mô hình khuyến nông, gồm mô hình ( trồng lúa J02; chăn nuôi bò lai sinh sản, thương phẩm theo hướng liên kết sản xuất; chăn nuôi dũi sinh sản theo hướng liên kết sản xuất; chăn nuôi gà đồi dược liệu). Thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm, phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương; tăng cường các nguồn vốn hỗ trợ chính sách cho phát triển sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tổng nguồn vốn hỗ trợ đạt hơn 55 tỷ đồng. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bám sát 4 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới ( nhóm tiêu chí về tạo việc làm mới, nâng cao thu nhập, giảm nghèo gắn với chương trình xóa nhà tạm; nhóm tiêu chí về nước sạch, môi trường sống gắn với cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp; nhóm tiêu chí về y tế, giáo dục, văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc và nhóm tiêu chí về cải cách hành chính và an ninh nông thôn)...Đến nay, xã Nam Sơn đạt 16/19 tiêu chí, 72/75 chỉ tiêu Nông thôn mới nâng cao; các xã Đồn Đạc, Thanh Sơn, Thanh Lâm, Đạp Thanh trung bình đạt 14,5 tiêu chí, 65,5/75 chỉ tiêu xã Nông thôn mới nâng cao; 2 xã Lương Mông, Minh Cầm đạt 2/6 tiêu chí, 7/15 chỉ tiêu Nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Ba Chẽ đạt 2/9 tiêu chí, 25/38 chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới nâng cao. 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế, xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 8 tháng đầu năm, huyện Ba Chẽ đã nghiêm túc, quyết liệt, tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các xã xây dựng kế hoạch, chương trình; cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Tất cả 21/21 chỉ tiêu nhiệm vụ đều đạt kết quả tích cực, Tiêu biểu là, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện, ước đạt 68 triệu đồng/ người/ năm, tăng 1,55% so với năm 2020; cuối năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 0,62% giảm 2,87% so với cuối năm 2021; trên 99% số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% hộ dân được sử dụng điện an toàn; tỷ lệ đồng bào DTTS có thẻ BHYT đạt 99%; 100% học sinh DTTS được định hướng nghề nghiệp; 100%  hộ đồng bào DTTS được xem truyền hình, nghe đài phát thanh… huyện không còn địa bàn đặc biệt khó khăn, cuối năm 2022 có 7/7 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; trong đó có 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện Ba Chẽ đạt chuẩn Nông thôn mới. Tổng kế hoạch vốn đầu tư được phân bổ đến thời điểm hiện tại, đạt hơn 119 tỷ đồng, bố trí cho 06 dự án, công trình, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đáp ứng nhu cầu, sự mong đợi của đồng bào nhân dân các dân tộc huyện; góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển chung của địa phương. 

Về chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện đã tập trung phát huy tối đa sức mạnh nội lực, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển sản xuất, đầu tư kết cấu hạ tầng; thu hút đầu tư; tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận các dịch vụ xã hội; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt là ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có ý chí, điều kiện tiếp cận các nguồn vay, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhờ tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp, tính đến thời điểm 15/8/2023, tỷ lệ hộ nghèo, toàn huyện (theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2023-2025) giảm xuống còn 0,46%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,17%. Tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị định của Chính phủ còn 0,27%, hộ cận nghèo còn 0,89%.

Các đồng chí Lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị đã tập trung, thảo luận đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; đồng thời giành nhiều thời gian kiểm điểm, làm rõ những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế; đề ra những giải pháp thiết thực, quyết tâm thực hiện chất lượng, hiệu quả, thắng lợi các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện trong thời gian tiếp theo.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực, quyết tâm cao của Hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và định hướng một số nội dung, giải pháp quan trọng trong việc tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình. Trọng tâm trước mắt là, tập trung ưu tiên chỉ đạo toàn diện Chương trình xây dựng NTM, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức “Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, thường xuyên, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”; lấy người dân là chủ thể tham gia và hưởng thụ thành quả của nông thôn mới, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai, thực hiện, hiệu quả, chất lượng. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu, BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia từ huyện tới cơ sở, chủ động đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, chất lượng công trình gắn với các phương án bảo vệ môi trường bền vững; trong quá trình triển khai, cần đặc biệt chủ ý sự vào cuộc, đồng thuận của người dân, nhất là công tác hiến đất, công tác bồi thường GPMB; xây dựng quy chế quản lý, khai thác sử dụng một các hiệu quả các dự án, công trình sau đầu tư, nhất là các công trình nước sạch, công trình văn hóa, thể thao và các công trình dân sinh phục vụ cộng đồng. Tiếp tục nâng cao hiệu quả các mô hình liên kết sản xuất gắn với chuỗi giá trị, gắn với chương trình OCOP, quyết liệt thực hiện kế hoạch trồng rừng gỗ lớn gắn với quy hoạch 3 loại rừng; tập trung rà soát, triển khai chính sách hỗ trợ PTSX, phục vụ đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Chú trọng công tác xúc tiến việc làm, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, thu nhập bình quân đầu người tối thiểu đạt 70 triệu đồng/người/năm. Các xã đã đạt chuẩn và đăng ký đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025 nhất là các tiêu chí: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; Y tế; Văn hóa; Cảnh quan môi trường, Chất lượng môi trường sống... Chú trọng tuyên truyền, tạo sự chuyện biến mạnh mẽ về nhận thức và sự chủ động thực hiện của nhân dân với nhóm các chỉ tiêu về môi trường gắn với các phong trào, mô hình XD cảnh quan NTM sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn. Các địa phương, các phòng ban tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, an sinh xã hội theo đúng quy định. Ban chỉ đạo cấp xã phải duy trì công tác họp định kỳ, sơ kết theo Quy chế làm việc, chỉ đạo sát sao nhiệm vụ các Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Giao các cơ qua chuyên môn và các địa phương khẩn trương rà soát, lập phương án phát triển sản xuất, kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024 để đảm bảo tính chủ động, có chất lượng và tính khả thi cao. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đặc biệt nhấn mạnh, mục tiêu phấn đấu năm 2023 theo chủ đề công tác năm của huyện “Thúc đẩy phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân” là 3 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của địa phương. Trên tinh thần đoàn kết, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở và người dân tích cực vào cuộc, ra sức thi đua bằng các hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả để hoàn thành mục tiêu đã đề ra… Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1575
Đã truy cập: 6898007