Thông báo công bố công khai điều chỉnh quy mô, diện tích, tên dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Ba Chẽ

28/09/2023 10:00

Ngày 27/9, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 258/TB-UBND về việc công bố công khai điều chỉnh quy mô, diện tích, tên dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Ba Chẽ.

Nội dung nêu rõ:

Căn cứ Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh quy mô, diện tích, tên dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 của huyện Ba Chẽ.

Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ thông báo công bố công khai điều chỉnh quy mô, diện tích, tên dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Ba Chẽ, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ công khai:

- Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh quy mô, diện tích, tên dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Ba Chẽ.

- Bản đồ điều chỉnh quy mô, diện tích, tên dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.

- Danh mục các công trình, dự án điều chỉnh quy mô, diện tích, tên dự án.

2. Hình thức công khai:

- Niêm yết công khai tại Trụ sở Trung tâm Hành chính công huyện, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

- Niêm yết công khai tại Trụ sở UBND các xã, thị trấn (nhũng nội dung liên quan đến các xã, thị trấn).

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Ba Chẽ tại địa chỉ: http://bache.quangninh.gov.vn/

3. Thời gian công khai: Kể từ ngày thông báo đến hết kỳ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.

Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ giao: 

Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để các cơ quan, đơn vị thực hiện việc công bố, công khai; niêm yết công khai tại phòng làm việc của cơ quan; tham mưu cho UBND huyện thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 (sau điều chỉnh) của huyện Ba Chẽ theo quy định.

Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm niêm yết công khai nội dung điều chỉnh quy mô, diện tích, tên dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 tại Trụ sở làm việc.

UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm niêm yết công khai nội dung điều chỉnh quy mô, diện tích, tên dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 tại Trụ sở làm việc; tổ chức và quản lý việc thực hiện điều chỉnh quy mô, diện tích, tên dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân theo đúng quy định pháp luật.

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung điều chỉnh quy mô, diện tích, tên dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.

UBND huyện Ba Chẽ thông báo công bố công khai điều chỉnh quy mô, diện tích, tên dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Ba Chẽ theo các nội dung trên, để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện./.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 18
Đã truy cập: 7487426