Thường trực Huyện ủy cho ý kiến chương trình Nông thôn mới, kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, kế hoạch giảm nghèo năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng

11/01/2024 09:00

Ngày 10/01, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban cho ý kiến về thực hiện chương trình Nông thôn mới, kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, kế hoạch giảm nghèo năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2024 của UBND huyện nêu rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình NTM năm 2024 với mục tiêu chung là: Tiếp tục xác định chương trình xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài theo hướng bền vững; đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao; phấn đấu xã Lương Mông cơ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã Thanh Lâm đạt chuẩn xã NTM nâng cao; duy trì Thị trấn Ba Chẽ đạt chuẩn đô thị văn minh. Đẩy mạnh phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Ba Chẽ; phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, chương trình OCOP, kinh tế tập thể, kinh tế hộ, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. 

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy yêu cầu Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở tiếp tục tập trung ưu tiên toàn diện cho Chương trình xây dựng NTM trên cơ sở bám sát tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 06-NQ/TU, Nghị quyết số 19-NQ/TU, Nghị quyết số 17-NQ/TU của Tỉnh và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXV; tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động “Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, thường xuyên, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”; người dân là chủ thể tham gia và hưởng thụ thành quả của nông thôn mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân… Giao UBND huyện quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu NTM đã đạt và thực hiện đồng bộ các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, bảo đảm chất lượng, thiết thực và hiệu quả. 

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến về Kế hoạch giảm nghèo năm 2024. Theo đó, huyện quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; tập trung hỗ trợ người nghèo tiếp cận tốt hơn các chính sách, nguồn lực hỗ trợ, nâng cao hiệu quả giảm nghèo khu vực đồng bào thiểu số theo tinh thần chỉ đạo Nghị quyết số 06-NQ/TU của tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đạo; Nghị quyết số 20- NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 12- NQ/HU ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2024. Phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chính như: thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo; bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu, được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời; tỷ lệ lao động trong độ tuổi được qua đào tạo nghề đạt 87,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/ năm… phấn đấu cuối năm 2024 giảm 21/21 hộ nghèo, 56/111 hộ cận nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo của tỉnh; toàn huyện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo của Chính phủ. 

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy thống nhất nội dung, chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2024 đề ra. Đồng thời yêu cầu Hệ thống chính trị quyết tâm vào cuộc quyết liệt, tập trung phát huy tối đa sức mạnh nội lực, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển sản xuất, đầu tư kết cấu hạ tầng; thu hút đầu tư; tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt là ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có ý chí, điều kiện tiếp cận các nguồn vốn, cải thiện nhà ở, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Giao UBND huyện, MTTQ huyện và các cơ quan, chuyên môn, các xã, thị trấn xây dựng danh sách chi tiết, cụ thể từng đối tượng, rà soát chặt chẽ các chỉ tiêu thiếu hụt đối với từng hộ; đồng thời thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp giảm nghèo gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến về Kế hoạch trồng rừng gỗ lớn. Theo đó, huyện tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Thực hiện mục tiêu trồng rừng tập trung đạt 3.500ha; trong đó trồng rừng gỗ lớn (Lim, Lát Giổi và các loài gỗ lớn khác) đạt 250ha, trồng cây bản địa đạt 300ha, gỗ nguyên liệu đạt 2.950ha và 80 ha cây dược liệu. Để đạt mục tiêu trên, UBND huyện giao các xã, thị trấn trồng 90 ha cây gỗ lớn, 300 ha cây bản địa và 65ha cây dược liệu. Các tổ chức, doanh nghiệp, HTX thực hiện trồng 160 ha rừng gỗ lớn và 15 ha cây dược liệu. 

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy đặc biệt nhấn mạnh, công tác trồng rừng gỗ lớn, trồng cây bản địa, cây dược liệu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của địa phương. Giao UBND huyện tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh rừng trồng trên địa bàn toàn huyện tiếp tục thống nhất về ý chí và hành động, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Hệ thống chính trị quyết tâm thực thắng lợi toàn diện chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa, cây dược liệu năm 2024; góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ môi trường; cải thiện nguồn sinh thủy, cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất và nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nhân dân… thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và mục tiêu đưa huyện Ba Chẽ sớm trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh. 

Cũng trong chương trình, Thường trực Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến kế hoạch Tổng kết 5 năm (2020-2025) công tác xây dựng Đảng và Tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ Đảng (2011-2025); Nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức Lễ công bố huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, Hội Trà hoa vàng lần thứ IV; công tác tổ chức, cán bộ và một số nội dung quan trọng khác./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2393
Đã truy cập: 7484467