Ba Chẽ triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác tư pháp năm 2024

12/01/2024 19:30

Ngày 12/01, huyện Ba Chẽ tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Đội thông tin lưu động tuyên truyền tại xã Đồn Đạc.

Trong năm 2023 huyện Ba Chẽ tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo các văn bản Luật, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nhiều nội dung, hoạt động phổ biến giáo dục, pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn về các nội dung như các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; văn bản, quy định liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các quy định về xử lý, phòng chống tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai, tệ nạn xã hội; thực hiện dân chủ ở cơ sở; pháp luật về thi hành án hình sự, dân sự và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ khởi nghiệp; chuyển đổi số; khiếu nại, tố cáo; đất đai; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật có liên quan đến chủ đề công tác năm của tỉnh, huyện và các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng do tỉnh, huyện ban hành tới các đối tượng bằng nhiều hình thức thông qua hội nghị, biên soạn, in ấn tài liệu phát thanh, tuyên truyền hệ thống phát thanh của huyện; cụm FM tại nhà văn hóa các thôn, khu phố; trên cổng thông tin điện tử của huyện và Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh; các đợt tuyên truyền lưu động; băng zôn, khẩu hiện, màn hình LED; qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên;  duy trì thực hiện chuyên mục “Pháp luật và đời sống” phát định kỳ trên sóng phát thanh của huyện vào thứ hai hàng tuần với tổng 349 cuộc; số lượt người được tham dự phổ biến 38.127 lượt người. Tổ chức, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 theo đúng quy định; tiếp tục phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Tỉnh, tổ cộng tác viên của tỉnh, huyện và các ban ngành có liên quan tiến hành trợ giúp pháp lý lưu động cho nhân dân trên địa bàn huyện; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được tăng cường như tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, biên soạn bài giảng, thông qua cổng thong tin điện tử; trang thông tin điện tử...

Phiên tòa giả định tuyên truyền luật An toàn giao thông tại trường THPT Ba Chẽ.

Đối với công tác Tư pháp, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tư pháp gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương trong thực hiện chủ đề công tác năm 2023; tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đó quan tâm đến những luật thiết thực với đời sống người dân, tập trung đẩy mạnh việc hòa giải ở cơ sở; công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ngày càng được hiện đại hóa kịp thời giải quyết yêu cầu của người dân và giảm thiểu sai sót; lĩnh vực hành chính tư pháp đã giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân, công tác trợ giúp pháp lý triển khai đúng định hướng, gắn với việc quán triệt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu của đối tượng cần tuyên truyền pháp luật. Công tác kiểm tra được quan tâm, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính kịp thời, nghiêm minh; công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết nhiệm vụ Tư pháp được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ và có hiệu quả.

Các cơ quan thành viên Hội đồng PBGDPL huyện phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật tại cơ sở.

Tại hội nghị, các thành viên hội đồng phối hợp giáo dục pháp luật huyện và đại biểu các xã, thị trấn đã đóng góp nhiều ý kiến về khắc phục những tồn tại, khó khăn; phát huy các hình thức tuyên truyền, công tác lựa chọn, biên tập nội dung tuyên truyền và công tác phối hợp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; đồng thời thống nhất nội dung trọng tâm trong năm 2024; trọng tâm là tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là Nghị quyết số 110/2022/NQ-HĐND ngày 09/7/2022 của HĐND tỉnh quy định một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025; chú trọng triển khai đồng bộ, hiệu quả 11 chuyên đề trọng điểm được quy định trong Nghị quyết. Tham mưu UBND huyện ban hành khung tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa huyện để áp dụng thực hiện từ năm 2023; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các lĩnh vực pháp luật gắn với chủ đề công tác năm 2024 “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”; đôn đốc tham gia hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành"; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung PBGDPL theo hướng lấy người dân làm trung tâm, là thước đo về tính hiệu quả; đa dạng hóa hình thức PBGDPL phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, nhất là nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế trong xã hội; tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; quan tâm xây dựng các mô hình điển hình về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở tại địa phương, gắn kết với triển khai các tiêu chí, nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh. Tăng cường triển khai công tác PBGDPL chuyên ngành sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân và các đối tượng chịu sự tác động; tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với công tác tư pháp tiếp tục triển thực hiện tốt công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hoà giải ở cơ sở; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trên địa bàn huyện; tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tập trung vào lĩnh vực công chứng, đấu giá, giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3237
Đã truy cập: 7490645