Giao ban các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, MTTQ & các đoàn thể chính trị - xã hội tháng 2 năm 2024

28/02/2024 15:00

Ngày 28/02, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị Giao ban các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, MTTQ & các đoàn thể đánh giá kết quả công tác tháng 2; triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Trong tháng 2, quán triệt sự lãnh, chỉ đạo toàn diện của Thường trực Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể huyện đã phát huy tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ; tham mưu cho Thường trực Huyện ủy chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng;đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2024; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Tỉnh ủy “Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”… Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn; tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; phát huy hiệu quả Ban Chỉ đạo 35 trong chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Ban Tổ chức Huyện ủy thực hiện tốt công tác tổ chức - cán bộ, công tác chính sách, đào tạo cán bộ; công tác cơ sở đảng và đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp với các Chi đảng bộ cơ sở tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt mùng 03 tháng 02 cho 14 đồng chí; tổ chức kết nạp 05 đảng viên mới; thực hiện tốt công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tích cực tham mưu, xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; chỉ đạo 25 chi Đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 với tổng số 72 cuộc; duy trì công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng. Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống sản xuất của nhân dân trên các lĩnh vực; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Văn phòng Cấp ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chỉ thị, nghị quyết; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ban hành các nghị quyết, chương  trình, kế hoạch chỉ đạo tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, mừng Đảng, mừng Xuân; tổ chức và phối hợp tham gia các hoạt động trợ cấp thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng đoàn viên, hội viên, gia đình chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết cổ truyền của dân tộc; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội CCB, Hội Nông dân, LĐLĐ huyện, Đoàn Thanh niên huyện chủ động, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chuyên biệt của từng tổ chức, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Hội nghị đã tập trung, thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác tháng 2; đồng thời cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024. Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026); 2025-2030 (2026-2031). 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu, trong thời gian tiếp theo, các Ban xây dựng Đảng, MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; trọng tâm là Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Tỉnh, Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 12/12/2023 của huyện về phương hướng, nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2024; Nghị quyết số 17-NQ/TU của Tỉnh ủy “về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phổ biến giáo dục, pháp luật tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 trong chủ động nắm tình hình và định hướng dư luận xã hội, quyết liệt đấu tranh phản bác các quan điểm, nhận định sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tiếp tục chuẩn bị nguồn kết nạp đảng viên mới; tham mưu hiệu quả về công tác tổ chức và cán bộ, rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025 (2021-2026) và giai đoạn 2025-2031; thực hiện giám sát thường xuyên việc thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa vi phạm; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận; triển khai nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân, kịp thời hòa giải vướng mắc ngay từ cơ sở. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 đúng quy trình, quy định, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Văn phòng Cấp ủy tiếp tục chủ động, quyết liệt bám sát chương trình công tác của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy tham mưu giúp Cấp ủy điều hành xuyên suốt các công việc đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. MTTQ & các đoàn thể chính trị - xã hội huyện phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác và nhiệm vụ chuyên biệt của từng đoàn thể, tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến đội ngũ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia công tác GPMB các công trình, dự án trên địa bàn; triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung chủ đề công tác năm 2024 và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2268
Đã truy cập: 7484342