Ba Chẽ tham gia Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

06/06/2024 09:00

Ngày 05/6, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt, triển khai Quy định 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; quán triệt Chuyên đề về đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 215 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh, với 16.235 đại biểu tham dự. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt nội dung tại điểm cầu trung tâm.

Quang cảnh hội nghị tại tỉnh Quảng Ninh.

Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy có các đồng chí: Vũ Thành Long – TUV, Bí thư Huyện ủy; Bùi Văn Lưu – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND; Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư (phó bí thư) các chi, đảng bộ trực thuộc; Trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; cán bộ, đảng viên Đảng ủy Quân sự huyện.

Tại điểm cầu Đảng bộ Khối Chính quyền có đồng chí Linh Thị Xuân - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Đinh Thị Vỹ - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện; các đồng chí Trưởng, phó các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp UBND huyện; cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối Chính quyền; cán bộ, đảng viên Đảng ủy Công an huyện.

Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; Bí thư, phó bí thư các Chi bộ, Trưởng, phó MTTQ, các Đoàn thể, các ngành chuyên môn của Đảng bộ các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo tới toàn thể cán bộ, đảng viên về kết quả Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, từ ngày 16 đến 18/5/2024, tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 9 để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021 - 2030), Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2026 - 2030; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Đề án Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt chuyên đề về đẩy mạnh ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, Dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, đến năm 2030 (tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (tròn 100 năm thành lập nước). Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu các Tiểu ban Văn kiện nghiêm túc tiếp thu ý kiến của hội nghị, khẩn trương hoàn thiện các đề cương, bảo đảm sự thống nhất giữa các báo cáo, nhất là về chủ đề, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu tổng quát; trên cơ sở đó sớm triển khai xây dựng dự thảo các Văn kiện một cách ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện, đại biểu tham dự hội nghị. 

Đối với việc chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Trung ương quán triệt, phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao; chú ý phát hiện, giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện theo đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác cán bộ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Ba Chẽ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ 9 có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ngay sau hội nghị cần phải nghiêm túc, khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh các đề cương và xây dựng dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; chỉ đạo thật tốt việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2024 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khối Chính quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh cần tập trung nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung, kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm đến nội dung mà Hội nghị Trung ương 9 nhấn mạnh như công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng sắp tới... Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, hành động tạo sự đồng thuận, nhất trí cao những nội dung của Hội nghị Trung ương 9 đã thông qua.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt chuyên đề về đẩy mạnh ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 144-QÐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1821
Đã truy cập: 7839863